DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2015-0.%p

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНІВ

В. М. Степаненко

Анотація


Основним завданням дослідження є загальний аналіз особливостей формування індивідуального стилю діяльності спортсменів. Узагальнено дані досліджень із проблеми індивідуалізації підготовки спортсменів-єдиноборців. Проаналізовано основні недоліки та обмеження в експериментальних дослідженнях, що стосуються питань формування індивідуального стилю діяльності єдиноборців. Визначено, що наявні експериментальні та методичні праці переважно ізольовано вирішують проблеми спортивної підготовки та проблеми індивідуального стилю діяльності в спортивних іграх. Зазначено, що разом із загальними рисами ігрової діяльності, які притаманні всім спортивним іграм (оперативний характер та нестаціонарні умови діяльності, висока психічна напруженість, динамізм, залежність результату від колективних дій партнерів), існують і відмінні, які обумовлені, перш за все, правилами тієї чи іншої гри (розміри ігрових майданчиків, спосіб досягнення результату, кількість гравців). Дані відмінності зумовлюють своєрідність техніко-тактичних дій гравців у різних спортивних іграх та передбачають необхідність застосування різних підходів щодо проблем формування індивідуального стилю ігрової діяльності. Обґрунтована необхідність заохочення результатів альтернативних організаційних та науково-методичних підходів до системи багаторічної спортивної підготовки. Зазначено, що одним із таких підходів може стати об’єднання всіх засобів і методів на першому-третьому етапах багаторічної підготовки юних футболістів навколо основної мети – формування індивідуального стилю ігрової діяльності.


Ключові слова


індивідуальний стиль діяльності; спортивні ігри; футбол.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаппаров Х.З. Индивидуализация средств и методов тактической подготовки высококвалифицированных фехтовальщиков-рапиристов : автореф. дисс. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Х.З. Гаппаров. – М., 1994. – 22 с.

Калмыков Е.В. Индивидуализация тактической подготовки боксеров применительно к особенностям психологических качеств, влияющих на тактическое мастерство : автореф. дисс. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Е.В. Калмыков. – М., 1983. – 23 с.

Козіна Ж.Л. Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу спортсменів в ігрових видах спорту: автореф. дис. … докт. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.01 «Олімпійський і проф. спорт» / Ж.Л. Козіна. – К., 2010. – 43 с.

Костюкевич В.М. Теоретичні та методичні основи моделювання тренувального процесу спортсменів ігрових видів спорту : автореф. дис.… докт. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.01 «Олімпійський і проф. спорт» / В.М. Костюкевич. – К., 2012. – 41 c.

Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов : метод. пособ. / О.Б. Лапшин. – М. : Человек, 2010. – 174 с.

Петухов А.В. Формирование основ индивидуального технико-тактического мастерства юных футболистов: проблемы и пути решения : монография / А.В. Петухов. – М. : Сов. спорт, 2006. – 232 с.

Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: общая теория и ее практ. приложение. / В.Н. Платонов. – К. : Олимп. л-ра, 2004. – 804 с.

Родионов А.В. Психолого-педагогические методы повышения эффективности решения оперативных задач в спорте : автореф. дисс. … докт. пед. наук : спец. 13.00.04 / А.В. Родионов. – М., 1990. – 46 с.

Сиротин О.А. Психолого-педагогические основы индивидуализации спортивной подготовки дзюдоистов : монография / О.А. Сиротин. – Челябинск : [б. и.], 1996. – 314 с.

Тучашвили И.Ш. Формирование, совершенствование и проявление индивидуального стиля игровой деятельности : дис … д-ра пед. наук : 13.00.04 / И.Ш. Тучашвили. – М. : РГБ, 2003. – 347 с.

Тышлер Д.А. Теория и методика спортивного совершенствования в современных единоборствах : автореф. дисс. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 / Д.А. Тышлер. – М., 1984. – 46 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