ЗАГАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ДІВЧАТ – МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НА ЕТАПАХ НАВЧАННЯ У ВІЙСЬКОВИХ АКАДЕМІЯХ

Автор(и)

  • В. Слюсарчук Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-19.54-60

Ключові слова:

фізична підготовленість, дівчата, майбутні офіцери, щорічна динаміка

Анотація

 Вивчали ефективність чинного змісту фізичного виховання дівчат – майбутніх офіцерів у формуванні одного з важливих компонентів їхньої готовності до професійної діяльності, а саме фізичної підготовленості. У зв’язку з цим визначили мету дослідження: вивчити зміни у показниках загальної фізичної підготовленості дівчат – майбутніх офіцерів протягом навчання у військових академіях. Для досягнення мети було використано адекватні методи дослідження, зокрема аналіз, синтез, систематизацію, узагальнення, педагогічне тестування і педагогічний експеримент, що відбувався на констатувальному етапі дослідження та був лонгітюдинальним за організацією. Одержані дані опрацьовували адекватними методами математичної статистики. У дослідженні взяло участь 108 дівчат, вік яких із початком дослідження становив 17–18 років. У цих дівчат протягом усього періоду навчання у військових академіях вивчали показники рухових якостей. Для цього було використано тести, що відповідали чинним метрологічним вимогам. Результати. Зміни у показниках рухових якостей дівчат протягом навчання погіршуються щорічно, а основна особливість пов’язана зі специфікою розвитку кожної досліджуваної рухової якості. Висновки. Наявний стан фізичної підготовленості дівчат – майбутніх офіцерів зумовлює необхідність коригувати зміст фізичного виховання, його організацію та способи реалізації.

Посилання

Анохін Є. Д. Фізична підготовка в арміях провідних країн НАТО : навч.-метод. посібник. Львів : ЛВІ, 2005. 115 с.

Anokhin, Yе. D. (2005), Fizychna pidhotovka v armiyakh providnykh krayin NATO [Physical training in the armies of leading NATO countries]. LVI, Lviv, 115 р. [in Ukraine].

Єдинак Г. А., Плахтій П. Д,, Яценюк Ю. П. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) : навч-метод. посібник. Кам’янець- Подільський : Абетка, 2000. 284 с.

Arifev, V. G., Iedynak, G. A. (2002), Fizychna kulʹtura v shkoli (molodomu spetsialistu) [Physical education at school (young specialist)]. Alphabet-Nova, Kamianets-Podilskyi, 384 p. [in Ukraine].

Боярчук О. М. Фізична підготовка жіночого контингенту Збройних сил України в системі професійної діяльності : автореф. дис… канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 Львівський держ. ун-т фіз. культури. Львів, 2010. 20 с.

Boyarchuk, O. M. (2010), “Fizychna pidhotovka zhinochoho kontynhentu Zbroynykh syl Ukrayiny v systemi profesiynoyi diyalʹnosti” [Physical training of the female contingent of the Armed Forces of Ukraine in the system of professional activity] : abstract of the dissertation for the sciences degree of сand. in phys. education and sports: 24.00.02 Lviv State University of Physical Culture. Ivano- Frankivsk. Lviv, 20 p. [in Ukraine].

Воронецький В. Б., Єдинак Г. А. Організація і методика занять студенток пауерліфтингом : навч. посібник. Кам-Под. : Рута, 2017. 120 с.

Voronetskiy, V. B., Iedynak, G. A. (2017), Orhanizatsiya i metodyka zanyatʹ studentok pauerliftynhom [Organization and methodology of powerlifting students’ training]. Ruta, Kamianets-Podilskyi, 120 p. [in Ukraine].

Деркач О. В. Про посилення ґендерного чинника в Державній Прикордонній Службі України. Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи : тези доповідей Міжнародної конф. (25 квітня 2018). Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. С. 97-100.

Derkach, O. V. (2018), “Pro posylennya gendernoho chynnyka v Derzhavniy Prykordonniy Sluzhbi Ukrayiny” [Gender Enhancement in the State Border Guard Service of Ukraine]. Implementation of gender policy at the present stage of society development: state, problems, prospects. Abstracts of International Conf. (April 25, 2018). NaDPS Publishing House Khmelnitsky, pp. 97-100, [in Ukraine].

