СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ ДІВЧАТ У БОКСІ

Автор(и)

  • А. Воронцов Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-19.10-17

Ключові слова:

тренування дівчат, жіночій бокс, методика навчання, техніко-тактична підготовка, дівочій бокс

Анотація

 У запропонованій статті розглядається доцільність використання методів оцінки рівня техніко-тактичних навичок у дівчат, що займаються боксом у групах базової підготовки. При цьому відзначається та доводиться необхідність розробки окремих спеціалізованих тестів для визначення ефективності засвоєння технічних і тактичних прийомів спортсменками цієї вікової групи. Також автором надається обґрунтування змісту модуля, створеного для оцінки техніко-тактичних дій дівчат-боксерів. Мета дослідження – створення власної моделі оцінки знань та вмінь з техніки і тактики боксу для дівчат, що займаються у групах базової підготовки. Матеріал і методи дослідження. Кваліфіковані дівчата (n=10), вихованки груп базової підготовки відділення боксу ДЮСШ – 1, м. Мелітополь. Теоретичний аналіз спеціальної та наукової літератури, матеріалів мережі Інтернет, експертних оцінок та математичної статистики, систематизація та узагальнення дослідницьких даних, педагогічний експеримент. Результати дослідження. За результатами теоретичного аналізу наукової та спеціальної літератури була відзначена різноманітність методів визначення рівня техніко-тактичної підготовки у боксі. Виходячи з цього, доведена необхідність створення спеціалізованих засобів оцінки техніко-тактичних дій дівчат, що тренуються на базовому рівні. Керуючись даними теоретичного аналізу наукової та спеціальної літератури з формування спеціальних рухових вмінь та навичок, був розроблений тренувальний модуль з оцінювання технічного та тактичного розвитку дівчат. З метою отримання дослідницьких даних проводився педагогічний експеримент. Практичне застосування розробленого модуля у тестовому режимі дало матеріал для вивчення індивідуальної структури техніко-тактичних дій під час боксерського двобою, що у свою чергу дозволило визначити ступень приросту кожної вправи у системі техніко-тактичної підготовки, який наприкінці дослідження дорівнював від 9,52 %. Загальна кількість завданих у двобої ударів після експерименту зросла з 13,81 % до 22,05 %, а загальна кількість техніко-тактичних дій з 9,52 % до 23,33 %. Висновки. Розроблений модуль дає можливість визначити рівень техніко-тактичної підготовки дівчат, що тренуються у групах базової підготовки. Досвід застосування довів його практичність та зручність при упорядженні дослідження, доцільність використання на різних етапах експерименту. Перевагою вищезгаданого модуля оцінки можна вважати його структуру, користуючись якою, тренер обирає спеціальні фізичні вправи, виходячи з індивідуального рівня техніко- тактичної підготовки спортсменки.

Посилання

Александров Ю.М., Колесник И.С. Прочность и вариативность двигательного навыка как фактор повышения спортивного мастерства. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. Ульяновский ГПУ им. И. Н. Ульянова. 2013. №4(29). С. 24–29.

Alexandrov, Y.M, Kolesnik, I.S. (2013), “Prochnost i variativnot dvihatelnoho navyka kak factory povysheniia sportivnoho masterstva” [ Streght and variability of the motor skills as the factor of sportsmanship improverment]. Pedahohiko – psikholohicheskie i medico – biolohicheskie problem fizicheskoi kultury i sporta, 4(29), pp. 24–29. [ in Russ.].

Аслаев Т. С. Пути совершенствования технико-тактического мастерства девушек-боксеров на начальном этапе спортивной специализации. Уфа: БашИФК. Retrieved from : https://www.science-education.ru/pdf/2015/4/18.pdf дата звернення 20. 02.2020)

Aslayev, T.S. (2017), “Puti sovershenstvovaniia tehniko-takticheskoho masterstva devushek – bokserov na nachalnom etape sportivnoi spetsializatsii” [Ways of improvement of technical and tactical skill of girls boxers at the initial stage of sports spetcialization]. Ufa: Bachkirskii institute fizicheskoi kultury. URL: https://www.science-education.ru/pdf/2015/4/18.pdf (accessed 20. 02.2020) [ in Russ.].

