ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ЗДОРОВ’ЯОРІЄНТОВАНОГО СВІТОГЛЯДУ

Автор(и)

  • О. Матвійчук Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-19.65-69

Ключові слова:

здоров’я, цінності, здоров’яорієнтований світогляд, світогляд, ціннісні орієнтації

Анотація

 В статті розглянуто поняття про цінності та ціннісні орієнтації. Проаналізовано літературні джерела з питання вивчення ціннісних орієнтацій у формуванні здоров’яорієнтованого світогляду людини для розуміння їх місця у розвитку особистості. Описано, що ціннісні орієнтації постають складним, багатокомпонентним, ієрархічно організованим структурним утворенням з двома блоками детермінації: один включає фактори соціалізації особистості, інший – пов’язаний з різнорівневими властивостями її інтегральної індивідуальності. Визначено ціннісні орієнтації фахівців та майбутніх фахівців галузі природничих наук, їх відношення до власного здоров’я. Зазначено, що у здобувачів освіти наявна відсутність потреби у збереженні власного здоров’я, невисокий рейтинг здоров’я в системі цінностей. Це говорить про необхідність формування у майбутніх фахівців ціннісного ставлення до здорового способу життя в процесі їх професійної підготовки, обґрунтовує актуальність і значимість для практики оздоровлення освітнього процесу, дослідження світогляду формування культури здоров’я, що включає: методологію з провідними положеннями і принципами організації педагогічної освіти для розвитку особистості здобувача освіти суб’єктом культури здоров’я; теорію, в основі якої знаходяться стійкі і повторювані зв’язки структурних компонентів педагогічного процесу, спрямованого на формування у майбутніх фахівців індивідуального світоглядного образу культури здоров’я і розгортання, згідно з ним, здоров’ярозвиваючого освітнього процесу; технологію, яка охоплює механізми культурного розвитку здобувачів освіти при самовизначенні інваріанту світоглядних структур здорового способу життя.

Посилання

Берегова Г. Д. Ціннісні орієнтації у новому світогляді сучасної особистості. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2013. № 4. С. 3-8.

Berehova, H. D. (2018), «Tsinnisni oriientatsii u novomu svitohliadi suchasnoi osobystosti» [Value orientations in the new of modern man]. Bulletin of the National Academy of Management of Culture and Arts, No 4, pp. 3-8. [in Ukraine].

Бойчук Ю. Д., Зіоменко С. К. Формування еколого-валеологічних ціннісних орієнтацій в процесі виховання майбутнього вчителя. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2004. № 19. С. 7-12.

Boichuk, Yu. D., Ziomenko, S. K. (2004), «Formuvannia ekoloho-valeolohichnykh tsinnisnykh oriientatsii v protsesi vykhovannia maibutnoho vchytelia» [Formation of ecological and valeological value orientations in the process of educating future teachers]. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports, No 19, рр. 7-12. [in Ukraine].

Бойчук, Ю. Д. Створення здоров’язберігаючого освітнього середовища як проблема сучасної освіти. Наук. записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту імені В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки. 2009. Вип. 77. Ч. 2. 153-158.

Boichuk, Yu. D. (2009), «Stvorennia zdoroviazberihaiuchoho osvitnoho seredovyshcha yak problema suchasnoi osvity» [Creating a healthy educational environment as a problem of modern education]. Science. notes of the Kirovograd state. ped. V. Vynnychenko University. Series: Pedagogical sciences, Issue 77, Ch. 2, рр. 153-158. [in Ukraine].

Бойчук, Ю. Д., Авдєєнко І. М. , Турчинов А. В. Педагогічні умови розвитку культури здоров’я студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 9. 141–149.

Boichuk, Yu. D., Avdieienko, I. M., Turchynov, A. V. (2015), «Pedahohichni umovy rozvytku kultury zdorovia studentiv v osvitnomu seredovyshchi vyshchoho navchalnoho zakladu» [Pedagogical conditions for the development of student health culture in the educational environment of higher education]. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, No 9. рр. 141-149. [in Ukraine].

Бойчук Ю. Д., Турчинов А. В. Сутність здоров’язбережувальної компетентності в контексті валеологічної парадигми. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2015. Вип. 48–49. С. 180–186.

Boichuk, Yu. D., Turchynov, A. V. (2015), «Sutnist zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti v konteksti valeolohichnoi paradyhmy» [The essence of health competence in the context of the valeological paradigm]. Problems of engineering and pedagogical education, Issue 48–49, рр. 180–186. [in Ukraine].

