Результативність використання чинних технологій вивчення фізичної культури в поліпшенні психофізичного стану учнів початкової школи

Автор(и)

  • Леся Галаманжук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9359-7261
  • Наталія Гудима Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-6192-3779
  • Геннадій Єдинак Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-6865-0099
  • Юрій Юрчишин Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0404-9384
  • Володимир Мисів Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-1957-0241

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2021-22.21-28

Ключові слова:

фізична культура, технології вивчення, початкова школа, психофізичний стан

Анотація

На сучасному етапі широко використовують технології, спрямовані на вирішення окремих завдань фізичної культури учнів початкової школи та які дозволяють у комплексі вирішувати її основні завдання. Проте дотепер практично відсутні дані про результати використання таких технологій. Мета дослідження полягала у встановленні ефективності чинних технологій вивчення фізичної культури у вирішенні визначеного програмами завдання, що пов’язане з поліпшенням психофізичного стану учнів початкової школи. Матеріал і методи дослідження. Досягали поставленої мети використанням комплексу адекватних методів дослідження. Аналіз, узагальнення використовували для опрацювання джерел інформації; необхідні емпіричні дані одержували педагогічними методами (тестування, експеримент), медико-біологічними (антропометрія, сфігмоманометрія, спірометрія, динамометрія, пульсометрія), психодіагностичними та математичної статистики. У дослідженні взяли участь 87 хлопчиків та 94 дівчинки, вік яких із початком констатувального експерименту становив 8 років (7,9±0,3). Результати. Наслідки використання чинних технологій вивчення фізичної культури свідчать про існування резервів організму, які необхідно враховувати і використовувати при поліпшенні психофізичного стану учнів початкової школи. Зокрема, більше половини молодших школярів мають морфологічні показники, що відповідають нормативним значенням, але узагальнена тенденція засвідчує домінування дисгармонійності у фізичному розвитку, передусім унаслідок підвищеної маси і зменшеної довжини тіла, низьких силових характеристик і рівня функціонування дихальної системи. У другому навчальному семестрі збільшується кількість дітей, чия розумова працездатність відзначається суттєвим зниженням продуктивності, уваги та короткочасної пам’яті. Висновок. Одержані дані необхідно враховувати при плануванні малих форм фізичної культури, що відбуваються систематично і скеровуються на відновлення працездатності, а також при визначенні змісту уроків фізичної культури для забезпечення дітей оптимальними параметрами навантаження, високоефективними засобами і методами поліпшення показників психофізичного стану.

Посилання

Бабій Я. А. Вимоги до сучасного уроку фізичної культури в початковій школі згідно нової програми за державним стандартом. Молодий вчений. 2017. № 3.1 (43.1). С. 29-32.

Бар-Ор О., Роуланд Т. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения / Пер. с англ. И. Андреев. Київ : Олімп. л-ра, 2009. 528 с.

Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. Стан сформованості підходів до забезпечення оздоровчого змісту занять фізичними вправами дошкільників і молодших школярів. Наук. пр. КПНУ ім. Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. 2011. Вип. 12. С. 22–27.

Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. Ефективність експериментального змісту з фізичної культури в адаптації 6-річних дітей до навчання у школі. Вісник Чернігівського нац. пед. у-ту. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2016. Вип. 139, Т. 2. С. 24–27.

Герасимчук А. Ю., Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. Програмування занять фізичними вправами превентивної спрямованості для 6-річних дітей : навч. посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. 204 с.

Герасимчук А., Єдинак Г., Галаманжук Л. Ефективність експериментальної програми у поліпшенні розумової працездатності 6-річних дітей під час фізичного виховання в початковій школі. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2016. Вип. 1. С. 449–454.

Дубогай О. Д. Фізкультура як складова здоров’я та успішного навчання дитини. Київ : Шкільний світ, 2006. 128 с.

Єдинак Г. А., Мисів В. М., Юрчишин Ю. В. Фізична культура у загальноосвітньому навчальному закладі: навч. посібник. Кам’янець-Подільський : Рута, 2014. 251 с.

Єдинак Г. А. Стан вирішення завдання з поліпшення психофізичного стану учнів початкової школи на сучасному етапі. Вісник Чернігівського нац. пед. у-ту. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2015. Вип. 129, Т. 3. С. 122–128.

Закон України «Про освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст. 380.

Інноваційні технології на уроках фізичної культури. https:// vseosvita.ua/library/innovacijni-tehnologii-na-urokah-fizicnoi-kulturi-126434.html

Клюс О. А., Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. Організація і методика корекції психофізичного стану учнів других класів у процесі фізичного виховання : навч. посібник. Кам’янець-Подільський : Рута, 2013. 204 с.

Круцевич Т. Ю., Воробйов М. І., Безверхня М. М. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді : навч. посібник. Київ : Олімп. л-ра, 2011. 224 с.

Куль Л. С. Особливості контролю та оцінювання якості знань учнів початкової школи. – https://vseosvita.ua/library/osoblivosti-kontrolu-ta-ocinuvanna-akosti-znan-ucniv-pocatkovoi-skoli-231544.html

Лясота Т. І. Підвищення адаптаційних можливостей дітей 6–7 років до умов навчання в початковій школі засобами фізичного виховання : автореф. дис… канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 НУФВСУ. Київ, 2012. 21 с.

