РЕАЛІЗАЦІЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ НОРМАТИВІВ СПОРТСМЕНАМИ В КЛАСИЧНОМУ ДВОБОРСТВІ

Автор(и)

  • С. Романчук Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
  • В. Андрейчук Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
  • О. Лесько Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
  • І. Романів Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
  • Ю. Бобко Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
  • П. Поцілуйко Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
  • І. Лотоцький Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
  • М. Шпалов Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
  • С. Барашевський Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-19.36-42

Ключові слова:

гирьовий спорт, поштовх гир за довгим циклом, класичне двоборство, класифікаційні нормативи, спортсмен

Анотація

 У статті представлено аналіз кращих результатів спортсменів- гирьовиків за період з 2016 по 2019 роки за ваговими категоріями. Результати порівняли з кваліфікаційною таблицею та рекордами світу. Аналіз літератури свідчить, що одним із якісних шляхів удосконалення тренувального процесу висококваліфікованих спортсменів є правильно розроблена програма підготовки спортсменів на даному етапі підготовки. На сьогодні нема оптимальної методики підготовки висококваліфікованих гирьовиків. Мета даної роботи – дослідити співвідношення виконання нормативів спортивної класифікації в класичному двоборстві. Проаналізувати кращі результати спортсменів-гирьовиків з виконання нормативів майстра спорту України та майстра спорту України міжнародного класу в класичному двоборстві за період з 2016 по 2019 роки за ваговими категоріями та порівняти дані результати. Дослідити рекорди світу за ваговими категоріями та порівняти з кращими результатами українських спортсменів. Методи: теоретичний аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури, документальний метод (вивчення та аналіз протоколів змагань). Результати роботи. Дослідження проводилося за 2016–2019 роки. У дослідженні взяли участь спортсмени-гирьовики (чоловіки віком 18–40 років) збірних команд областей України різних вагових категорій: до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг, до 85кг, до 95 кг, понад 95 кг. Було проаналізовано протоколи офіційних всеукраїнських змагань із гирьового спорту для дослідження виконання нормативів МСУ та МСУМК в класичному двоборстві та виявити кращі результати спортсменів за ваговими категоріями. Дослідили рекорди світу за ваговими категоріями та порівняли з кращими результатами українських спортсменів. Висновки. Проаналізували кращі результати спортсменів-гирьовиків з виконання класифікаційних нормативів в класичному двоборстві за період з 2016 по 2019 роки за ваговими категоріями. Аналіз показав, що результати в усіх вагових категоріях переважають нормативи МСУМК (окрім вагової категорії до 63 кг). Кращі результати зростають за ваговими категоріями до результату вагової категорії до 85 кг (225 підйомів) є найвищим, потім у важчих вагових категоріях до 95 та понад 95 кг результати знизились і є менші ніж у ваговій категорії до 85 кг. Дослідили рекорди світу за ваговими категоріями та порівняти з кращими результатами українських спортсменів. При цьому у всіх вагових категоріях кращі результати українських спортсменів є нижчими від світових досягнень. Найбільшу різницю між вищими досягненнями світу зафіксовано у ваговій категорії до 63 кг та у ваговій категорії понад 95 кг.

Аналіз наукової та методичної літератури показав, що на сьогодні недостатньо досліджено проблему нових більш ефективних засобів та методів підготовки висококваліфікованих гирьовиків.

Посилання

Андрейчук В. Я. Методичні основи гирьового спорту : навч. посібник. Львів : Тріада плюс, 2007. 500 с.

Andreychuk, V. Ya. (2007), Metodychni osnovy hyrovoho sportu [Methodical bases of kettlebell sports]. Triada plius, Lviv, 500 p. [in Ukraine].

Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський : Рута, 2019. 150 с.

Galamanzhuk, L. L., Iedynak, G. A. (2019), Osnovy naukovykh doslidzhenʹ [Fundamentals of scientific research]. Ruta Printing House LLC, Kamianets-Podilskyi, 150 p. [in Ukraine].

Грибан Г. П. Гирьовий спорт у вищих навчальних закладах : навч.- метод. посібник. Житомир : Вид-во «Рута», 2014. 400 с.

Hryban, H. P. (2014), Hyrovyi sport u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Weightlifting in higher education]. Vyd-vo «Ruta», Zhytomyr, 400 p. [in Ukraine].

Гирьовий спорт : навч. прогр. для дит.-юнац. шк., спеціаліз. дит.- юнац. шк. олімп. резерву. М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Федер. Гирьового спорту України / підгот. Ю. В. Щербина. Київ, 2010. 52 с.

Hyrovyi sport : Navch. prohr. dlia dyt.-yunats. shk., spetsializ. dyt.- yunats. shk. olimp. rezervu [Weightlifting] (2010). Kyiv, 52 p. [in Ukraine].

Пронтенко К. В., Андрейчук В. Я., Пронтенко В. В., Романів І. В. Підготовка спортсменів у поштовху гир за довгим циклом: навч.- метод. посібник. Львів: Ліга-Прес, 2016. 228 с.

Prontenko, K. V., Andreychuk, V. Ya., Prontenko, V. V., Romaniv, I. V. (2016), Pidhotovka sportsmeniv u poshtovkhu hyr za dovhym tsyklom [Training athletes to push the weights over a long cycle]. Liha-Pres, Lviv, 228 p. [in Ukraine].

