DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2010-0.%p

Вплив занять національними рухливими іграми на рухову підготовленість учнів 1-3 класів

Анатолій Федірко, Олександр Алєксєєв

Анотація


У статті подано результати експериментального дослідження впливу занять національними рухливими іграми на рухову під готовленість школярів.


Ключові слова


учні 1-3 класів; рухова підготовленість; національні рухливі ігри.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аникеева Н.П. Воспитание игрой / Н.П. Аникеева. – М.: Просвещение, 1987. – 144 с.

Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических иследо ваний в физическом воспитании / Б.А. Ашмарин. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 224 с.

Бондаренко Л.П. Ритміка і танець у 1-4 класах загально освітньої школи / Л.П. Бондаренко. – К.: Музична Україна, 1989. – 232 с.

Верховинець В.С. Весняночка. Ігри з піснями для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку / В.С. Верхо винець. – К.: Музична Україна, 1989.– 341 с.

Вильчковский Э.С. Педагогические основы процесса форми рования двигательной подготовленности детей 3-7 лет / Э.С. Вильчковский. – К.,1989. – 44 с.

Вільчковский Е.С. Народна рухлива гра – основний засіб фізичного виховання дошкільнят / Н.В.Андрощук, О.І.Ку рок // Традиції фізичної культури в Україні: зб. наук. статей / За заг. ред. С.В. Кириленко, В.А. Стракова, А.В. Цьося. – К.: ІЗМН, 1997. – С. 147 – 153.

Вольчинський А.Я. Педагогічні умови застосування націо нальних рухливих ігор у системі фізичного виховання дітей 5-6 років: автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.02. “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / А.Я. Воль чинський. – Луцьк, 1998. – 16 с.

Воробей Г.В. Народні ігри та забави у фізичному загартуванні молодших школярів різних етнографічних груп Прикарпатського краю: автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Г.В. Воробей. – К., 1997. – 16 с.

Воропай О.С. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – К.: Оберіг, 1993. – 589 с.

Левків В.І. Використання засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / В.І. Левків. – Луцьк, 1998. – 17 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