Особливості морфофункціонального статусу учасників шкільної спортивної секції з гімнастики

Автор(и)

  • Данило Марчук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4015-4998
  • Геннадій Єдинак Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-6865-0099
  • Богдан Макарчук Криворізький державний педагогічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6082-3998
  • Володимир Марчук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-8201-9570
  • Сергій Бережок Криворізький державний педагогічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5821-6777
  • Сергій Бабюк Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-1762-5555
  • Єлизавета Макарчук Криворізький коледж Національної металургійної академії України, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9298-5163

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2021-22.50-55

Ключові слова:

хлопчики, початкова школа, шкільна секція з гімнастики, морфофункціональні характеристики

Анотація

Вивчення морфофункціональних характеристик дітей є важливим для учителів фізичного виховання, адже дозволяє визначити відповідність статусу дитини виду спорту, який вони обирають у школі. Мета дослідження – вивчити особливості морфофункціонального статусу хлопчиків, які розпочали заняття у шкільній спортивній секції з гімнастики. Матеріал і методи дослідження. Було використано комплекс методів: за допомогою аналізу та узагальнення опрацьовували джерела інформації; досліджувані показники вивчали, використовуючи педагогічне тестування й експеримент, а також антропометрію, сфігмоманометрію, спірометрію, динамометрію, пульсометрію та методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 44 хлопчиків 7–8 років, які за станом здоров’я належали до основної медичної групи. Результати. Виявили бажання займатися гімнастикою у шкільній спортивній секції хлопчики 7-8 років, чиї морфологічні показники знаходились у межах, що засвідчували відповідність маси тіла його довжині. Це означало, що у кожній віковій групі були відсутніми хлопчики з надлишковою масою тіла. Але стан функціонування у них дихальної і м’язової систем відповідав нижчому від середнього рівню, а розвиток серцево- судинної системи хлопчиків 7 та 8 років знаходився, так само, як фізична працездатність, знаходилися на середньому рівні. Висновок. Одержані дані необхідно враховувати вчителю фізичної культури під час планування змісту тренувань у шкільній спортивній секції з гімнастики для поліпшення, передусім тих показників, що не відповідають віковим параметрам норми.

Посилання

Апанасенко Г. Л., Попова Л. А., Магльований А. В. Санологія (медичні аспекти валеології) : підручник. Львів : Кварт, 2011. 303 с.

Безруких М. М., Сонькин В. Д., Фарбер Д. А. Возрастная физиология физиология развития ребенка. М. : Академия, 2002. 416 с.

Бомпа Т. Подготовка юных чемпионов. М. : ООО «Изд-во Астрель»; ООО «Изд-во АСТ», 2003. 259 с.

Вєхтєв В. В., Єрьоменко Е. А., Вознюк М. Г. Бойовий хортинг у забезпеченні рухової активності дошкільнят і молодших школярів. Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. Ірпінь, 2021. Ч. 2. С. 375-388.

Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта : учебник. Київ : Олімп л-ра, 2005. 296 с.

Волков Л. В. Спортивна підготовка молодших школярів : навч. посібник. Київ : Освіта України, 2010. 288 с.

Дубогай О. Д. Фізкультура як складова здоров’я та успішного навчання дитини. Київ : Шкільний світ, 2006. 128 с.

Єдинак Г. А., Зубаль М. В., Мисів В. М. Соматотипи і розвиток фізичних якостей дітей : монографія. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2011. 280 с.

Єдинак Г. А., Мисів В. М., Юрчишин Ю. В. Фізична культура у загальноосвітньому навчальному закладі : навч. посібник. Кам’янець-Подільський : Рута, 2014. 251 с.

Єдинак Г. А. Стан вирішення завдання з поліпшення психофізичного стану учнів початкової школи на сучасному етапі. Вісник Чернігівського нац. пед. у-ту. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2015. Вип. 129, Т. 3. С. 122–128.

Зубаль М. В., Єдинак Г. А. Організаційно-методичні основи вдосконалення фізичних якостей хлопців 7–17 років у процесі фізичного виховання : метод. рекомендації. Кам’янець- Подільський : ПП Буйницький О. А., 2008. 156 с.

