DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2016-0.%p

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ТРУД – ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ OHP1 ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Антони Крауз, Марек Палюх

Анотація


В статье охарактеризована деятельность Добровольческих
Отрядов Труда (OHP), молодежной организации,
функционирующей в Польше. Описана ее структура, задание и
превращения, которые состоялись на осе времени в межвоенный
период до сегодняшних дней. Основными лозунгами этой

организации на начальной фазе развития были работа, служение
региону, восстановление и развитие страны, а в дальнейшем
принадлежность к Министерству национальной обороны, которое
делало возможным получение образования, прохождения военной
службы, трудоустройства. После реструктуризации III РП от
1990 года OHP теряет структуру военной единицы и становится
государственным бюджетным подразделением под контролем
соответствующего министра по вопросам трудоустройства. В
новой структуре OHP выполняет государственные задания в
сфере трудоустройства и противодействия маргинализации и
общественному исключению молодежи, а также задания в сфере
обучения и воспитания. Современные задания учреждения
заключаются в предоставлении помощи для молодежи в области:
консультирования, образования, выбора профессии, получения
квалификации, лечения от вредных привычек, воспитания и
трудоустройства. В сфере профессионального становления
молодежи OHP как единственное образовательное учреждение
в стране плавно реагирует на потребности рынка труда,
обеспечивая для своих подопечных рабочие места. Одним словом
Добровольческие Отряды Труда стали для молодежи окном в
мир на современном рынке труда в процессе профессиональной
подготовки.


Ключові слова


образование; воспитание; консультирование; трудоустройство; Добровольческие Отряды Труда; деятельность OHP.

Повний текст:

PDF

Посилання


Czarnecka D., Uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE, Służba

Pracownicza nr 10, 2009.

Gestern A., Jak szukać pracy w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji Difin 2001.

Krauz A., Semiprogramowanie nowoczesną metodą współczesnej

edukacji zawodowej, FOSZE, Rzeszów 2010.

Krauz A., Ochotnicze Hufce Pracy – oknem na świat na współczesnym

rynku pracy w procesie przygotowania zawodowego, [w:] Walat W., Lib W., W., Edukacja – Technika – Informatyka, Rocznik naukowy Nr 1

/2010/ Część 1, Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej,

Wyd. FOSZE, Rzeszów 2010.

Krauz Ag., Zasady współpracy edukacyjnej – uznawalność kwalifikacji

w Unii Europejskiej, [w:] Cywilizacyjne wyzwania edukacji zawodowej

Wybrane problemy kształcenia zawodowego w Polsce i na Słowacji, red.

T. Piątek, Rzeszów 2010.

Kwiatkowski S. M., (red.), Edukacja dla rynku pracy. Problemy

poradnictwa zawodowego, Warszawa 2006.

Lelińska K., Zawodoznawstwo w planowaniu kariery. KG OHP,

Warszawa 2006.

Nowowiejska-Jamrozik A., Rola OHP w procesie zatrudniania Serwis

Prawno-Pracowniczy nr 43, 2009.

Paluch M., Strategia edukacji w perspektywie wielokulturowej [w:] O

wychowaniu, wartościach i myśli społecznej, dylematy i refleksje, red.

Paluch M., Wyczawski B., Sanok 2008.

Piątek T., Orientacja zawodowa – zagubiona funkcja współczesnej szkoły, red. Furmanek W., Wyd. ZDTiI – UR, Rzeszów 2007.

Piątek T., Kultura informacyjna komponentem kanonu wykształconego człowieka doby społeczeństwa informacyjnego, red. Szewczyk A., Problemy społeczeństwa informacyjnego, Wyd. Printshop, Szczecin 2007.

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 2, Monograficzna

seria wydawnicza, Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym,

KG OHP Warszawa 2006.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat (Dz.U. z 2010 nr 2 poz. 3).

Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

(Dz.U. z 2005 nr 6 poz. 41).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków

Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

(Dz.U. nr 235, poz. 1601).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia

r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne

zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie

mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz niemających 16 lat,

które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U. z 2002 nr 214 poz.1808).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie

sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży

w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji

zawodowych (Dz.U. z 2004r. nr 262 poz. 2604).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z

r. nr 60 poz. 278 ze zm.).

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. nr.15

poz.142).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie

szczegółowych zadań oraz organizacji i szczegółowych zasad

funkcjonowania OHP z dnia 11.07.2000 r. (Dz.U. Nr 56/2000), K.P.R. M.

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu

bezrobociu (Dz.U. nr 1/95 poz. 1 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity:

Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:

Dz.U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 ze zm.).

Zając A., Edukacja dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego typu

transgresyjnego, [w:] Edukacja jutra, red. Denek K., Koszczyc T., Wiesner W., t. I. Wrocław 2008.


Пристатейна бібліографія ГОСТ