DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2014-0.%p

EFEKTY ADAPTACJI WYPOCZYNKU AKTYWNEGO

Władimir Сhodinow

Анотація


Współdziałając z procesem zmęczenia i odnowienia, które zabezpieczają funkcjonowanie mechanizmu fizjologicznego treningu fi zycznego, wypoczynek aktywny znacznie zmienia adaptację organizmu do wysiłków fizycznych. Jednorazowe włączenie WA w pierwszym interwale wypoczynku w zajęciu treningowym powoduje przedłużenie efektu adaptacyjnego w najbliższych przerwach wypoczynkowych, czego nie zauważono przy wykorzystaniu wypoczynku biernego (WB). Najbardziej znaczącym wynikiem wykorzystania efektu WA w treningu fizycznym jest wzmocnienie formującej się przy tym długotrwałej adaptacji.


Ключові слова


wypoczynek aktywny; trening fizyczny; adaptacja; zdolność do pracy mięśniowej.

Повний текст:

PDF

Посилання


Platonov V.N.: Actividad fisika. – Paidotribo, Barcelona 1992. – 313 p.

Hargreaves M., Proietto J.: Glucose kinetics during exercise in trained men // Acta phisiol. scand. – 1994. – 150, N 2. – P. 221-225.

Красников Н.П., Найдич С.И.: Роль активного отдыха в ускоренном восстановлении кислотно-основного состояния и функции внешнего дыхания при утомлении // Физиология человека. – 1987. – 13, № 1. – С. 50-57.

Муравов И.В.: Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта. – Здоров’я, Киев 1989. – 272 с.

Ходінов В.М.: Фізіологічний аналіз використання оздоровчих можливостей активного відпочинку у фізичному вихованні студентів // Нові технології навчання: Наук.-метод. збірник науково-методичного центру Вищої освіти Міністерства освіти і науки України. – К., 2001. – Вип. 31. – С. 195-198.

Ходінов В.М.: Активний відпочинок як додатковий засіб досягнення високого результату в спорті // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фіз. культури та спорту.– Львів, 2002.– Т. 2, вип. 6.– С. 245-249.

Ходинов В. Н.: Принципы и технология сочетания тренировки с активным отдыхом как условие повышения результативности массового спорта // Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров'я,

рекреації, спортивної медицини та реабілітації: Матеріали четвертого міжнародного наукового конгресу. – Київ, 2000а.– С. 443.

Włodzimierz Chodinow Możliwości treningu obwodowego podczas zajęć wychowania fizycznego w szkole // Ogólnopolska konferencja naukowometodyczna «Szkoła wobec dylematów i inspiracji w zakresie teorii i metodyki

wychowania fizycznego».- Jedlnia Letnisko – 2009.- s. 19-24.


Пристатейна бібліографія ГОСТ