Бойчук Ю. Д., Мухіна О. Ю. Мотиваційно-ціннісний компонент еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. 2010. Вип. 191. Ч. ІІІ. С. 29-35.

Boichuk, Yu. D., Mukhina, O. Yu. (2010), «Motyvatsiino-tsinnisnyi komponent ekoloho-valeolohichnoi kultury maibutnoho vchytelia» [Motivational and value component of the ecological and valeological culture of the future teacher]. Bulletin of Cherkasy University. Series: Pedagogical sciences, Issue 191, Ch. III, рр. 29-35. [in Ukraine].

Бойчук Ю. Д., Щербак І. М. Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей до створення еколого-орієнтованого освітнього середовища : монографія. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2015. 100 с.

Boichuk, Yu., Shcherbak I. (2015), Teoretyko-metodychni aspekty pidhotovky maibutnikh uchyteliv pryrodnychykh spetsialnostei do stvorennia ekoloho-oriientovanoho osvitnoho seredovyshcha [Theoretical and methodological aspects of training future teachers of natural sciences to create an environmentally friendly educational environment]. KhNPU name G. S. Skovorody, Kharkiv. 100 р. [in Ukraine].

Бойчук Ю., Єдинак Г., Галаманжук Л., Клюс О., Скавронськи О. Дослідження інтересу студенток до розвитку фізичних якостей педагогічними засобами і методами. Вісник Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2019. Вип. 13. С. 29-33. doi: 10.32626/2227-6246.2019-13.29-33

Boychuk, Yu., Iedynak, G., Galamanzhuk, L., Klyus, O., Skavronsky, O. (2019), «Doslidzhennya interesu studentok do rozvytku fizychnykh yakostey pedahohichnymy zasobamy i metodamy» [Research of students’ interest in the development of physical qualities by pedagogical means and methods]. Bulletin of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University. Physical Education, Sports and Human Health, Vol. 13, pp. 29-33. doi: 10.32626/2227-6246.2019- 13.29-33 [in Ukraine].

Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. Основи наукових досліджень : навч.- метод. посібник. Кам’янець-Подільський : Рута, 2019. 150 с.

Galamanzhuk, L. L., Iedynak, G. A. (2019), Osnovy naukovykh doslidzhenʹ [Fundamentals of scientific research]. Ruta Printing House LLC, Kamianets-Podilskyi, 150 p. [in Ukraine].

Данильян О. Г., Тараненко В. М. Філософія : підручник. Харків : Право, 2012. 312 с.

Danylian, O. H., Taranenko, V. M. (2012), Filosofiia [Philosophy]. Pravo, Kharkiv. 312 р. [in Ukraine].

Дрожик Л. В., Щербак І. М. Інтегрований підхід до формування еколого-валеологічної компетентності майбутнього вчителя. Актуальні проблеми державного управління педагогіки та психології. 2015. Вип. 1 (12). Т. 3. С. 29-32.

Drozhyk, L. V., Shcherbak, I. M. (2015), «Intehrovanyi pidkhid do formuvannia ekoloho-valeolohichnoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia» [An integrated approach to the formation of ecological and valeological competence of the future teacher]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia pedahohiky ta psykholohii, Issue 1 (12), Vol. 3, рр. 29-32. [in Ukraine].

Зданюк В. Мотивація як складова готовності фізичних терапевтів до реалізації здоров’язберігаючих технологій. Вісник Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2019. Вип. 15. С. 47-50. doi: 10.32626/2309-8082.2019-15.47-50

Zdanyuk, V. (2019), «Motyvatsiya yak skladova hotovnosti fizychnykh terapevtiv do realizatsiyi zdorov’azberihayuchykh tekhnolohiy» [Motivation as a component of readiness of physical therapists to implement health-preserving technologies]. Bulletin of Kamianets- Podilskyi National Ivan Ohiienko University. Physical Education, Sports and Human Health, Vol. 15, pp. 47-50. doi: 10.32626/2309- 8082.2019-15.47-50 [in Ukraine].

