DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2016-0.%p

ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УПОВІЛЬНЕННЯ СТАРІННЯ ОРГАНІЗМУ

А.В. Гакман, Л.В. Балацька, Т.І. Лясота

Анотація


Старіння населення - одна з основних проблем, що турбують
нині майже всі без винятку країни світу. Люди похилого віку
стали окремою демографічною, соціальною, медико-біологічною
та педагогічною категорією, що вимагає спеціального підходу до
вирішення своїх проблем. За даними соціологічного обстеження,
в США середній вік перевищив межу 50 років. В Україні особи
пенсійного віку становлять 1/5 всього населення, при цьому 2,2
млн осіб - у віці 80 років і старше. На основі теоретичного аналізу
та узагальнення наукової літератури визначено та проаналізовано
тривалість життя чоловічого та жіночого населення, причини
тривалого життя, основні фактори, що впливають на тривалість
життя. Розглянуто фактори, що впливають на ефективність
рекреаційно-оздоровчої діяльності людей похилого віку.
Представлені функції рекреаційно-оздоровчої діяльності.

Виокремлені основні правила, яких необхідно дотримуватися
літнім людям під час занять фізичними вправами. Визначені
критерії організації рекреаційно-оздоровчої діяльності людей
похилого віку. Наведені рекомендації для успішної реалізації
рекреаційно-оздоровчої діяльності.


Ключові слова


рекреаційно-оздоровча діяльність; похилий вік; старіння.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєва О.В. Історичні, теоретико-методологічні засади

рекреаційної діяльності різних груп населення / О. В. Андрєєва //

Слобожанський науково-спортивний вісник – 2015 – № 2 (46). –

С.19 -23.

Андрєєва О. Розробка та впровадження технології проектування

активної рекреаційної діяльності різних груп населення / О. Андрєєва

// Спортивний вісник Придніпров’я – 2015. – № 1. – С. 4-9.

Андрєєва О. Чинники, що детермінують рекреаційну активність

осіб з рілого в іку / О . А ндрєєва, К . П ацалюк / / Слобожанський науково-спортивний вісник: збірник наукових статей – Харків :

ХДАФК, 2008. – С. 31-34.

Галан Я.П. Корекція психофізичного стану школярів 13-14 років

засобами спортивного орієнтування : автореф. дис. ... канд. наук з

фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Я.П. Галан. – Київ, 2015. – 20 с.

Гониянц С.А. Физическая культура взрослого населения: взгляд

из прошлого в настоящее и будущее / С. А. Гониянц // Теория и

практика физической культуры. – 2009. – № 9. – С. 55-57.

Демченко О.А. Социально-культурные технологии рекреации

городского населения в парках культуры и отдыха : автор.… канд.

пед. наук : 13.00.05 / О.А. Демченко. – 2007 – 20 с.

Круцевич Т.Ю. Формування мотивації осіб зрілого віку до

рекреаційної діяльності / Т. Ю. Круцевич, В. І. Воронова, О. Л. Благій,

О. В. Андрєєва // Гуманіт. зб. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ

ім. Г. Сковороди»: зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький: ФОП

Р. Ю. Кузмичова, 2011. – С. 335-339.

Манучарян С.В. Физическая рекреация и физкультурно-

оздоровительный досуг: проблема и теоретический взгляд /

С. В. Манучарян, В. П. Зайцев, С. И. Крамской // Здоровьесберегающие технологии, ф изическая р еабилитация и р екреация в высших учебных заведениях: 1 м еждународная научная конференция (25 ноября 2008 года)/ ред. С.С.Ермаков; Харьковская ГАДИ. – Белгород; Красноярск; Харьков, 2008. – С. 69-74.

Пацалюк К. Мотиваційно-ціннісні орієнтації суб’єктів рекреаційної

діяльності у фізкультурно-оздоровчих об’єднаннях / К. Пацалюк //

Молода спорт. наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і

спорту. – Л., 2010. – Вип. 14: у 4-х т. – Т. 4. – С. 142-145.

Приступа Є.Н. Концепція вільного часу людини як важливої

категорії рекреації / Є. Н. Приступа // Спорт. наука України. – 2008. –

№ 5 (20). – С. 9-22.

Реховская С.Н. Физическая рекреация как фактор самореализации личности взрослого человека: автореф. дис. …канд. психол. наук: спец 13. 00. 04 / С. Н. Реховская. – СПб, 2007. – 21 с.

Ludovici-Connolly А. М. Winning health promotion strategies. / А.М.

Ludovici-Connolly. – Human Kinetics, 2010. – 200 р


Пристатейна бібліографія ГОСТ