ВПЛИВ ЗАСОБІВ БОКСУ НА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОГО КОЛЕДЖУ

Автор(и)

  • С. Романчук Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
  • О. Лойко Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
  • В. Афонін Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
  • В. Добровольський Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
  • В. Суспо Управління підготовки Командування Сухопутних військ Збройних сил України. м. Київ
  • О. Боярчук Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, м. Житомир
  • А. Васянович Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, м. Львів
  • І. Фіщук Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, м. Львів
  • Т. Людовик Національний Університет «Львівська Політехніка» м. Львів

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-19.43-48

Ключові слова:

бокс, додаткові заняття, курсант, фізична підготовка

Анотація

 Фізична підготовленість військовослужбовців може бути критерієм готовності до навантажень різного характеру, а загалом може бути критерієм ефективності процесу фізичного виховання у військових закладах вищої освіти. Встановлено, що існує мала кількість досліджень щодо використання у військовому коледжі із застосуванням елементів у фізичній підготовці окремих видів спорту (боротьби, рукопашного бою, гирьового спорту тощо). Метою дослідження є обґрунтування застосування засобів боксу у фізичній підготовці курсантів військового коледжу для удосконалення їхньої фізичної підготовленості.

Розроблено зміст програми занять боксом у спортивній секції. У дослідженні взяли участь курсанти 1-го курсу (n=50) Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ (м. Львів), яких було розподілено на експериментальну (ЕГ, n=25) та контрольну (КГ, n=25) групи. Віковий діапазон досліджуваних був однаковим (17-24 роки). Експеримент проводився у три етапи. Перший етап – початок першого семестру. Другий етап – кінець першого семестру. Третій етап – кінець другого семестру. Перед початком експерименту визначено рівень їх фізичної підготовленості. Курсанти експериментальної групи займалися у секції академії з боксу, курсанти контрольної групи – за традиційною системою фізичної підготовки у військових закладах вищої освіти. Аналіз розвитку фізичних якостей курсантів проводився за такими вправами: підтягування, біг 100 метрів, біг 3000 метрів. Встановлено, що рівень розвитку фізичних якостей у курсантів, які під час спортивно- масової роботи займалися у секції боксу, є достовірно вищим (р<0,05) ніж у курсантів, які займалися за традиційною системою фізичної підготовки. Заняття боксом ефективніші щодо покращення фізичної підготовленості курсантів і можуть бути рекомендовані до використання у процесі фізичної підготовки військових закладів вищої освіти.

Посилання

Атилов А. А. Азбука бокса. Харьков : Феникс, 2009. 64с.

Atilov A.A. (2009), Azbuka boksа [Boxing ABC]. Feniks, Kharkiv, 64 р. [in Russia].

Атілов А. А. Школа боксу для початківців. Харків : Феникс, 2007. 224 с. [in Ukraine].

Atilov, A. A. (2009), Shkola boksа dlya pochatkivtsiv [Boxing school for beginners]. Feniks, Kharkiv, 224 р. [in Ukraine].

Бабенко О. П., Черних Ю. О. Концептуальні засади подальшого розвитку системи військової освіти у Збройних Силах України. Військова освіта;2012;1(25). С. 206.

Babenko, O. P., Chernykh, Yu. O. (2012), “Kontseptualni zasady podal’shoho rozvytku systemy viyskovoyi osvity u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny” [Conceptual principles of further development of the military education system in the Armed Forces of Ukraine]. Military education,1(25), рр. 206. [in Ukraine].

Бесарабчук Г. В. Роль соціально-психологічних чинників у формуванні потреби військових ліцеїстів до фізкультурно- спортивного самовдосконалення в процесі позаурочної роботи. Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2013. 6. С. 50-57.

Besarabchuk, H. V. (2013), “Rolsotsial’no-psykholohichnykh chynnykiv u formuvanni potreby viyskovykh litseyistiv do fizkul’turno-sportyvnoho samovdoskonalennya v protsesi pozaurochnoyi roboty” [The role of socio-psychological factors in the formation of the need of military lyceum students for physical culture and sports self-improvement in the process of extracurricular activities]. Bulletin of Kamianets- Podilskyi National University Ivan Ogienko University. Series: Physical education, sports and human health,6, рр. 50-57. [in Ukraine].

Вацеба О. М., Козіброцький С. П. Характерні тенденції формування навчальних програм з фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів (за результатами історико-методологічного аналізу програмного забезпечення навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищій школі України). В : Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання : колект. моногр. Львів : Українські технології, 2005. С. 95-110.

Vatseba, O. M., Kozibrotskyy, S. P. (2005), Kharakterni tendentsiyi formuvannya navchalnykh prohram z fizychnoho vykhovannya dlya studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv (za rezul’tatamy istoryko-metodolohichnoho analizu prohramnoho zabezpechennya navchalnoyi dystsypliny „Fizychne vykhovannya” u vyshchiy shkoli Ukrayiny) [Characteristic tendencies of formation of educational programs on physical education for students of higher educational institutions (according to the results of historical and methodological analysis of the software of the educational discipline «Physical Education» in the higher school of Ukraine)]. In: Actual problems of the theory and methods of physical education. Ukrainian Technologies, Lviv. рр. 95-110. [in Ukraine].

Вихор В. Розвиток спеціальної витривалості у боксерів. Олімпійський і професійний спорт. 2012. № 3 (19). С. 319-323.