Кириченко Т. Г. Здоров’я в системі ціннісних пріоритетів студентів педагогічного закладу вищої освіти. Вісник Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2019. Вип. 12. С. 22-27. doi: 10.32626/2309-8082.2019-12.22-27

Kirichenko, T. G. (2019), «Zdorov’ya v systemi tsinnisnykh priorytetiv studentiv pedahohichnoho zakladu vyshchoyi osvity» [Health in the system of value priorities of students of pedagogical institution of higher education]. Bulletin of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University. Physical Education, Sports and Human Health, Vol. 12, pp. 22-27. doi: 10.32626/2309-8082.2019-12.22-27 [in Ukraine].

Матвієнко О. В., Мороз Д. В. Ціннісне ставлення до здоров’я як педагогічна категорія. Молодий вчений. 2018. № 1(1). С. 348-353.

Matviienko, O. V., Moroz, D. V. (2018), «Tsinnisne stavlennia do zdorovia yak pedahohichna katehoriia» [Value attitude to health as a pedagogical aspect]. Molodyi vchenyi, No 1(1), рр. 348-353. [in Ukraine].

Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України; Абрис, 2002. 742 с.

Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary] (2002) / V. I. Shynkaruk (hol. redkol.) ta in. Instytut filosofii imeni Hryhoriia Skovorody NAN Ukrainy ; Abrys, Kyiv. 742 p. [in Ukraine].

Щербак І. М. Показники та педагогічні основи створення еколого- орієнтованого освітнього середовища в загальноосвітній школі. Молодь і ринок. 2015. № 8 (127). С. 46-51.

Shcherbak, I. M. (2015), «Pokaznyky ta pedahohichni osnovy stvorennia ekoloho-oriientovanoho osvitnoho seredovyshcha v zahalnoosvitnii shkoli» [Indicators and pedagogical bases of creating an ecologically-oriented educational environment in a secondary school]. Youth and the market, No 8 (127), рр. 46-51. [in Ukraine].

Щербак І. М. Підготовка майбутніх учителів до створення еколого-орієнтованого освітнього середовища як основи здоров’язбереження учнів : структура і функції. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2015. С. 293-296.

Shcherbak, I. M. (2015), «Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do stvorennia ekoloho-oriientovanoho osvitnoho seredovyshcha yak osnovy zdoroviazberezhennia uchniv : struktura i funktsii» [Preparing future teachers to create an environmentally friendly educational environment as a basis for student health: structure and functions]. Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. T.G. Shevchenko. Series: Pedagogical sciences. Physical education and sports, Issue 192, рр. 293-296. [in Ukraine].

Щербак І. М. Еколого-орієнтоване освітнє середовище та роль якісної підготовки майбутнього вчителя для його створення. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. 2015. Вип. 12 (55). Ч. 1. С. 476-485.

Shcherbak, I. M. (2015), «Ekoloho-oriientovane osvitnie seredovyshche ta rol yakisnoi pidhotovky maibutnoho vchytelia dlia yoho stvorennia» [Ecologically-oriented educational environment and the role of quality training of future teachers for its creation]. Update the content, forms and methods of teaching and education in educational institutions, Issue 12(55), Part 1, pp. 476-485. [in Ukraine].

Щербак І. М., Дрожик Л. В. Підготовка майбутніх учителів до створення еколого-валеологічного освітнього середовища як основи здоров’язбереження учнів. Молодь і ринок. 2019. № 3 (170). С. 137-140.

Shcherbak, I. M., Drozhyk, L. V. (2019), «Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do stvorennia ekoloho-valeolohichnoho osvitnoho seredovyshcha yak osnovy zdoroviazberezhennia uchniv» [Preparing future teachers for an ecological and valeological educational environment as a basis for student health preservation]. Youth and the market, No 3 (170), рр. 137-140. [in Ukraine].

Rokeach, M. (1972). Believes, attitudes and values. San Francisco: Jossey-Bac Co.

Zavydivska, N., Zavydivska, O., Khanikiants, O. (2019). Features of free time pedagogy in the conditions of health preserving study of student. Bulletin of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University. Physical Education, Sports and Human Health, Vol. 13, pp. 15-22. doi: 10.32626/2227-6246.2019-13.15-22

URL: https://psycabi.net/testy/320-metodika-rokicha-tsennostnye-orientatsii-test-miltona-rokicha-issledovanie-tsennostnykh-orientatsij-m-rokicha-oprosnik-tsennosti-po-rokichu – Дата звернення: 02.11.20 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-18

Як цитувати

Матвійчук, О. . (2021). ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ЗДОРОВ’ЯОРІЄНТОВАНОГО СВІТОГЛЯДУ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (19), 65–69. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-19.65-69