Москаленко Н. В., Власюк О. О., Степанова І. В., Шиян О. В., Самошкіна А. В., Кожедуб Т. Г. Інноваційні технології у фізичному вихованні школярів : навч. посібник, 2-е вид. Дніпропетровськ : Інновація, 2014. 332 с.

Носко М. О., Носко Ю. М., Лазаренко М. Г., Жула В. П., Могильний Ф. В., Філоненко О. А. Руховий розвиток школярів різних вікових груп : наукове видання. Чернігів : Десна Поліграф, 2020. 408 с.

Організація внутрішньошкільного контролю в початковій школі – https://www.pedrada.com.ua/article/1503-organzatsya-vnutrshnoshklnogo-kontrolyu-v-pochatkovy-shkol

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти» від 24.7.2019 р. № 688.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти» від 30.9.2020 р. № 898.

Савченко О. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти ФК 1-2 кл. https://docs.google.com/viewer?a=v& pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmaXppY25ha3VsdHVyYTIw MTR8Z3g6NDNhZjM0ZGIzYWE0NWFjOA

Савченко О. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти ФК 3-4 кл. https://docs.google.com/viewer?a=v& pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmaXppY25ha3VsdHVyYTIw MTR8Z3g6NWNjNzU2ZWRhOTJiZDU5ZQ

Туяхова В. В. Використання інноваційних технологій на уроках фізичної культури. Урок. Освіта. UA. https://urok.osvita.ua/ materials/edu_technology/48360/

Фролова Н. Особливості психофізичного розвитку молодших школярів. Спортивний вісник Придніпров’я. 2004. №. 7. С. 95-97

Хрипко І. Динаміка показників психофізичного розвитку молодших школярів під впливом занять з традиційними та інноваційними засобами. Молода спортивна наука України. 2008. Вип. 12, Т. 2. С. 201-205.

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В.Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті : навч. посібник. 2-е вид., стереот. Кам’янець-Подільський : ПП Видавництво «Оіюм»», 2013. 280 с.

Шиян Р. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти ФК 1-2 кл. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&sr cid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmaXppY25ha3VsdHVyYTIwMTR8Z3g6Z WExYTBhODU1MGVmNGFl

Шиян Р. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти ФК 3-4 кл. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&sr cid=VmYXVsdGRvbWFpbnxmaXppY25ha3VsdHVyYTIwMTR8Z3g6Nzl hOWM2MzE3Yzc0MDE0OA

Armstrong N, Mechelen WV. Paediatric exercise science and medicine. 2nd ed. NY: Oxford university press, 2009.

Bar-Or O, Rowland TW. Pediatric Exercise Medicine: from physiologic principles to health care application. Champaign, IL: Human Kinetics. 2004.

Butenko H, Goncharova N. Saienko V, Tolchieva H, Vako I. Physical condition of primary school children in school year dynamics. Journal of Physical Education and Sport, 2017, 17(2), 543-549. doi: 10.7752/ jpes. 2017.02082

Campos F, Martins F, Simões V, Franco S. Fitness participants perceived quality by age and practiced activity. Journal of Physical Education and Sport, 2017, 17(2), 698-704. doi:10.7752/jpes.2017.02105

Galamandjuk L, Prozar M, Stasjuk I, Bakhmat N, Iedynak G, Kljus O, Guska M, Dokuchina T. Physiological characteristics and physical fitness of girls at the beginning of classes at the volleyball sports school. Journal of Physical Education and Sport. 2017. Vol. 17(4). 2467-2471. doi: 10.7752/jpes.2017.04276

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti

https://sites.google.com/site/fizicnakultura2014/02-navcalni-programi

https://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/fizkkult.html

Iedynak G, Galamandjuk L, Kyselytsia O, Balatska L, Nakonechnyi I, Mazur V. Physiological characteristics of pubertal schoolchildren with chronic diseases. Journal of Physical Education and Sport. 2017. Vol. 17(4). 2462-2466. DOI:10.7752/jpes.2017.04275

Malina RM, Bouchard C, Bar-Or O. Growth maturation and physical activity. Champaing, IL: Human Kinetics, 2004.

Vincent WJ. Statistic in kinesiology, 3rd ed. Champaign IL : Human Kinetics Inc, 2005.

Wilmore JH, Costill DL, Kenney LW. Physiology of sports and exercise. 5th ed. Champaign, IL : Human Kinetics. 2012.

World Medicine Association declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. URL: https:// www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects

Wuest DA, Bucher CA. Foundations of Physical Education and Sport. Mosby: Year Book Inc, 2005.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Галаманжук, Л., Гудима, Н., Єдинак, Г., Юрчишин, Ю., & Мисів, В. (2021). Результативність використання чинних технологій вивчення фізичної культури в поліпшенні психофізичного стану учнів початкової школи. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (22), 21–28. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2021-22.21-28