DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-13.40-45

тренувальОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВІЙСЬКОВИХ П’ЯТИБОРЦІВ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОГО НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Д. Ленарт, С. Романчук, А. Андрес, О. Лесько, І. Романів

Анотація


В умовах руху України до Європейського Союзу
змінюються і розширюються функції Збройних сил, щоб вони
могли відповідати зразкам НАТО. У процесі цих змін відбувається
відродження деяких військово-спортивних багатоборств, серед
яких особливе місце посідає військове п’ятиборство. Питанням
військових багатоборств досліджували наступні науковці: А. С. Андрес,
М. М. Линець, О. В. Ролюк, Є. Н. Приступа та С. В. Романчук, інші, але
їхні дослідження стосувалися інших видів багатоборств, підготовка
спортсменів яких суттєво відрізняється від підготовки військових
п’ятиборців. Мета дослідження – удосконалення процесу підготовки
військових п’ятиборців з використанням специфічних тренувальних
засобів із визначення їх впливу на розвиток фізичних якостей і
військово-прикладних рухових навичок. Методи. Під час дослідження
використано такі методи: аналіз літературних джерел, педагогічні,
медико-біологічні, математичної статистики. Результати. Навчально-
тренувальний процес підготовки військовослужбовців із військового
п’ятиборства будується не так на суворих наукових рекомендаціях, як
на багаторічному досвіді та рекомендаціях тренерів-практиків інших
видів військово-прикладних багатоборств. Висновки. Підтверджено
ефективність запропонованої авторської програми. Програма дала
змогу підвищити рівень розвитку фізичних якостей і функціональних
можливостей та рівень сформованості військово-прикладних рухових
навичок і майстерності у виконанні технічно складних вправ
військового п’ятиборства. Напрямом подальших досліджень є
перспектива перевірки ефективності застосування адаптованих
засобів військового п’ятиборства під час підготовки курсантів закладів
вищої освіти з метою підвищення їх фізичної підготовленості.


Ключові слова


п’ятиборство; спортсмени-курсанти; тренування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрес А. С., Линець М. М. Фізична підготовка багатоборців

військово-спортивного комплексу: метод. посіб. Львів: Українські

технології, 2006. 76 с.

Анохін Є. Д., Десятка О. А., Михайлов В. В.. Прискорене пересування

та легка атлетика: навч.-метод. посіб. Львів: ЛІСВ, 2007. 156 с.

Попов Л. П., Михеев С. Д., Бородин Ю. А. О некоторых путях

повышения эффективности военно-прикладных видов спорта в

системе военно-профессионального обучения в ВУЗах. Военно-

профессиональное обучение и физическая подготовка. 1983. Вып.

С. 29–33.

Приступа Є. Н., Романчук С. В. Військові багатоборства та військово-

прикладні види спорту в системі підготовки фахівців Збройних

Сил України. Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана

Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини.

Вип. 5. С. 223–230.

Ролюк О. В. Удосконалення фізичної підготовки військовослужбовців

розвідників Збройних Сил України засобами військового

пентатлону: дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту. 24.00.02.

ЛДУФК. Львів, 2016. 210 с.

Романчук С. В., Десятка О. А. Організація та проведення змагань на

першість військової частини з військово-прикладних видів спорту:

навч.-метод. посіб. Львів: АСВ, 2010. 144 с.

Романчук С., Романчук В. Фізична підготовка в Сухопутних військах

Збройних сил провідних держав НАТО. Молода спортивна наука

України. 2010. Вип. 14, Т. 2. С. 205–209.

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження

у фізичному вихованні та спорті: навч. посіб. Кам’янець-

Подільський: ПП Видавництво «Оіюм»», 2012. 280 с.

Melnykov, A., Iedynak, G., Galamandjuk, L., Blavt, O., Duditska, O.,

Koryagin, V., Balatska, L., Mazur, V. (2018). Factors that influence

change in cadets’ physical preparation during the first half of study

at the military academy. Journal of Physical Education and Sport,

(2), 781-786. doi:10.7752/jpes.2018.02115


Пристатейна бібліографія ГОСТ