Белобородов Н.М. Бокс. Техника и тактика. Москва: Спорт – Принт. 2005. 352 с.

Beloborodov, N.M. (2005), Boks. Tekhnika i taktika [Boxing. Technique and tactics]. Sport – Print, Moskva 325 p. [ in Russ.].

Бріскін Ю., Задорожна О., Пітин М., Кукурудзяк І. Актуальні напрямки тактичної підготовки в спортивних єдиноборствах. Спортивна наука України. Львів: ЛДУФК. 2018. № 4(86). С. 3–10.

Briskin, Y., Zadorozhna, O., Pityn, M., Kukurudziak, I. (2018), “Aktualni napriamky taktychnoi pidhotovky v sportyvnykh edynoborstvakh” [Actual directions of tactical training in martial sports]. Sportyvna nauka Ukrainy, 4(86), pp. 3–10. [in Ukr.].

Бубэ Х., Фэк Г., Штюблер Х., Трогш Ф. Тесты в спортивной практике. Москва : Физкультура и спорт, 1968. С.176–179.

Bube, H, Fek, H, Shtiubler, Kh, Trohash ,F. (1968), Testy v sportivnoi praktike [Tests in sports practice]. Fizkultura i sport. Moskva, pp. 176– 179. [in Russ.].

Гасанова С. Особенности соревновательной деятельности высококвалифицированных женщин-боксеров. Спортивный вісник Придніпров’я. 2015. №3. С. 25-28.

Gasanova, S. (2015), “Osobennosti sorevnovatelnoi deiatelnosti vysokokvalifitsirovanykh zhenshin-bokserov” [Features of competitive activity of highly qualified female boxers”. Sportivnyi vestnik pridneprovia, 3, pp. 25 – 28. [ in Russ.].

Гатин Ф. А. Колесник И.С. Концептуальные основы совершенствования спортивного мастерства квалифицированных боксеров. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2016. Том 11. № 3. С. 8-15.

DOI: 10.14526/01_1111_119

Gatin, F. A. Kolesnik, I. S. (2016), “Kontseptualnye osnovy sovershenstvovaniia sportivnoho masterstva kvalifitsirovannykh boxerov” [Conceptual basis of sportsmanship improvement amog qualified boxers]. Pedahohiko-psikholohicheskie i medico-biolohicheskie problem fizicheskoi kultury i sporta, vol. 11, 3, pp. 8–15.

DOI: 10.14526/01_1111_119 [ in Russ.].

Гатин Ф. А. Методика повышения уровня технической подготовки квалифицированных боксеров на основе интегративного подхода. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2018. Т. 13. № 1.С. 6-18. Doi: 10/14526/01_2018_278

Gatin, F. A. (2018), “Metodika povysheniia urovnia tehnicheskoi podhotovki kvalifitsirovanykh bokserov na osnove integralnoho podhoda” [Methodology of technical readiness level increase amog qualified boxers on the basis of an integrative approach]. Pedahohiko-psikholohicheskie i medico-biolohicheskie problem fizicheskoi kultury i sporta,vol. 13, 1,pp. 6–18. Doi 10/14526/01_2018_278 119 [in Russ.].

Дмитриев А.В. Индивидуальная манера боя и свойства личности боксера. Ученые записки: сб. рец. науч. тр. Министерство спорта и туризма Респб. Беларусь. / гл.редактор Т.Д. Полякова. Минск: гос. ун-т физ. культуры, 2015. Вып. 18.С.104–112.

Dmitriev, A. V. (2015), “Individualnaia manera boia i svoistva lichnosti boksera” [Individual fighting style and personality traits of a boxer] Minsk: Gos.un – t fiz.kultury, iss. 18, pp. 104–112. [ in Russ.].

Задорожна О. Р., Хомяк І. І. Аналіз змісту тактичної підготовки у нормативно-правових документах зі спортивних єдиноборств (на прикладі боксу, греко-римської боротьби та тхеквондо ВТФ). Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. 2019. №2 (108). С. 56-60.

