DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2015-0.%p

AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNO – REKREACYJNA SENIORÓW JAKO CZYNNIK READAPTACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Jan Randak

Анотація


Potrzeba prowadzenia aktywnego trybu życia, w tym turystyczno-rekreacyjnego ma zasadniczy wpływ na fi zyczną i intelektualną sprawność. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób starszych. Uczestnictwo seniora w rekreacji i turystyce to nie tylko szansa na podtrzymanie zdrowia fi zycznego. To także możliwość realizacji zainteresowań, utrzymanie więzi z innymi ludźmi i racjonalnego wypoczynku. Daje zadowolenie z życia i pogodę ducha co często jest gwarancją pogodnej starości.


Ключові слова


rekreacja; turystyka; senior; readaptacja; integracja społeczna.

Повний текст:

PDF

Посилання


Dąbrowska G. Kultura fi zyczna ludzi starszych [w:] / G. Dąbrowska,

A. Skrzek // Ludzie starzy w trzecim tysiącleciu. Szanse. Nadzieje. Potrzeby / red. W. Wnuk. – Wrocław, 2002.

Miszczak E. Aktywność seniorów sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu starzenia się [w:] / E. Miszczak ; D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów XXI wieku. – Ku aktywności : Wyd. Biblioteka, Łódź, 2010.

Śniadek J. Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce / J. Śniadek. – Gerontologia Polska, 2007. – T. 15, № 1-2.

Śniadek J., Zajadacz A., Turystyka i rekreacja a jakość życia mieszkańców Leszna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki / J. Śniadek, A. Zajadacz. – Szczecin, 2014. – Т. 805 (1).

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 roku, GUS. – Warszawa, 2013.

Unia Europejska: Wytyczne UE, dotyczące aktywności fi zycznej – zalecane działania polityczne wspierające aktywność fi zyczną, wpływające pozytywnie na zdrowie. Czwarty projekt sk


Пристатейна бібліографія ГОСТ