DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-12.22-27

ЗДОРОВ'Я В СИСТЕМІ ЦІННІСНИХ ПРІОРИТЕТІВ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Т. Г. Кириченко

Анотація


У статті наголошується, що свідченням підвищення вимог до
здоров’я, фізичного розвитку і підготовленості студентської молоді є
постійне зростання обсягу інформації та навантажень психологічного
впливу. При дефіциті часу студента, все більшу роль відіграє оптимі-
зація фізичних навантажень і засобів, що застосовуються для досяг-
нення поставленої мети.
Акцентується увага на тому, що здоров’я – це комплексне по-
няття, яке не може бути виведене за рамки філософської концепції
людини,науковим виразом якої виступає філософське вчення про
людину, яке орієнтується на те, що людина є результатом природної,
біологічної та соціальної еволюції і як породження цієї еволюції по-
винна бути оптимально пристосованою до природних умов її життя і
створеною неї культури.
На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових
джерел у статті висвітлено психолого-педагогічні аспекти проблеми
фізичного і психічного здоров’я як стрижневої характеристики, що
займає чільне місце в системі ціннісних орієнтацій особистості сту-
дента. Спираючись на наукові розвідки з проблеми дослідження,
здійснено спробу розширити та поглибити уявлення про означе-
ний феномен. Викладено результати теоретичного й емпіричного
дослідження ціннісних орієнтацій студентів педагогічного універ-
ситету, визначено роль і місце здоров’я в ієрархії їх цінностей.
Емпіричний аналіз показав, що ціннісні орієнтації є багатоаспектним
утворенням, яке відбиває мотиваційно-потребнісну сферу
особистості.
Встановлено, що ціннісні орієнтації виступають як механізм,
який на емоційно-вольовому рівні регулює поведінку особистості.
У результаті аналізу одержаних емпіричних даних доведено, що до
високого рангу ввійшли ті цінності - цілі, що визначаються як головні
для більшості студентів. Значущою цінністю для майбутніх педагогів
є здоров’я. Турбота про власне здоров’я визначає для них як процес,
так і результат активного та здорового способу життя.


Ключові слова


здоров’я; цінності; ціннісні орієнтації особистості; ієрархія ціннісних орієнтацій; студентська молодь.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бех І. Д. Виховання особистості: У 2-х кн. : Кн. 1. Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. Київ: Либідь, 2003. 280 с.

Гружевський В. О. Доцільність використання інноваційних техно-

логій у формуванні особистісно-орієнтованої мотивації студентів до фізичного виховання. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2014. Вип. 3. С. 19–24.

Завидівська Н. Н. Формування навичок здорового способу життя у

студентів вищих навчальних закладів. Львів: ЛДУФК, 2009. 120 с.

Завидівська Н., Ополонець І. Шляхи оптимізації фізкультурно-

спортивної діяльності студентів вищих навчальних закладів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. 2010. Вип. 2(10). С. 50–54.

Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. Москва:

Политиздат, 1986. 222 с.

Кириллова Н. А. Ценностные ориентации в структуре интегральной индивидуальности старших школьников. Вопросы психологии. 2000. № 4. С. 29–37.

Кириченко Т. Г. Тренажери в системі силового тренування студентів ВНЗ. Спортивний вісник Придніпров’я. 2017. Вип. 1. С. 156–159.

Кириченко Т. Г. Особливості формування здорового способу життя

майбутніх вчителів у процесі фізичного виховання. Здоров’я дітей

і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти: колективна монографія за заг. Ред. Н. І. Коцур. Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я. М., 2018. С. 253–269.

Козерук Ю. В., Новонашен С. С. Організаційно-методичні і практичні рекомендації проведення позаурочних оздоровчих занять

фізичними вправами. Наука і освіта. 2014. Вип. 4. С. 85–88.

Солопчук М. С., Гук С. В. Використання сучасних фізкультурно-

оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів. Режим доступу: http://science kpnu. edu. ua/ wp-content/uploads/sites/13/2014/06/20_C. pdf

Тимошенко О. В., Дьоміна Ж. Г. Як модернізувати національну систему фізичного виховання. Сучасний освітній вимір. Освіта 2016.

Вип. 15. С. 6–8.

Ядов В. А. О диспозиционной регуляции социального поведе-

ния личности. Методические проблемы социальной психологии:

Сборн. науч. трудов. Москва: Наука. 1975. С. 89–105.


Пристатейна бібліографія ГОСТ