Zadorozhna, O, Khomiak, I. (2019), “Analiz zmistu taktychnoi pidhotovky u normatyvno-pravovykh dokumentakh z sportyvnykh ednoborstv ( na prykladi boksu, hreko-rymskoi borotby ta thekvondo VTF)” [Features of various aspects of monitoring while conditioning in martial arts]. Scientific journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports), 2 (108), pp. 56-60. [in Ukr.].

Задорожна О. Р., Бріскін Ю. А., Сосновський Д. Д., Романюк Р. І., Рихаль В. І. Ставлення фахівців з боксу до реалізації тактичної підготовки на різних етапах багаторічного удосконалення спортсменів. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2019. Вип. 8(116). С. 42-47. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 015_2019_8_12

Zadorozhna, O.P., Briskin, Y.F., Sosnovskii, D.D. (2019), “Stavlennia fakhivtsiv z boksu do realizitsii taktychnoi pidhotovky na riznykh etapakh bagatorichnoho udoskonalennia sportsmeniv [The introduction of specials in boxing before the implementation of tactful training in the younger stages of the most advanced athletes]. Scientific journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports), iss. 8 (116), pp. 42-47. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2019_8_12 . [ in Ukr.].

Кіприч С., Донець О. Теоретичний аналіз проблеми індивідуалізації і моделювання у спортивній підготовці єдиноборців. Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури і спорту. Львів, 2010. Вип. 14, т. І. С. 125–130.

Kiprych, S., Donets, O. (2006), “Teoretychnyi analiz problem indyvidualizatsii i modeliuvannia u sportyvnii pidhotovtsi edynobortsiv” [Theoretical analysis of the problem of individualization and modeling in sports training for single combats]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy, iss. 4, vol. 1, pp. 125–130. [ in Ukr.].

Кисилев В. А. Совершенствование спортивной подготовки высококвалифицированных боксеров. Москва: Физкультура и спорт. 2006.С.61.

Kisilev, V. A. (2006), Sovershensyvovanie sportivnoi podhotovki vysokokvalifitsirovanykh bokserov [ Improvement of sports training of higly qualified boxers]. Fizkultura i sport, Moskva. 61p. [ in Russ.].

Конох А., Воронцов А. Обучение технико-тактической подготовке девочек в группах базовой подготовки по боксу. Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку : Збірник наукових праць XXV Всеукраїнської науково-практичної конференції Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка ( м. Кропивницький, 17-18 трав. 2019). Харків: ФОП Озеров Г.В., 2019. С. 232-238.

Konokh, A., Vorontsov, A. (2019), “Obuchenie tekhniko-takticheskoy podgotovke devochek v gruppakh bazovoy podgotovki po boksu” [Teaching technical and tactical training for girl’s in basic training groups in boxing]. Fizychne vykhovannya i sport v navchal’nykh zakladakh Ukrayiny na suchasnomu etapi: stan, napryamky ta perspektyva rozvytku: Zbirnyk naukovykh prats’ Vseukrains’koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi Tsentral’noukrayins’koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. V. Vynnychenka (m. Kropyvnyts’kyy, 17-18 trav. 2019). Kharkiv: FOP Ozerov H. V. P. 232-238. [in Russ.].

Конох А., Воронцов А. Пріоритетні напрями вдосконалення системи підготовки в жіночому боксі. Спортивний вісник Придніпров’я. 2019. №3. С.11–18. DOI: 10.32540/2071-1476-2019-3-011

Konokh, A., Vorontsov, A. (2019), “Prirytetni naprymy vdoskonalennia sustemy pidhotovky v zhinochomu boksi [Priority directly to the detailed training system in the women’s box]. Sportyvnyi visnyk Prydneproviya, 3, pp. 11–18. [in Ukr.].

Кличко В., Савчин М. Система тестов для оценки специальной подготовленности боксеров высокой квалификации. Наука в олимпийском спорте. 2000. №2. С.23–30.

Klichko, V., Savchin, M. (2000), “Sistema testov dlia otsenki spetsialnoi podhotovlennosti bokserov vysokoi kvalifikatsii” [System of tests to assess the special preparedness of highly qualified boxers]. Nauka v olimpiiskom sporte, 2, pp. 23–30. [in Russ.].

Лисицын В. В. Специфика технико-тактической подготовки женщин-боксеров высокого класса. Москва: Ленанд, 2014. 352с.

