ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ КОРОЛІВСТВА ШВЕЦІЇ

Автор(и)

  • І. Колодько Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-19.18-22

Ключові слова:

виші народні школи, дозвіллєві центри, навчальний гурток, неформальна освіта Швеції, фолкбілднінг

Анотація

 Стаття присвячена аналізу особливостей формування та розвитку неформальної освіти Королівства Швеції. В статті обґрунтовується важливість неформальної освіти для людини та суспільства вцілому. Метою статті є вивчити та проаналізувати досвід Королівства Швеції з неформальної освіти з подальшим використанням в системі неформальної освіти України. Матеріал і методи. У процесі дослідження були використані методи теоретичного аналізу науково-методичної літератури з проблеми формування та розвитку неформальної освіти Королівства Швеції; ретроспективний аналіз отриманих даних з метою їх впровадження в неформальну освіту України. Результати. У статті було проаналізовано та визначено поняття «неформальна освіта» у контексті неперервної освіти. Термін «неформальна освіта» використовується для характеристики освітнього процесу, організованої поза межами традиційної (формальної, нормативної) освітньої системи й призначений для задоволення пізнавальних потреб певної групи людей. Неформальна освіта здобувається з ініціативи особистості і може бути організована різними інституціями. Необхідно зазначити, що витоками неформальної освіти в Скандинавських країнах вважаються ідеї датського філософа М. Ф. С. Грундвіга, ключовими з яких є освіта для життя, рівноправний та збалансований діалог учасників освіти, віра в мудрість та обдарованість кожної людини. Проаналізувавши педагогічну та філософську літературу, було встановлено, що витоки та розвиток неформальної освіти. Визначено основні форми організації неформальної освіти в Швеції. В швецькій освітній системі окремо виділяється позашкільна освіта дітей, яка включає дошкільне навчання та догляд за дітьми після школи або під час канікул. Догляд за дітьми після школи або під час канікул організовується дозвіллєвими центрами та дозвіллєвими центрами на природі для дітей до 12 років. Послуги неформальної освіти пропонують також приватні загальноосвітні школи, в яких неформальна освіта представлена спортивними школами та державні школи, в яких представлені танцювальні, музичні та школи мистецтв.

Посилання

Веремейчик Г. Малинина, М. Народные высшие школы в Швеции: вчера, сегодня, завтра. АДУКАТАР. 2007. № 1 (11). 38-46. URL: http//:www.aducatar.net-Aducatar_11_pages_38-46.

Veremeichik, G., Malinina M. (2007), “Narodnye vysshye shkoly v Shvetsyi: vchera, segodnya, zavtra” [Folk high schools in Sweden: yesterday, today, tomorrow]. ADUKATAR 1 (11), p. 38 –46. [In Russia].

Давидова В. Неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках Швеції : автореф. дис…. канд. пед. наук : 13.00.01 Київський національний університет імені Т. Шевченка, Київ, 2008, 20 с.

Davydova, V. (2008), “Neformalna osvita doroslyh u navchalnyh gurtkah Shvetsyi” [Non-formal education in Swedish study circles]: abstract of the dissertation for the sciences degree of сand. оf pedagogical sciences:13.00.01 Kyiv national university named by T. Shevchenko. Kyiv. 20 p. [In Ukraine].

Жулябина Н. Дополнительное образование детей за рубежом: понимание, политика, регулирование. М. : НУИ ВШЭ, 2017. 41 с.

Zhulyabina, N. (2017), Dopolnitelnoe obrazovanie detei za ruvezhom: ponimanie, politika, regulirovanie [Out-of – school egucation of children abroad: understanding, policy, regulation]. NUI VShE, Moscow, 41 p. [In Russia].

Митина А. Дополнительное образование взрослых за рубежом: концептуальное становление и развитие: автореф. дис…д-ра пед. наук : 13.00.01 Волгоградский гос. пед. университет. Волгоград, 2005, 42 с.

Mytyna, A. (2005), “Dopolnitelnoe obrazovanie za rubezhom: kontseptualnoe stanovleniye i razvitie” [Out-of-school education abroad: conceptual becoming and development]: abstract of the dissertation for the sciences of PhD: 13.00.01 Volgograd. 42 p. [In Russia].

Огієнко О. Тенденції розвитку освіти дорослих у Скандинавських країнах (друга половина ХХ століття) : автореф. дис… д-ра пед. наук : 13.00.01 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. Київ, 2010. 41 с.

Ogienko, O. (2010), “Tendentsyi rozvytku osvity doroslyh u Skandynavskyh kraynah” [The Tendencies of development of adult education in Scandinavian countries]: abstract of the dissertation for the sciences of PhD: 13.00.01 The Institute of pedagogical education and education of adults APS of Ukraine, Kyiv. 41 p. [In Ukraine].

Сігаєва Л. Розвиток освіти дорослих: Шведський досвід. Theory and methods of educational management, 2014 № 2 (14). URL: http://www.umo.edu.ua

Sigaeva, L. (2014), “Rozvytok osvity doroslyh: Shvedskyi dosvid” [The development of adult education: Swedish experience]. Theories and methods of educational management, 2 (14). Retrieved from: http:// www.umo.edu.ua [In Ukraine].

Фалегард Л. (2007). Учебный кружок: важность партнерства. АДУКАТАР, 2007. № 1 (11), с. 2-3. URL: http//:www.aducatar.net- Aducatar_11_pages_2-3.

Falegard, L. (2007). “Uchebnyi kruzhok: vazhnost partnerstva” [Study circle: the importance of partnership]. ADUKATAR 1 (11), p. 2-3. [In Russia].

A Memorandum on Lifelong Learning (2000). Brussel. Retrieved from: http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning. pdf.

Employment developments in childcare services for school-age children. Sweden. European Foundation for the Improvement of Livivng and Working Conditions (1999). Retrieved from: www. Oecd. org/education/school/2534972pdf.

Fältbiologerna – Nature & Youth Sweden. Retrieved from: http:// www.faltbiologerna.se/english.

Nordtreff. Campbook. (2011). Retrieved from: http:// www. askimspeidergruppe.no/downloads/nordtreff/Campbook%20 Nordtreff%202011.pdf.

Popular Education (Folkbildning) from an International Perspective. Retrieved from: http://www.populareducation.co.za

The Swedish Higher Education Act (2013). Retrieved from: http:// english.hsv.se/lawsandregulations/the swedishhighereducationact.4. 516b 99123700c 42b07ffe3956.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-18

Як цитувати

Колодько, І. . (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ КОРОЛІВСТВА ШВЕЦІЇ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (19), 18–22. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-19.18-22