DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2012-0.%p

Формування культури здорового способу життя як складової культури безпечної діяльності людини

Ірина Куковська

Анотація


У статті розглядаються проблеми формування культури здоров’я студентської молоді під час навчання у вищих навчальних закладах та роль предмету «безпека життєдіяльності» у освітніх програмах з питань збереження здоров’я.


Ключові слова


культура здоров’я; безпека життєдіяльності; студентська молодь

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція освіти з напряму «Безпека життя і діяльності людини» / Проблеми освіти. – 2002. – №3. – С. 3-23.

Бондин В.И. Проектирование здоровьесберегающих педагогических систем / В.И. Бондин // Теоретические и методические проблемы физической культуры : [юбилейный сб. науч. трудов, посвящ. 55-летию Института физ. культуры РГПУ]. – Ростов-на-Дону : РГПУ, 2004. – С. 13–14.

Футорний С. М. Про необхідність здоров’язберігаючих технологій у процесі фізичного виховання студентської молоді / С.М. Футорний // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2012. – №2. – С. 26-30.

Крикунова М. А. Мотивация занятий физической культурой и спортом : [методическое пособие] / М.А. Крикунова, Е.Г. Саламатова, Т.В. Корсакова. – Саратов : СГУ, 2010. – 94 с.

Кожем’якін О.С. Формування здоров’язберігаючої компетентності су час ного фахівця в процесі вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» / О.С. Кожем’якін // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика : збірник наукових праць 10-ї міжнародної науково-методичної конференції. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – С. 334-337.

Степанова О.О. Значення дисципліни «Безпека життєдіяльності» у формуванні мотивації культури здоров’я молоді / О.О. Степанова // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика : збірник наукових праць 10-ї міжнародної науково-методичної конференції. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – С. 580-582.

Немкова И.Н. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе : автореф. дис. канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / И.Н. Немкова. – Тамбов, 2005. – 20 с.

Коженевський Л.Ф. Секюритология в программах образования взрослых / Л.Ф. Коженевський // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика : збірник наукових праць 10-ї міжнародної науково-методичної конференції. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – С. 338-344.


Пристатейна бібліографія ГОСТ