ВДОСКОНАЛЕННЯ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У ДЗЮДО, НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • В. Мазур Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський
  • В. Кучер Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, м. Кременець
  • А. Петров Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський
  • О. Скавронський Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський
  • М. Чистякова Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський
  • В. Марчук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський
  • Д. Марчук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський
  • Б. Макарчук Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-19.31-35

Ключові слова:

дзюдо, рухові якості, фізична підготовленість, етап базової підготовки

Анотація

 У статті розглядаються методичні особливості вдосконалення рухових якостей спортсменів, які спеціалізуються у дзюдо, на етапі попередньої базової підготовки. Аналіз літератури свідчить, що одним із якісних шляхів удосконалення тренувального процесу юних спортсменів є правильно розроблена програма всебічної фізичної підготовки. Особлива увага приділяється тим руховим якостям, які мають важливе значення для успішної тренувальної та змагальної діяльності в дзюдо. Мета дослідження – визначити шляхи вдосконалення рухових якостей спортсменів, які спеціалізуються у дзюдо, на етапі попередньої базової підготовки. Методи: теоретичний аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури, документальний метод (вивчення планів та щоденників тренувань тощо); педагогічний експеримент. Результати. На основі аналізу наукової та методичної літератури, спираючись на досвід провідних тренерів з дзюдо, ми розробили програму підготовки юних спортсменів на етапі попередньої базової підготовки. Підібрані навантаження відповідали функціональним можливостям організму юних спортсменів і були спрямовані на вплив систематизованих засобів тренування для розвитку швидкісно-силових якостей, витривалості, координаційних здібностей і, як результат, досягати значних показників фізичної підготовленості. Висновки. Розробили модель тренувальних занять із дзюдо для спортсменів які знаходяться на етапі попередньої базової підготовки. Проведений педагогічний експеримент продемонстрував, що розроблені комплекси спеціальних вправ для розвитку рухових якостей дозволяють значно підвищити рівень фізичної підготовленості юних спортсменів.

Посилання

Бекас О. О., Паламарчук Ю. Г. Дзюдо. Фізична підготовка юних спортсменів: навч. посібник. Вінниця: ВНТУ, ГНК, 2014.1 52 с.

Bekas O. O., Palamarchuk YU.H. (2014), Dzyudo. Fizychna pidhotovka yunykh sport·smeniv [Judo. Physical training of young athletes] VNTU, SOC. Vinnytsia. 152 p. [in Ukraine].

Бойко В. Ф., Данько Г. В. Физическая подготовка борцов. Київ : Олімп. л-ра, 2004. 223 с.

Boyko V. F., Dan›ko G. V. (2004), Fizicheskaya podgotovka bortsov [Physical training of fighters]. Olimpiyskaya literatura, Kyiv. 223 p. [in Russian].

Закорко І. П., Журавель О. В., Логвиненко Ю. В., Сверділ Є. В., Каліфський А. М. Спеціальна фізична підготовка : навч.-метод. комплекс. Київ : Знання України, 2010. 51 с.

Zakorko, I. P., Zhuravel, O. V., Logvinenko, Yu. V., Sverdil, E. V., Kalifsky, A. M. (2010), Spetsialʹna fizychna pidhotovka [Special physical training]. Knowledge of Ukraine, Kyiv. 51 p. [in Ukraine].

Малинский И. Функциональная подготовленность борцов: Методические рекомендации. Київ : Науковий світ, 2001. 43 с.

Malinskiy, I. (2001), Funktsional’naya podgotovlennost’ bortsov [Functional fitness of fighters]. Naukoviy svít, Kyiv. 43 p. [in Russian].

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник. Киев : Олимп. л-ра, 2004. 808 с.

Platonov, V. N. (2004), Systema podhotovky sportsmenov v olympyiskom sporte. Obshchaia teoryia y ee praktycheskye prylozhenyia [The system of training athletes in Olympic sports. General theory and its practical applications]. Olympyiskaia lyteratura, Kyiv. 808 p. [in Russian].

Платонов ВН. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов. Київ : Олімп. л-ра, 2017. 656 с.

Platonov V. N. (2017), Dvigatel’nyye kachestva i fizicheskaya podgotovka sportsmenov [Motor qualities and physical preparation of athletes]. Olympyiskaia lyteratura, Kyiv. 656 p. [in Russian].

Спиридонов Е. А. Совершенствование координационных способностей при смене вида единоборств. [автореферат]. Алматы: Казахская государственная академия спорта и туризма; 2006. 30 с

Spiridonov Yе.A. (2006), Sovershenstvovaniye koordinatsionnykh sposobnostey pri smene vida yedinoborstv [Coordination capacity improvement during change of single combat type]: abstract of the dissertation. Kazakhskaya gosudarstvennaya akademiya sporta i turizma. Almaty. 30 p. [in Russian].

Туманян Г.С. Спортивная борьба: теория, методика и организация тренировки. Учебное пособие в 4 кн. Москва: Советский спорт; 1998. Кн. 3, Методика подготовки; 400 с.

Tumanyan G.S. (1998), Sportivnaya bor’ba: teoriya, metodika i organizatsiya trenirovki [Sports wrestling: theory, methods and organization of training]. Sovetskiy sport, Moskva. 400 p. [in Russian].

Шахлина Л. Я-Г., Чистякова М. А. Особенности адаптации организма спортсменок к нагрузкам в спорте. Вісник Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2018. Вип. 11. С. 377-384.

Shakhlina, L.YA.-H., Chistyakova, M.A. (2018), “Osobennosti adaptatsii organizma sportsmenok k nagruzkam v sporte” [Features of adaptation of the body of athletes to the stress in sports]. Bulletin of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University: Physical education, sports and human health, 11, рр. 377–384. [in Russia].

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті: навч. посіб. Кам’янець- Подільський : ПП Видавництво «Оіюм»», 2012. 280 с.

Shiyan, B. M., Iedynak, G. A., Petryshyn, Yu. V. (2012), Naukovi doslidzhennya u fizychnomu vykhovanni ta sporti [Scientific research in physical education and sports]. PE Oyum Publishing House, Kamianets-Podilsky, 280 p. [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-18

Як цитувати

Мазур, В. ., Кучер, В. ., Петров, А. ., Скавронський, О. ., Чистякова, М. ., Марчук, В. ., Марчук, Д. ., & Макарчук, Б. . (2021). ВДОСКОНАЛЕННЯ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У ДЗЮДО, НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (19), 31–35. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-19.31-35