: ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

На базі факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка до 30 жовтня 2015 року планується видати друком «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», Випуск 8.

Вісник зареєстрований у 2010 р. Президією ВАК України як наукове фахове видання з питань фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. У 2013 р. отримав Свідоцтво (Серія КВ № 20175-9975 ПР від 05.07.2013 р.), згідно якого друк видання може здійснюватися змішаними мовами: українською, російською, англійською, німецькою, польською. Видання у вересні 2014 року зареєстроване в міжнародних науково-метричних базах: «INDEX COPERNICUS» (Польща); «Google Scholar».

Вимоги до змісту та оформлення наукових статей

Зміст: віддзеркалити нові результати досліджень, які раніше (або паралельно) не публікувалися у наукових виданнях. Для дотримання вимог ВАК України до наукових статей (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) рекомендуємо жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки.

Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька, польська.

Обсяг статті: від 10-12 сторінок.

Термін подачі матеріалів – до 30.10.2015 р.

Форма: електронний варіант виконувати в редакторі Word формат rtf; шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; розмір полів: ліве –30 мм, праве – 10мм, верхнє –20 мм, нижнє –20 мм; формат паперу – А4. Рисунки надавати за можливості векторною графікою. Скановані рисунки – з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Формули набирати в Microsoft Education 3.0. Написи до рисунків, схем, таблиць і список використаних джерел – шрифтом розміром 12 пт. Посилання на джерела у тексті подавати у квадратних дужках.

Шифр УДК: в першому рядку зліва вирівняти за першою літерою другого рядка основного тексту.

Анотації та ключові слова – українською та англійською (від 1000 до 2000 друкованих знаків) мовами (перед текстом статті, міжрядковий інтервал – 1; розмір шрифту – 12).

Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована. Редакційна колегія залишає за собою право направляти матеріали на додаткове рецензування, відхиляти статті, що не відповідають вимогам або науковим напрямкам Вісника.

До статті додаються:

1. Відомості про автора (-ів): прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса, електронна пошта, контактний телефон (вичерпну інформацію подати на наступній сторінці після статті).

2. Обов’язково відзив-рецензія доктора наук, професора.

Електронний варіант статті та відомостей про авторів надіслати на E-mail кафедри теорії і методики фізичного виховання: besarabchuk@kpnu.edu.ua

Видання здійснюється із залученням авторських коштів: 25 грн. за 1 сторінку тексту.

Паперову версію, електронні носії з інформацією та поштовий переказ за послуги друку надсилати на адресу: Бесарабчук Геннадій Володимирович (заступник декана факультету фізичної культури з наукової роботи та інформатизації навчального процесу)

Факультет фізичної культури,

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,

вул. Огієнка, 61, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300;

Тел.: (03849) 3-12-03; моб. 0677875423; факс (03849) 3-12-03

Вичерпна інформація про вимоги до публікацій – на сайтах:

http://www.kpnu.edu.ua та http://visnyk-sport.kpnu.edu.ua/

У редакцію надсилаються два примірники рукопису статті однією із робочих мов видання загальним обсягом від 10-12 сторінок (у тому числі список літератури, таблиці (не більше 4), рисунки (не більше 4), надруковані на білому папері формату А4 (210 мм×297 мм), відповідний файл у текстовому редакторі Word for Windows 6.0, 7.0 та експертний відгук-рецензія про можливість відкритого опублікування. Текст статті повинен містити ключові слова, а також анотації українською та англійською мовами. Бажано, щоб назва статті була короткою та відображала її зміст. У кінці рукопису вказуються переклад прізвищ авторів та назви статті українською та англійською мовами, повна назва організації, в якій виконана робота та дата відправлення в редакцію. Один із рукописів підписується авторами. На окремому аркуші надається інформація про авторів (прізвище та ім'я, повна назва організації, посада, вчений ступінь і звання, поштова адреса, телефон, е-mail).

 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО АВТОРІВ

Українець Микола Семенович – кандидат педагогічних наук доцент, доцент кафедри легкої атлетики з методикою викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Домашня адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. Уральська, б.3, кв. 54, Україна.

E-mail: ukrain@gmail.com

Контактний телефон: 0961111110, 03849(3-16-41)

 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 373.5.16:53

М. С. Українець

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

Анотація та ключові слова українською і англійською мовами. Анотація, що подається англійською мовою містить розширену інформацію про основні ідеї, зміст та висновки наукової статті. Для написання анотації не використовувати програми автоматичного перекладу.

Ключові слова: 4-5 слів.

 

Текст статті….

«Список використаних джерел» мовою оригіналу друкується через 1 інтервал (кегль 12), в алфавітному порядку після тексту статті. Вимоги до оформлення бібліографічного опису джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК України» № 3 за 2008 р.

Список використаних джерел:

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15-18, 35-38.

 

Переклад прізвищ авторів та назви статті українською та англійською мовами.

Вказати повну назву організації, в якій виконана робота та дату відправлення в редакцію.

 

Редакційна колегія

 

Відповідальний секретар:                                                                          Г. В. Бесарабчук

(тел. 0673324828)