DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2016-0.%p

АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ МЕТОДИКИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ФІЗИЧНИМ ВПРАВАМ

Ю.С Костюк

Анотація


У статті особлива увага приділяється методиці
диференційованого навчання учнів 5-9 класів сільських
малокомплектних шкіл засобами баскетболу. Висвітлено
специфіку навчально-виховного процесу у школах сільської
місцевості. Побудовано алгоритм навчання рухових умінь і
навичок у баскетболі для хлопців і дівчат середньої школи
з урахуванням найбільш інформативних для кожного віку
психофізіологічних показників розвитку організму. Основними
критеріями диференціації розробленої методики навчання
фізичних вправ у процесі занять баскетболом є вдосконалення
психофізіологічних показників, а саме: розвиток м’язових
відчуттів, швидкості рухових реакцій, вольових якостей,
максимального темпу рухів, різних характеристик уваги,
здатності до утримання стійкої пози, зорової та слухової пам’яті,
розумової працездатності.


Ключові слова


учні; фізичні вправи; психофізіологічні показники; баскетбол.

Повний текст:

PDF

Посилання


Арефьєв В.Г. Основи теорії та методики фізичного виховання :

підручн. / В . Г. А рефьєв. – К ам’янець-Подільський :

П. П. Буйницький О. А., 2011. – 368 с.

Арефьєв В.Г. Основи теорії та методики фізичного виховання :

підручник / В. Г. Арефьєв. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова,

– 268 с.

Артюшенко А.О. Виховання вольових якостей в учнів середнього

шкільного віку в процесі занять фізичною культурою : автореф. дис.

… канд. пед. наук : спец. 13.00.07 – Теорія і методика виховання /

А. О. Артюшенко. – К., 2003. – 20 с.

Блодюк І. Методика проведення уроків фізичної культури в середніх класах за змістом варіативного модулю «Баскетбол» / І. Блодюк // Фіз. культура, спорт та фіз. реабілітація в суч. суспільстві : зб. статей. – Вінниця, 2011. – С. 20-22.

Круцевич Т.Ю. Теорія та методика фізичного виховання :

підручник для студ. вищ. навч. закл. фіз. вих. і спорту : в 2 т. / ред.

Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2008. – Т. 1 : Загальні

основи теорії і методики фіз. виховання. – 392 с. ; Т. 2 : Методика фіз. виховання різних груп населення. – 368 с.

Лях В.И. Координационные способности : диагностика и развитие :

уч. пособ. / В. И. Лях. – М. : Дивизион, 2006. – 290 с.

Платонов В.Н. Координация спортсмена и методика её

совершенствования : учеб.-метод. пособ. / В. Н. Платонов,

М. М. Булатова. – К. : КГИФК, 1992. – 54 с.

Тимошенко О.В. Розвиток швидкості і точності ігрових дій у

дівчаток 10-14 років, які займаються баскетболом : дис. … канд. наук

з фіз. вих. та спорту : 24.00.02 / О. В. Тимошенко. – К., 1999. – 159 с.

Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Ж. К. Холодов,

В. С. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр

«Академия», 2002. – 480 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