DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-13.56-60

СФОРМОВАНІСТЬ У ДІВЧАТ – МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ РЕФЛЕКСІЇ ДО ФІЗИЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

В. Слюсарчук

Анотація


Вивчали ефективність чинного змісту фізичного виховання
дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників у формуванні одного з
важливих компонентів їхньої готовності до професійної діяльності, а
саме їхньої рефлексії. У зв’язку з цим визначили мету дослідження:
визначити стан сформованості рефлексії дівчат – майбутніх офіцерів-
прикордонників до фізичного самовдосконалення при використанні
чинного змісту фізичної активності, реалізованого у визначених формах
під час їхнього навчання в спеціалізованому закладі вищої освіти.
Для досягнення такої мети було використано комплекс адекватних
методів дослідження, зокрема аналіз, синтез, психодіагностичне
тестування за допомогою опитувальника А. В. Крапова, методи
математичної статистики. Учасниками були 54 дівчини, вік яких на
момент проведення дослідження становив завершували навчання
в спеціалізованому закладі вищої освіти. Результати. Вивчення
літературних джерел засвідчило відсутність даних про стан
сформованості рефлексії до фізичного самовдосконалення у дівчат –
майбутніх офіцерів-прикордонників під час їхнього навчання в
спеціалізованому закладі вищої освіти. Проведеним у цьому напрямі
дослідженням було встановлено, що у більшості таких дівчат рефлексія
до фізичного самовдосконалення відповідає тільки середньому або
низькому рівням. При цьому виявлено індивідуальні особливості
сформованості такої рефлексії, зокрема одержані оцінки знаходились,
переважно на нижній межі означених рівнів. Висновки. Традиційні
організація, зміст фізичного виховання та способи його реалізації
не сприяють формуванню готовності дівчат – майбутніх офіцерів-
прикордонників до фізичного самовдосконалення. Це зумовлює
необхідність удосконалення характеристик зазначених елементів
керування педагогічним процесом.


Ключові слова


фізичне виховання; дівчата; майбутні офіцери- прикордонники; фізичне самовдосконалення; стан сформованості

Повний текст:

PDF

Посилання


Боярчук О. М. Фізична підготовка жіночого контингенту Збройних

сил України в системі професійної діяльності: автореф. дис… канд.

наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02. Львівський держ. ун-т фіз.

культури. Львів, 2010. 20 с.

Гнидюк О. П. Педагогічні умови підготовки майбутніх офіцерів-

прикордонників до фізичного самовдосконалення: автореф. дис…

канд. пед. наук: 13.00.04. Нац. академія Держ. прикордонної

служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький,

20 с.

Демків А. С., Лойко О. М. Етапи формування спеціалістів з фізичної

підготовки для армії. Молода спортивна наука України. 2012.

Випуск 16, Т. 4. С. 28-34.

Деркач О. В. Про посилення ґендерного чинника в Державній

Прикордонній Службі України. Реалізація ґендерної політики на

сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи.

Тези доповідей Міжнародної конф. (25 квітня 2018). Хмельницький:

Видавництво НаДпсу, 2018. С. 97-100.

Добровольський В. Б. Удосконалення фізичної підготовки курсантів-

жінок вищих військових навчальних закладів: дис… канд. наук з фіз.

виховання і спорту: 24.00.02. Військовий інститут Київського нац.

у-ту імені Т. Шевченка. Київ, 2018. 230 с.

Єдинак Г. А. Деякі теоретико-методичні аспекти посилення

мотивації студентів до систематичної фізичної активності оздоровчої

спрямованості. Вісник Чернігівського нац. пед. у-ту імені Т. Г.

Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2014. Вип. 118, Т. 3. С. 109–114.

Карпов А. В. Рефлексивность как психическое свойство и методика

ее диагностики. Психологический журнал. 2003. Т. 24. № 5. С. 45–57.

Мельніков А. В. Концептуальні положення підготовки майбутніх

офіцерів державної прикордонної служби України до фізичного

виховання особового складу. Вісник Кам’янець-Подільського нац.

у-ту. Фіз. вих., спорт і здоров›я людини. 2018. Випуск 11. С. 233-245.

Професійний саморозвиток майбутнього фахівця: монографія / За

ред. В. А. Ковальчук. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 204 с.

Психолого-педагогічні основи процесу самотворення особистості:

монографія / За ред. Л. З. Сердюк, Т. М. Яблонської, І. В. Данилюк,

О. І. Пенькової, Н. Д. Володарської [та ін.]. Київ: Педагогічна думка,

197 с.

Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення

особистості: монографія / О. М. Кокун, В. В. Клименко,

О. М. Корніяка, О. Р. Малхазов [та ін.]. Київ: Педагогічна думка,

297 с.

Романовський О. Г., Канівець М. В. Сутність професійно-

особистісного саморозвитку майбутніх фахівців та його механізми.

[Електронний ресурс]. Сучасні інформаційні технології та

інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія,

теорія, досвід, проблеми. 2013. Випуск 34. С. 193-197. – Режим

доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Sitimn_2013_34_42.

Романчук С. В., Боярчук О. М. Фізична підготовка жіночого

контингенту Збройних Сил України: навч.-метод. посібник.

Житомир: ЖВІ НАУ, 2008. 160 с.

Селіванова О. В. Формування професійної готовності курсантів-

дівчат до прикордонної служби: дис... канд. пед. наук: 13.00.04.

Національна академія держ. прикордонної служби України ім.

Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2006. 196 с.

Словник психолого-педагогічних понять і термінів [Електронний

ресурс]. URL: http://osvita.ua/school/method/psychology/1270/ –

(дата звернення: 22.7.2019).

Стратегія розвитку Державної прикордонної служби. Схвалено

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015. №

-р.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1189-2015-%D1%80 –

(дата звернення: 18.7.2019)

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у

фізичному вихованні та спорті: навч. посіб. Кам’янець-Подільський:

ПП Видавництво «Оіюм»», 2012. 280 с.

Melnykov, A., Iedynak, G., Galamandjuk, L., Blavt, O., Duditska, O.,

Koryagin, V., Balatska, L., Mazur, V. (2018). Factors that influence change

in cadets’ physical preparation during the first half of study at the

military academy. Journal of Physical Education and Sport, 18(2), 781-

doi:10.7752/ jpes.2018.02115

Sliusarchuk, V., Iedynak, G. (2015). Physical education of future

woman-officers of the state border service for formation of readiness

to physical self-development at academy education as a pedagogical

problem. J of Education, Health and Sport, 5(7), 690-698. doi: http://

dx.doi.org/10.5281/ zenodo.2539671

https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D0%B5%D1%84%D

%BB%D0% B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F&rlz=1C1VLSB_en

UA719UA719&oq=%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0

%BA%D1%81%D1%96%D1%8F&aqs=chrome..69i57j0l5.4660j0j7&so

urceid=chrome&ie=UTF-8 – (дата звернення: 18.7.2018)


Пристатейна бібліографія ГОСТ