DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2011-0.%p

Історичний аналіз проблеми формування здоров'я школярів

Анатолій Федірко, Олександр Петров

Анотація


Проблемам, які стосуються збереження й зміцнення здоров’я людини надавалося важливе значення за всіх часів людського розвитку. У працях видатних філософів, вчених, педагогів античності й Середньовіччя чітко простежується динаміка поглядів від визнання самооцінності здоров’я людини через встановлення взаємозв’язків і взаємовпливів її  фізичного й психічного здоров’я до визначення шляхів, засобів і методів попередження хвороб і свідомого формування здорового способу життя.


Ключові слова


історичний аналіз; здоров’я школярів; проблема формування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабич В.І. Культура здоров’я як складова частина професійної підготовки майбутніх вчителів освітньої галузі “Фізична культура і здоров’я” / В.І. Бабич // Педагогіка, психологія та медико-психологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. праць / за ред. Єрмакова С.С. – Х.–Донецьк : ХДАМД (ХХІІІ), 2004. – №1. – С.134-139.

Бабич В.И. Содержание профессиональной подготовки будущим учителей физического воспитания к формированию культуры здоровья школьников / В.И. Бабич // Вісник. Луган. держ. пед. ун-ту ім. Т.Шевченка. – 2005. – №10 (90). – С.8-13.

Богоявленский Н.А. Индийская медицина в древнерусском врачевании / Н.А. Богоявленский. – Л. : Медгиз Ленинград, 1956. – 30 с.

Запалатников Л.Т. Проблемы валеологии и гигиены в педагогике: прошлое, настоящее, будущее / Л.Т. Запалатников. – Донецк : ООО «КИТИС». 1998 – 228 с.

Каменский Я.А. Педагогическое наследие / Я.А. Каменский, Д.Локк, Ж.-Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци ; сост. В.М. Кларин, А.Н.Джуринский. – М. : Педагогика, 1987. – 416 с.

Лесгафт П.Ф. Избранные труды / П.Ф. Лесгафт ; сост. И.Н. Решетель. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 359 с.

Макаренко А.С. Избранные педагогические сочинения / под ред. И.А. Капрова, А.С. Макаренко. – М. : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1949. – 161 с.

Макаренко А.С. Педагогическое сочинения в 8 т. / сост.: М.Д. Виноградова, А.А. Фролов. – М. : Педагогика, 1986. – Т. 8. – 282 с.

Макаров В.А. Физиология закаливания / В.А. Макаров. – М. : Знание, 1984. – 96 с.

Основы валеологии : в 3 кн. / под общ. ред. В.П. Петленко. – К. : Олимпийская л-ра, 1998. – Кн. 1. – 433 с.

Платон. Диалоги : пер. с древнегреч. / сост., ред. и авт. вступит. ст. А.Ф. Лосев ; авт. примеч. А.А. Тахооди. – М. : Мысль, 1986. – 607 с.

Сорокина Т.С. История медицины : учебник для мед. вузов. – 2-е изд., перероб. и доп. / Т.С. Сорокина. – М. : ПАИМС, 1994. – 383 с.

Сухомлинский В.А. Избранные произведения: В 5 т. / В.А. Сухомлинский ; редкол.: О.Г. Дзеверин (пред.) и др. – К. : Рад. шк., 1980. – Т. 3: Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну. – 719 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