Добровольський В. Б. Удосконалення фізичної підготовки курсантів-жінок вищих військових навчальних закладів : дис… канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 Військовий інститут Київського нац. у-ту імені Тараса Шевченка. Київ, 2018. 230 с.

Dobrovolsky, V.B. (2018), “Udoskonalennya fizychnoyi pidhotovky kursantiv-zhinok vyshchykh viysʹkovykh navchalʹnykh zakladiv” [Improvement of physical training of female cadets at higher military educational establishments]: dissertation for the sciences degree of сand. in phys. education and sports: 24.00.02 Military Institute of Kyiv Nat. in the name of T. Shevchenko. Kyiv, 230 p. [in Ukraine].

Костюкевич В. М. Спортивна метрологія : навч. посібник. Вінниця : «Вінниця», 2001. 183 с.

Kostyukevich, V. M. (2001), Sportyvna metrolohiya [Sports metrology]. “Vinnytsia”, Vinnytsia, 183 p. [in Ukraine].

Круцевич Т. Ю., М. І. Воробйов, Г. В. Безверхня. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді : навч. посібник. Київ : Олімп. л-ра, 2011. 224 с.

Krutsevich, T. Yu., Vorobyov, M. I., Bezverkhnya, G. V. (2011), Kontrolʹ u fizychnomu vykhovanni ditey, pidlitkiv i molodi [Control in the physical education of children, adolescents and young people]. Olymp. l-ra, Kyiv, 224 p. [in Ukraine].

Єдинак Г. А., Приступа Є. Н. До питання про вдосконалення системи оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : матер. V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 27–29 вересня, 2012. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. № 4 (20). С. 276–280.

Kubai, G. V., Misyv, V. M., Iedynak, G. A. (2016), Zaluchennya studentiv medychnoho koledzhu do rukhovoyi aktyvnosti [Involvement of medical college students in motor activity]. Printing House Ruta, Kamianets-Podilskyi, 160 p. [in Ukraine].

Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України (НФП-2014). Київ : Міністерство оборони України, 2014. 158 с.

Nastanova z fizychnoyi pidhotovky u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny (NFP- 2014) [Physical Training Manual in the Armed Forces of Ukraine (NFP- 2014). Ministry of Defense of Ukraine, Kyiv. 158 p. [in Ukraine].

Носко М. О., С. В. Гаркуша, І. А. Бріжата. Метрологічний контроль у фізичному вихованні і спорті : навч. посібник. Київ : «МП Леся», 2012. 264 с.

Nosko, M. O., Garkusha, S. V., Brizhat, I. A. (2012), Metrolohichnyy kontrolʹ u fizychnomu vykhovanni i sporti [Metrological Control in Physical Education and Sport]. MP Lesya, Kyiv, 264 p. [in Ukraine].

Особливості фізичної підготовки військовослужбовців-жінок : навч.-метод. посібник. За ред. Л. М. Кізло, І. А. Боринського, С. Романчука. Київ : УФП ЗСУ, 2008. 136 с.

Osoblyvosti fizychnoyi pidhotovky viysʹkovosluzhbovtsiv-zhinok (2008), [Features of physical training of women servicemen]. Red. L.M. Kizlo, I.A. Borynsʹkoho, S. V. Romanchuka. UFP ZSU, Kyiv, 136 p. [in Ukraine].

Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей : монография. Germany : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 289 с.

Romanenko, V. A. (2013), Dyahnostyka dvyhatelʹnykh sposobnostey [Diagnosis of motor abilities]. LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 289 p. [in Russia].

Романчук С. В., Боярчук О. М. Фізична підготовка жіночого контингенту Збройних Сил України : навч.-метод. посібник. Житомир : ЖВІ НАУ, 2008. 160 с.

