UNDERESTIMATED EDUCATION THROUGH SPORT

Автор(и)

  • Elena Karpuszenko Ph. D. Jan Długosz University, Częstochowa, Poland.

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2015-0.%25p

Ключові слова:

sport, recreation, comprehensive development, youth at risk, prevention.

Анотація

Nowadays, the emphasis is on searching for solutions to support education and development of children and young people. However, more attention should be paid to the comprehensive benefi ts of sport and recreation since physical activity has a multifaceted effect on development of a person. With regard to physical development, physical activity improves fi tness and physical capacity, whereas in the area of mental development, it helps develop constructive methods to cope with stress and tension and it improves self-esteem, teaches persistence, responsibility and consistent work. Sport and recreation cannot be underestimated also in the area of social development as they help develop a number of social skills, principles of community life and healthy competition and satisfy the needs for adventure, e.g. through survival training. All these benefi ts of sport and recreation are particularly important from the standpoint of working with diffi cult and socially maladjusted young people.

Посилання

Bielski J. Metodyka wychowania fi zycznego i zdrowotnego. Podręcznik dla nauczycieli wychowania fi zycznego i studentów studiów pedagogicznych / J. Bielski. – Kraków : Impuls, 2005.

Demel M., Skład A., Teoria wychowania fi zycznego / M. Demel, A. Skład. – Warsaw : Wydawnictwo AWF, 1986.

Demel M. Szkice krytyczne o kulturze fi zycznej / M. Demel. – Warsaw : Wyd. Sport i Turystyka, 1973.

Fatyga B. Sytuacja społeczno-kulturowa młodzieży a wyzwania wychowawcze / B. Fatyga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000. – №8.

Kierczak U. Poradnik metodyczny. Wychowanie fi zyczne gimnazjum.

Sport, zabawa i rekreacja. Od zabawy do sportu i rekreacji / U. Kierczak, T. Glos. – Warsaw, 2002.

Konopczyński M. Metody twórczej resocjalizacji / M. Konopczyński. –

Warsaw : Wyd. PWN, 2006.

Marzec A. Zajęcia sportowe i rekreacyjne jako metoda resocjalizacji /

A. Marzec [in:] E. Karpuszenko, A. Marzec // Sport w resocjalizacji nieletnich. – Częstochowa : Wyd. AJD, 2008.

Nowak M. Teorie i koncepcje wychowania / M. Nowak. – Warsaw : Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Osiński W. Zarys teorii wychowania fi zycznego / W. Osiński. – wyd. II. – Poznań : Wyd. AWF, 2002.

Pańczyk W. W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fi zycznego / W. Pańczyk, K. Warchoł. – Rzeszów : Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008.

Sas-Nowelski K. O możliwościach wykorzystania kultury fi zycznej w resocjalizacji nieletnich / K. Sas-Nowelski. – Warsaw : Wyd. WSP TWP, 2002.

Sidor T. Sport i rekreacja ruchowa jako czynnik profi laktyki resocjalizacyjnej / T. Sidor // Profi laktyka i resocjalizacja młodzieży / F. Kozaczuk, B. Urban (ed.). – Rzeszów : Wyd. WSP, 2001.

Łobocki M. Teoria wychowania w zarysie / M. Łobocki. – Kraków : Impuls, 2007.

Śliwerski B. Wychowanie. Pojęcie-znaczenie-dylemat / B. Śliwerski //

Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty / M. Dudzikowa, M. Czerpania-

Walczak (ed.). – Gdańsk : Wyd. GWP, 2007.

Ważny Z. Sport jako istotny element stylu życia człowieka przyszłości / Z. Ważny // Kultura Fizyczna. – 2003. – №7-8.

Żukowska Z. Aktywność sportowa jako czynnik edukacyjno – socjalizacyjny w zakładach penitencjarnych / Z. Żukowska // Penitencjarna kultura fi zyczna / A. Rajzner (ed.). – Warsaw, 2002.

Żukowska Z. Rekreacja fi zyczna / Z. Żukowska // Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku / T. Pilch (ed.). – Warsaw : Żak, 2006. – Vol. 5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-10

Як цитувати

Karpuszenko, E. (2015). UNDERESTIMATED EDUCATION THROUGH SPORT. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2015-0.%p