DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2012-0.%p

Акмеологічні засади формування особистості майбутнього вчителя фізичного виховання та основ здоров’я

Евеліна Жигульова

Анотація


На думку авторів статті, орієнтація навчального процесу ви-
щого навчального закладу на формування акмеологічної спрямованості людини дозволить підвищити конкурентоспроможність випускників, а в подальшому сприятиме покращенню функціонування фізичної культури, спорту та культури здоров’я як соціальної системи.


Ключові слова


акмеологічна спрямованість; майбутній вчитель; фізична культура; культура здоров’я.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс / В. И. Андреев. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1996. – Кн. 1. – 568 с.

Бегидова С.Н. Структура и содержание акмеологической направленности личности педагога [Электронный ресурс] / Бегидова С.Н., Леонтьев А.В., Хазова С.А. – Режим доступа: http://www.adygnet.ru/

konfer/konfi fk2007/konfi fk2007.shtml.

Бегидова С. Н. Теоретические основы профессионально-творческого развития личности специалиста по физической культуре и спорту / С.Н. Бегидова. – Майкоп : Редакционно-издательский отдел Адыгейского государственного университета, 2001. – 270 с.

Вакуленко В. М. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Білорусі, Росії (порівняльний аналіз) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Вакуленко Валентина Миколаївна. – Луганськ, 2008. – 562 с.

Газман О.С. Новые ценности образования: содержание гуманистического образования / О.С. Газман, Р.В. Вейс, Н.Б. Крылова. – М., 1995. – 123 с.

Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии / Н.В. Кузьмина. – СПб. : Политехника, 2002. – 189 с.

Соколенко О. І. Акмеологічна спрямованість підготовки спеціаліста з фізичної культури у системі вищої педагогічної освіти / О. І. Соколенко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – № 17 (204). – Ч. ІІ. – 2010. – С. 57-63.


Пристатейна бібліографія ГОСТ