Romanchuk, S. V., Boyarchuk, O. M. (2008), Fizychna pidhotovka zhinochoho kontynhentu Zbroynykh Syl Ukrayiny. Zhytomyr [Physical training of the female contingent of the Armed Forces of Ukraine]. ZHVI NAU, Zhytomyr, 160 p. [in Ukraine].

Романчук С. В. Фізична підготовка курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних сил України : монографія. Львів : АСВ, 2012. 367 с.

Romanchuk, S. V. (2012), Fizychna pidhotovka kursantiv viysʹkovykh navchalʹnykh zakladiv Sukhoputnykh viysʹk Zbroynykh syl Ukrayiny [Physical training of cadets of military educational establishments of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine]. ACS, Lviv, 367 p. [in Ukraine].

Селіванова О. В. Формування професійної готовності курсантів- дівчат до прикордонної служби : дис... канд. пед. наук : 13.00.04 Національна академія держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2006. 196 с.

Selivanova, O. V. (2006), Formuvannya profesiynoyi hotovnosti kursantiv-divchat do prykordonnoyi sluzhby [Formation of professional readiness of cadets-girls for border service]: dissertation for the sciences degree of сand. оf pedagogical sciences: 13.00.04 National Academy of State of the Border Guard Service of Ukraine. Bohdan Khmelnytsky. Khmelnytsky, 196 p. [in Ukraine].

Сергієнко В. М. Система контролю рухових здібностей студентської молоді: теорія і методологія фізичного виховання : монографія. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. 392 с.

Sergienko, V. M. (2015), Systema kontrolyu rukhovykh zdibnostey student·sʹkoyi molodi: teoriya i metodolohiya fizychnoho vykhovannya [The system of control of motor abilities of student youth: theory and methodology of physical education]. SS SSU named after AS Makarenko, Sumy, 392 p. [in Ukraine].

Сцісловський С. В., Єдинак Г. А., Василинюк В. В. Організація та методика розвивальних занять з фізичної культури для старшокласників : навч. посібник. Кам-Под. : Рута, 2017. 123 с.

Stsislovsky, S. V., Iedynak, G. A., Vasilyniuk, V. V. (2017), Orhanizatsiya ta metodyka rozvyvalʹnykh zanyatʹ z fizychnoyi kulʹtury dlya starshoklasnykiv [Organization and methodology of developmental training in physical culture for high school students]. Ruta, Kamianets- Podilskyi, 123 p. [in Ukraine].

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті : навч. посібник. Кам’янець- Подільський : Рута, 2012. 280 с.

Shiyan, B. M., Iedynak, G. A., Petryshyn, Yu. V. (2012), Naukovi doslidzhennya u fizychnomu vykhovanni ta sporti [Scientific research in physical education and sports], PE Oyum Publishing House, Kamianets-Podilsky. 280 p. [in Ukraine].

Duncan, A. G. (2016). The military education of junior officers in the Edwardian Army. Birmingham: History Department College of Arts and Law University.

Duncan, A. G. (2016). The military education of junior officers in the Edwardian Army. Birmingham: History Department College of Arts and Law University.

Melnykov, A., Iedynak, G., Galamandjuk, L., Blavt, O., Duditska, O., Koryagin, V., Balatska, L., Mazur, V. (2018). Factors that influence change in cadets’ physical preparation during the first half of study at the military academy. Journal of Physical Education and Sport, 18(2), 781-786. doi:10.7752/ jpes.2018.02115

Sliusarchuk, V., Iedynak, G. (2015). Physical education of future woman-officers of the state border service for formation of readiness to physical self-development at academy education as a pedagogical problem. J of Education, Health and Sport, 5(7), 690-698. doi: http:// dx.doi.org/10.5281/zenodo.2539671

Vincent, W. J. (2005). Statistic in kinesiology, 3rd ed. Champaign IL: Human Kinetics, Inc.

Опубліковано

2021-03-18

Як цитувати

Слюсарчук, В. . (2021). ЗАГАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ДІВЧАТ – МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НА ЕТАПАХ НАВЧАННЯ У ВІЙСЬКОВИХ АКАДЕМІЯХ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (19), 54–60. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-19.54-60