Vykhor, V. (2012), “Rozvytok spetsialnoyi vytryvalosti u bokseriv” [Development of special endurance in boxers]. Olympic and professional sports. № 3 (19). рр. 319-323. [in Ukraine].

Гайдамак І. І., Остьянов В. М. Бокс. Навчання і тренування. Київ : Олімпійська література, 2001. 236 с.

Haydamak, I. I., Ostyanov, V. M. Boks. Navchannya i trenuvannya [Boxing. Training and coaching]. Olimpiyska literatura, Kyiv. 236 р. [in Ukraine].

Єдинак Г. А., Рощук О. С., Мисів В. М. та ін. Методика фізичного виховання в ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою : навч. посіб. Кам’янець-Подільський : ПП С. І. Пантюк, В. С. Мошинський; 2003. 196 с.

Iedynak, G. A., Roshchuk, O. S., Mysiv, V. M. ta in. (2003), Metodyka fizychnoho vykhovannya v litseyakh z posylenoyu viyskovo-fizychnoyu pidhotovkoyu [Methods of physical education in lyceums with enhanced military and physical training]. PP S. I. Pantyuk, V. S. Moshynskyy, Kamyanets-Podilskyy, 196 р. [in Ukraine].

Єдинак Г. А. Генетичні маркери і сучасні тенденції фізичного виховання. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2001. № 4. С. 91-94.

Іedynak, G. A. (2001), “Henetychni markery i suchasni tendentsiyi fizychnoho vykhovannya” [Genetic markers and current trends in physical education]. Slobozhansky scientific and sports bulletin, 4, рр. 91–94. [in Ukraine].

Єднак В. Д. Вдосконалення нормативних основ фізичного виховання студентів груп загальної фізичної підготовки основного відділення вузу : автореферат дис… канд. пед. наук. 13.00.04 Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту. Київ, 1997. 20 с.

Yednak, V. D. (1997), “Vdoskonalennya normatyvnykh osnov fizychnoho vykhovannya studentiv hrup zahalnoyi fizychnoyi pidhotovky osnovnoho viddilennya vuzu” [Improving the normative bases of physical education of students of general physical training groups of the main department of the university]: abstract of the dissertation for the sciences degree of сand. pedagogical sciences : 13.00.04 Ukrainian state University of рhys. education and sports. Kyiv. 20 p. [in Ukraine].

Ільницький І, Окопний А. Актуальні напрями дослідження з удосконалення фізичного виховання в ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою. Спортивна наука України. 2017. № 4 (80). С. 3–9. Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/ index.php/snu/ article/view/623/603

Ilnytskyy, I., Okopnyy, A. (2017), “Aktualni napryamy doslidzhennya z udoskonalennya fizychnoho vykhovannya v litseyakh iz posylenoyu viyskovo-fizychnoyu pidhotovkoyu. Sportyvna nauka Ukrayiny” [Current areas of research to improve physical education in lyceums with enhanced military and physical training]. Sports science of Ukraine, 4(80). рр. 3-9. http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/ snu/article/view/623/603 [in Ukraine].

Романчук С. В. Формування мотивації до занять фізичною підготовкою і спортом курсантів технічних військових навчальних закладів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 Львівський держ. інститут фізичної культури. Львів, 2006. 22 с.

Romanchuk, S. V. (2006), “Formuvannya motyvatsiyi do zanyat fizychnoyu pidhotovkoyu i sportom kursantiv tekhnichnykh viyskovykh navchalnykh zakladiv” [Formation of motivation for physical training and sports of cadets of technical military educational institutions] : abstract of the dissertation for the sciences degree of сand. sciences in phys. education and sports: 24.00.02 Lviv State Institute of Physical Culture. Lviv. 20 p. [in Ukraine].

Романчук С. В. Теоретико-методологічні засади фізичної підготовки курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних сил України : дис.… д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 Львівський держ. у-тет фізичної культури. Львів, 2013. 540 с.

Romanchuk S. V. “Teoretyko-metodolohichni zasady fizychnoyi pidhotovky kursantiv viyskovykh navchalnykh zakladiv Sukhoputnykh viysk Zbroynykh syl Ukrayiny” [Theoretical and methodological principles of physical training of cadets of military educational institutions of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine]: the dissertation for the sciences degree of doctor sciences in phys. education and sports: 24.00.02 Lviv State University of Physical Culture. Lviv. 40 p. [in Ukraine].

Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський : Рута, 2019. 150 с.

Galamanzhuk, L. L., Iedynak, G. A. (2019), Osnovy naukovykh doslidzhenʹ [Fundamentals of scientific research]. Ruta Printing House LLC, Kamianets-Podilskyi, 150 p. [in Ukraine].

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті : навч. посібник. Кам’янець- Подільський : Рута, 2012. 280 с.

Shiyan, B. M., Iedynak, G. A., Petryshyn, Yu. V. (2012), Naukovi doslidzhennya u fizychnomu vykhovanni ta sporti [Scientific research in physical education and sports], PE Oyum Publishing House, Kamianets-Podilsky. 280 p. [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-18

Як цитувати

Романчук, С., Лойко, О., Афонін, В., Добровольський, В., Суспо, В. ., Боярчук, О. ., Васянович, А., Фіщук, І., & Людовик, Т. (2021). ВПЛИВ ЗАСОБІВ БОКСУ НА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОГО КОЛЕДЖУ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (19), 43–48. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-19.43-48