Круцевич Т. Ю., Воробйов М. І., Безверхня М. М. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді : навч. посібник. Київ : Олімп. л-ра, 2011. 224 с.

Лясота Т. І. Підвищення адаптаційних можливостей дітей 6–7 років до умов навчання в початковій школі засобами фізичного виховання : автореф. дис… канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 НУФВСУ. Київ, 2012. 21 с.

Мінський І. А., Обрізан С. М. Морфофункціональні показники у дітей і підлітків однакового віку. Фізичне виховання дітей і молоді. 1982. Вип. 9. С. 44-45.

Містулова Т. Є. Математичні методи в теорії і практиці спорту : навч. посібник. Київ : Науковий світ, 2004. 90 с.

Москаленко Н. В., Власюк О. О., Степанова І. В., Шиян О. В., Самошкіна А. В., Кожедуб Т. Г. Інноваційні технології у фізичному вихованні школярів : навч. посібник, 2-е вид. Дніпропетровськ : Інновація, 2014. 332 с.

Носко М. О., Носко Ю. М., Лазаренко М. Г., Жула В. П., Могильний Ф. В., Філоненко О. А. Руховий розвиток школярів різних вікових груп : наукове видання. Чернігів : Десна Поліграф, 2020. 408 с.

Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение. Киев : Олимп. лит., 2013. 624 с.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти» від 30.9.2020 р. № 898.

Сергієнко Л. П. Спортивний відбір: теорія та практика. У 2-х книгах. Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. Кн. 2. 784 c.

Стратегии и рекомендации по здоровому образу жизни и двигательной активности : сб. материалов ВООЗ. Сост. Е. В. Имас, М. В. Дутчак, С. В. Трачук. Київ : Олімп. л-ра, 2013. 528 с.

Трачук С. Пошук підходів до компенсації дефіциту рухової активності молодших школярів в організованих формах занять фізичними вправами. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві. 2008. Т. 2. С. 11-17.

Удовицький О. А. Організація відбору в спортивній гімнастиці. Теорія та методика фізичного виховання. 2007. № 6. С. 43-47.

Фізичне виховання учнів початкових класів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / В. В. Івашковський, О. І. Остапенко, М. В. Тимчик ; [за ред. М. Д. Зубалія]. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 172 с.

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В.Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті : навч. посібник. 2-е вид., стереот. Кам’янець-Подільський : ПП Видавництво «Оіюм»», 2013. 280 с.

American College of Sport Medicine. ACSM: Physical activity in children and adolescents. 2017. https://www. acsm.org/docs/default-source/brochures/physical-activity-in-children-and-adolescents.pdf.

Bar-Or, O., Rowland, T. W. (2004). Pediatric Exercise Medicine: from physiologic principles to health care application. Champaign, IL: Human Kinetics.

Butenko, H., Goncharova, N.. Saienko, V., Tolchieva, H., Vako, I. Physical condition of primary school children in school year dynamics. Journal of Physical Education and Sport, 2017, 17(2), 543-549. doi: 10.7752/jpes. 2017.02082

Coulter, T. J., Mallett, C. J., Singer, J. A. & Gucciardi, D. F. (2016). Personality in sport and exercise psychology: integrating a whole person perspective. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 14(1), 23-41. doi.org/10.1080/1612197X.2015.1016085

Genetic and molecular aspects of sport performance (2011). Еdited by Bouchard, C. and Hoffman, E. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Vincent, W. J. Statistic in kinesiology, 3rd ed. Champaign IL : Human Kinetics Inc, 2005.

Wilmore, J. H., Costill, D. L., Kenney, L. W. (2012). Physiology of sports and exercise. 5th ed. Champaign, IL: Human Kinetics.

World Medicine Association declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. URL: https:// www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Марчук, Д., Єдинак, Г., Макарчук, Б., Марчук, В., Бережок, С., Бабюк, С., & Макарчук, Є. (2021). Особливості морфофункціонального статусу учасників шкільної спортивної секції з гімнастики. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (22), 50–55. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2021-22.50-55