DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2012-0.%p

Здоров’я студентської молоді: медико-педагогічні проблеми

Григорій Дейбук

Анотація


У статті проведено аналіз стану здоров’я студентської молоді. Узагальнено сучасні уявлення щодо здоров’я як цінності гуманістично орієнтованого суспільства. Розглядаються проблеми здоров’я в контексті провідних тенденцій розвитку освіти.


Ключові слова


здоров’я; студентська молодь; модернізація професійної освіти; оздоровча робота; культура здоров’я.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутакова О.А. Теория и дидактика непрерывного здоровьеформирующего образования в системе повышения квалификации : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08 / О.А. Бутакова. – Оренбург, 2010. – 30 с.

Власов Г.В. Охорона здоров’я студентів вищих медичних навчальних закладів як соціально-педагогічна проблема / Г.В. Власов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2009. – № 10. – С. 21-24.

Дудіна О.О. Ситуаційний аналіз стану охорони здоров’я дітей та підлітків в Україні. Ч. ІІ. Забезпечення принципу соціальної справедливості відносно здоров’я дітей і підлітків / О.О. Дудіна, Г.О. Слабкий, Р.О. Моісеєнко та ін. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – №3. – С. 9-16.

Запорожан В.М. Генетичні передумови здоров’я нації / В.М. Запорожан // Журн. АМН України. – 2007. – №3. – Т. 13. – С. 455-463.

Корж В.П. Соціальна роль фізичної культури і спорту в зміцненні і підтримці здоров’я населення України / В.П. Корж, В.О. Сорокін, І.М. Башкін // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2009. – №3. – С. 16-20.

Лавричева И. А. Формирование валеологической культуры студентов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / И.А. Лавричева. – Саратов, 2002. – 190 c.

Логинов С.И. Факторы здоровья студентов-ювеналов / С.И. Логинов, М.Ю. Мартынов // Социологические исследования. – 2003. – №3. – С. 127-129.

Лук’янова О.М. Проблеми здоров’я здорової дитини та наукові аспекти профілактики його порушень / О.М. Лук’янова // Мистецтво лікування. – 2005. – № 2. – С. 6-15.

Поборский А.Н. Функциональное состояние и адаптационные возможности организма студентов в неблагоприятных условиях среды / А.Н. Поборский, М.А. Юрина, Ж.Н. Лопацкая // Гигиена и санитария. – 2008. – №5. – С. 70-73.

Полька Н.С. Концепція гігієнічного супроводу управління якістю фізичного виховання у навчальних закладах / Н.С. Полька, І.О. Калиниченко // Довкілля та здоров’я. – 2009. – №4. – С. 48-52.

Слабкий Г.О. Моніторинг поведінки студентської молоді м. Києва щодо ВІЛ-інфікування (повідомлення 1) / О.Г. Слабкий, О.В. Юрченко, Ж.В. Ан тонечко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 3. – С. 20-26.

Чепелевська Л.А. Прогнозні тенденції смертності населення України / Л.А. Чепелевська, О.В. Любінець // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2009. – №3. – С. 10-15.

Эбзеев М.М. Инновационная образовательная программа высшего учебного заведения «Формирование культуры здоровья студентов в процессе гуманно ориентированной профессиональной подготовки» / М.М. Эбзеев // Учёные записки. – 2008. – №9 (43). – С. 109-113.


Пристатейна бібліографія ГОСТ