: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

На факультеті фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка до 1 червня 2017 року планується видати друком «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини». Випуск 10.

З 2013 р. друк видання може здійснюватися змішаними мовами: українською, російською, англійською, німецькою, польською (свідоцтво серія КВ № 20175-9975 ПР від 05.07.2013 р.).

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України, галузь «Педагогічні науки» (наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р.)

Вісник включено до міжнародних науково-метричних баз:  «INDEX COPERNICUS» (Польща); «Google Scholar», «CEJSH» (Польща).

 

Вимоги до змісту та оформлення наукових статей

Стаття обов’язково повинна бути написана чітко, логічно, грамотно з додержанням наукового мовного стилю. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів. Посилання при цитуванні є обов’язковим. До публікації приймаються матеріали, що раніше (або паралельно) не публікувалися у наукових виданнях. Для дотримання вимог ВАК України до наукових статей (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) рекомендуємо жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, методи дослідження, виклад основного матеріалу, висновки.

Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька, польська.

Обсяг статті: від 10-12 сторінок.

Термін подачі матеріалів – до 1.05.2017р.

Форма: електронний варіант виконувати в редакторі Word формат rtf; шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; розмір полів: ліве –30 мм, праве – 10мм, верхнє –20 мм, нижнє –20 мм; формат паперу – А4. Рисунки надавати за можливості векторною графікою. Скановані рисунки – з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Формули набирати в Microsoft Education 3.0. Написи до рисунків, схем, таблиць і список використаних джерел – шрифтом розміром 12 пт. Посилання на джерела у тексті подавати у квадратних дужках. Переноси не ставити.

Шифр УДК: в першому рядку зліва вирівняти за першою літерою другого рядка основного тексту.

Анотації та ключові слова – робочою та англійською (від 600 до 1000 друкованих знаків) мовами (перед текстом статті, міжрядковий інтервал – 1; розмір шрифту – 12).

Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована. Редакційна колегія залишає за собою право направляти матеріали на додаткове рецензування, відхиляти статті, що не відповідають вимогам або науковим напрямкам Вісника.

До статті додаються:

1. Відомості про автора (-ів): прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса, електронна пошта, контактний телефон

2. Обов’язково відзив-рецензія доктора наук, професора.

3. Скан-копію квитанції про оплату.

 

Електронний варіант статті, відомостей про авторів та скан-копію квитанції надіслати на E-mail 1876543@i.ua

Видання здійснюється із залученням авторських коштів: 30 грн. за 1 сторінку тексту Одноосібні наукові статті докторів наук публікуються безкоштовно.

.

Поштовий переказ за послуги друку надсилати на адресу: Чистякова Марина Олександрівна

Факультет фізичної культури,

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,

вул. Огієнка, 61, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300;

Тел.: 0958120032;0685808136

Вичерпна інформація про вимоги до публікацій – на сайтах:

http://www.ffk.kpnu.edu.ua та http://visnyk-sport.kpnu.edu.ua/

 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО АВТОРІВ

Українець Микола Семенович – кандидат педагогічних наук доцент, доцент кафедри легкої атлетики з методикою викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна.

Домашня адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. Уральська, б.3, кв. 54, Україна.

E-mail: ukrain@gmail.com

Контактний телефон: 0961111110, 03849(3-16-41)

 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 373.5.16:53

М.С. Українець

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

Анотація та ключові слова робочою і англійською мовами. Анотація, що подається англійською мовою містить розширену інформацію про основні ідеї, зміст та висновки наукової статті. Для написання анотації не використовувати програми автоматичного перекладу.

Ключові слова: 4-5 слів.

 

Текст статті….

«Список використаних джерел» мовою оригіналу друкується через 1 інтервал (кегль 12), в алфавітному порядку після тексту статті. Вимоги до оформлення бібліографічного опису джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК України» № 3 за 2008 р.

Список використаних джерел:

1. Козіна Ж.Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж.Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15-18.

 

 

Редакційна колегія

 

Відповідальний секретар:                                                                          М. О. Чистякова

(тел. 0958120032)