DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-13.34-39

ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Є. Імас, М. Василенко

Анотація


Здійснена спроба вирішити проблему діагностики сформованості
професійної компетентності майбутніх фітнес-тренерів,
зокрема ії праксеологічного компонента, у закладах вищої освіти.
Мета дослідження полягає в розробці та апробації діагностичного
інструментарію для визначення рівня сформованості праксеологічного
компонента професійної компетентності майбутніх фітнес-тренерів
у закладах вищої освіти. Було використано наступні методи
дослідження: дедуктивний, аксіоматичний, гіпотетико-дедуктивний,
індуктивний методи; методи описової статистики, методи порівняння
номінальних даних (критерій однорідності χ2 Пірсона). Учасниками
були студенти Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова та Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича, з яких було сформовано контрольну (n=78)
та експериментальну (n=79) групи. Експериментальна група навчалася
за спроектованою моделлю системи професійної підготовки
майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти. Результати.
Розроблена нами «Діагностична карта оцінювання сформованості
професійної компетентності майбутніх фітнес-тренерів» передбачала
оцінку сформованості шести спеціальних субкомпетентностей,
що відображають основні професійні функції фітнес-тренера.
Застосування зазначеної вище методики дозволило зробити висновок
про те, що наприкінці експерименту спостерігається достовірна
різниця в прирості результатів в експериментальній групі у порівнянні
з контрольною, про що свідчить значення критерію Пірсона:
χ2 емп. = 43,56 (χ2 кр. = 5,99). Позитивна динаміка сформованості
праксеологічного компонента професійної компетентності майбутніх
фітнес-тренерів підтвердила ефективність впровадження в освітній
процес системи професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів.
Висновки. Діагностика праксеологічного компонента професійної
компетентності майбутніх фітнес-тренерів, яка формується в закладах
вищої освіти дозволяє визначити ступінь здатності фахівців до
здійснення ефективної професійної діяльності та складає необхідний
обсяг професійних умінь та навичок (спеціальних професійних
компетентностей) з надання фітнес- і рекреаційних послуг різним
групам населення.


Ключові слова


фітнес-тренер; оцінювання; професійна компетентність; компоненти; заклад вищої освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Атамась О. А. Формування готовності майбутніх учителів фізичної

культури до впровадження технологій оздоровчого фітнесу:

автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Нац. пед. університет

імені М. П. Драгоманова. Київ, 2015. 20 с.

Афтимчук О. Образовательные технологии подготовки специалистов

по фитнесу. Проблеми активізації рекреаційно-

оздоровчої діяльності населення: матеріали ІX Всеукр. наук.-

практ. конф. з міжн. уч. Львів. ЛДУФК, 2014. С. 305–310.

Батіщева М.Р. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до

проведення оздоровчої гімнастики та фітнесу з дівчатами-старшо-

класницями: автореф. дис... канд. пед. наук: 24.00.04. Луганський

нац. у-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2009. 20 с.

Василенко М. М. Професійна підготовка майбутніх фітнес-

тренерів у закладах вищої освіти: теорія та методика: монографія.

Київ: «Центр учбової літератури», 2018. 495 с.

Гуревич Р. С. Як визначити рівень професійної компетентності

персоналу? Теорія і практика управління соціальними системами.

Випуск 1. С. 33–37.

Левченкова Т. В. Структура и содержание педагогической компетентности

специалистов в области детского фитнеса. Pedagogical

Journal. 2017. Випуск 7(3A). С. 231–241.

Приступа Є, Музика Ф. Сучасний стан підготовки кадрів для сфе-

ри оздоровчого фітнесу. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Випуск 7(89). С. 19–22.

Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої

освіти: монографія. Львів: Львівська політехніка, 2014. 168 с.

Сайкина Е. Г., Смирнова Ю. В. Актуализация профессиональной

подготовки специалистов по фитнесу в высших учебных заведениях

в условиях новых образовательных стандартов. Современные

проблемы науки и образования. 2015. № 3. [Електронний ресурс].

URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=17499 (дата звернення: 08.01.2018).

Слобожанінов П. А. Формування професійної компетентності

майбутніх

фахівців з фітнесу та рекреації із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій: дис... д. пед. н.: 24.00.04. Нац.

пед. університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2017. 288 с.

Собянин Ф. И. О компетентности и профессиональном мастерстве

специалистов в сфере физической культуры. Физическое воспитание

студентов. 2013. № 1. С. 68-73.

Шестакова Е. В. Формирование системы подготовки квалифицированного

персонала сферы фитнес индустрии на основе

профессионального стандарта. Российское предпринимательство.

Випуск 18(16). С. 2377-2388. Doi: 10.18334/rp.18.16.38222.

Malek, M. N., Nalbon, D. P., Berger, D. E., Coburn, J. W. (2002).

Importance of health science education for personal fitness trainers.

Journal of Strength and Conditioning Research, 16 (1), 19–24.

Vasilenko M., Duthak M. Components, criteria, indicators and levels of

professional competence formation of future fitness-trainers at higher

educational institutions. EUREKA: Social and Humanities. 2018. Vol. 2.

–51. Doi: 10.21303/2504.


Пристатейна бібліографія ГОСТ