DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2015-0.%p

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я ЯК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА СФОРМОВАНОСТІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Т. Й. Бабюк

Анотація


У статті автором визначено інтегральний показник сформованості здорового способу життя дітей старшого дошкільного віку – ціннісне ставлення до здоров’я. Подано характеристику структурних компонентів ціннісного ставлення до здоров’я, а саме когнітивного, емоційно-ціннісного, діяльнісно-поведінкового.


Ключові слова


здоров’я; здоровий спосіб життя; ціннісне ставлення до здоров’я; діти старшого дошкільного віку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрющенко Т.К. Формування ціннісного ставлення до власного

здоров’я в дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд.

пед. наук / Т.К. Андрющенко. – К. : Інститут проблем виховання АПН

України, 2007. – 20 с.

Бєлєнька Г.В. Здоров’я дитини – від родини / Г.В. Бєлєнька,

О.Л. Богініч, М.А. Машовець. – К. : СПД Богданова А.М., 2006. – 220 с.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток осо-

бистості / Г.С. Костюк ; за ред. Л.М. Проколієнко. – К. : Рад. школа,

– 608 с.

Маршицька В.В. Виховання емоційно-ціннісного ставлення до при-

роди у дітей старшого дошкільного віку : дис. ... канд. пед. наук /

В.В. Маршицька. – К., 2003. – 186 с.

Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до власного здоров’я /

З.П. Плохій // Теорет.-метод. пробл. виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – К. : Пед. думка, 1999. – С. 174-180.

Поніманська Т.І. Виховання ціннісного ставлення до світу дорослих у дітей дошкільного віку / Т.І. Поніманська // Вісник : зб. наук. пр. Сер.: Пед. науки. – Глухів : Глухів. держ. пед. ун-т., 2003. – Вип. 2. – С. 12-16.

Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения : в

т. / В.А. Сухомлинский ; сост. О.С. Богданова, В.З. Смаль. – М. :

Педагогика, 1980. – Т. 2. – 384 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