Пронтенко К. В., Романчук С. В., Андрейчук В. Я., Романів І. В., Лесько О. М., Панькевич Я. А. Особливості тренувального процесу спортсменів-гирьовиків різної кваліфікації у поштовху гир за довгим циклом. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15 : Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2018. Вип. 11 (105) 18. С. 121–125.

Prontenko K. V., Romanchuk S. V., Andreychuk V. Ya., Romaniv I. V., Lesko O. M., Pankevych Ya. A. (2018), “Osoblyvosti trenuvalnoho protsesu sportsmeniv-hyrovykiv riznoi kvalifikatsii u poshtovkhu hyr za dovhym tsyklom” [Features of the training process of weightlifters of different qualifications in weightlifting over a long cycle]. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports), Issue11(105) 18, рр.121–125. [in Ukraine].

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник. Киев: Олимпийская литература, 2004. 808 с.

Platonov, V. N. (2004), Systema podhotovky sportsmenov v olympyiskom sporte. Obshchaia teoryia y ee praktycheskye prylozhenyia [The system of training athletes in Olympic sports. General theory and its practical applications]. Olympyiskaia lyteratura, Kyiv, 808 p. [in Russia].

Романчук С. В. та ін. Фізичне виховання у військових підрозділах : навч. посібник. Львів, 2014. 540 с.

Romanchuk S. V. ta in. (2014), Fizychne vykhovannia u viiskovykh pidrozdilakh [Physical education in military units]. Lviv, 540 p. [in Ukraine].

Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. М. : Известия, 2001. 334 с.

Matveev, L. P. (2001), Obshchaia teoryia sporta y ee prykladnye aspekty [General sport theory and its applied aspects]. Yzvestyia, Moskva, 334 p. [in Russia].

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті : навч. посібник. Кам’янець- Подільський: ПП Видавництво «Оіюм», 2012. 280 с.

Shiyan, B. M., Iedynak, G. A., Petryshyn, Yu. V. (2012), Naukovi doslidzhennya u fizychnomu vykhovanni ta sporti [Scientific research in physical education and sports]. PE Oyum Publishing House, Kamianets-Podilsky,280 p. [in Ukraine].

Iedynak, G., Romanchuk, S., Sliusarchuk, V., Mazur, V., Matsuk L., Kljus, O., Bozhyk, M., Oderov, A., Klymovych, V., Lototskiy, I. and Ovcharuk, I. (2020). The Effect of Training in Military Pentathlon on the Physiological Characteristics of Academy Cadets. Sport Mont 18, 3-7. doi 10.26773/smj.201007

Koryahin V., Iedynak G., Blavt O., Galamandjuk L., Ludovyk T., Stadnyk V., Bezgrebelnaya E., Korol A., Gavrilenko M. (2019). The main aspects of the implementation of technical and physical training of basketball players. Journal of Physical Education and Sport, Vol 19 (Suppl. issue 2), 358-362, doi:10.7752/ jpes.2019.s2053

Iedynak G., Galamandjuk L., Koryahin V., Blavt O., Mazur V., Mysiv V., Prozar M., Guska M., Nosko Yu., Kubay G., Gurtova T. (2019). Locomotor activities of the professional futsal players during competitions. Journal of Physical Education and Sport, Vol 19 (Suppl. issue 3), 813-818, doi:10.7752/jpes.2019.s3116

Marzec A., Iedynak G., Koryahin V., Galamandjuk L., Blavt O., Yurchyshyn Y., Prozar M., Guska M., Chudyk A., Voloshyn V. (2019). Analysis of the energy expenditures by Ukrainian professional futsal players during the preparation and participation in competitions. Journal of Physical Education and Sport, Vol 19 (issue 2), 1139-1144, 10.7752/jpes.2019.02165

Prontenko K., Griban G., Bloshchynskyi I., Boyko D., Loiko O., Andreychuk V., Novitska I., Tkachenko P. Development of power qualities of cadets of Ukrainian higher military educational institutions during kettlebell lifting training. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 2019; 11 (3): 27–38. doi: 10.29359/BJHPA.11.3.04.

Prontenko K., Griban G., Prontenko V., Andreychuk V., Tkachenko P., Kostyuk Yu., Zhukovskyi Ye. Kettlebell lifting as a means of physical training cadets in Higher Military Educational Institution // Journal of Physical Education and Sport. 2017, 17 (4). рр. 2685–2689. doi:10.7752/jpes.2017.04310.

Prontenko K., Griban G., Prontenko V., Bezpaliy S., Bondarenko V., Andreychuk V., Tkachenko P. Correlation analysis of readiness indicators of athletes and their competitive results in kettlebell sport. // Published online: Octomber 31, 2017. (Accepted for publication September 30, 2017. DOI:10.7752/jpes.2017.s4217

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-18

Як цитувати

Романчук, С. ., Андрейчук, В. ., Лесько, О. ., Романів, І. ., Бобко, Ю. ., Поцілуйко, П., Лотоцький, І. ., Шпалов, М. ., & Барашевський, С. . (2021). РЕАЛІЗАЦІЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ НОРМАТИВІВ СПОРТСМЕНАМИ В КЛАСИЧНОМУ ДВОБОРСТВІ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (19), 36–42. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-19.36-42