Lisitsyn, V. V. (2014), Spetsifika tehniko – takticheskoi podhotovki zhenshin – bokserov vysokoho klasa [ Specific tehnical and tactical training of women-high class boxers]. Lenand, Moskva. 352p. [in Russ.].

Малазония И. Г. Технико-тактическая подготовленность юных боксеров на начальном этапе спортивной подготовки. Теория и методика спортивной тренировки. 2016. №4. С.20–22.

Malazoniya, I.G.(2016), “Tekhniko-takticheskaia podghotovlennost yunykh bokserov na nachalnom etape sportivnoi podhotovki” [Technical-tactical training of young boxers on the ascending stage of sports activity]. Teoriia i metodika sportivnoi trenirovki , 4, pp. 20–22. [in Russ.].

Осколков В.А., Сулейманов Н.Л. Анализ многолетней системы технико-тактической подготовки боксеров. Ученые записки университета им. П.Ф.Лесгафта. СПб. 2017. №9(151). С.206 – 211.

Oskolkov, V. A., Suleymanov, N.L. (2017), “Analiz mnoholetnei sistemy tekhniko – takticheskoi podhotovki bokserov” [Analysis of long – term system of technical and tactical training of boxers]. Uchenye zapiski universiteta P. F. Lesgafta, 9 (151), pp. 206–211. [in Russ.].

Остьянов В.Н. Обучение и тренировка боксеров. Киев: Олимпийская литература, 2011. 272 с.

Ostianov, V.N. (2011), Obuchenie I trenirovka bokserov [Education and training boxer]. Olimpiiskaia literature, Kyiv. 272 p. [in Russ.].

Павлов Н. В. Построение централизованной подготовки квалифицированных боксеров-юношей 15–16 лет : дисс…канд. пед. наук : 13.00.04 / ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. Москва, 2014.

Pavlov, N. V. (2014), “Postroeniie tsentralizovanoi polhotovki kvalifitsirovanykh bokserov-yunoshei 15–16 liet“ [Building a centralized training of qualified 15–16 year-old boys boxers] (PhD Thesis), Moskva: VNIIFK. [ in Russ.].

Петрушин Д. В. Вдосконалення швидкісно- силових якостей боксерів 12–13 років в річному циклі підготовки: автореф. канд… наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.01/ Дніпропетровський держ. інст. фіз.-ри і спорту. Дніпропетровськ, 2015. 21с.

Petrushin, D.V. (2015), “Vdoskonalennia ividkisno – sylobykh yakostei bokseriv 12-13 rokiv v richnomu tsykli pidgotovky” [Improving the speed and strength qualities of boxers 12–13 years in the annual cycle of training] (PhD Thesis), Dnepropetrovsk: DDIFKiS. [ in Ukr.].

Сергеев С.А. Классификация техники и структура технической подготовки в боксе. БГУФК. Мир спорта. 2015. №2. С.25-31.URL : http: elib.sportedu.by (дата звернення 6.10.18.)

Sergeev, S. A. (2015), “Klasifikatsiia tekhniki i struktura tekhnicheskoi podhotovki v bokse” [Technical classification and structure of technical training in boxing]. Mir sporta, 2, pp. 25–31. Retrieved from: http: elib.sportedu.by (accessed 06.10.18)

Серебряков В. В. Серебряков Ю. В. Влияние тактической подготовки на соревновательную деятельность боксеров. Молодой ученный. 2017. № 3(137) январь. С.622–623. URL: http: moloch.ru/ arhive/137/35781 (дата звернення 02.02.20)

Serebryakov, V. V., Serebryakov, Y. V. (2017), “Vliianie takticheskoi podhotovki na sorevnovatelnuiu deiatelnost bokserov” [ The influence of tactical training on the competitive activity of boxers] Molodoi uchenyi, 3 (137), pp. 622–623. Retrieved from: http: moloch. ru/arhive/137/35781 (accessed 02.02.20) [in Russ.]

Таймазов А. Б. Индивидуализация технико-тактической подготовки спортсменов высокого класса в современной вольной борьбе : дис…канд. пед. наук : 13.00.04 / НГУФКСиЗ им. П. Ф. Лесгафта. Санкт-Петербург, 2017. 156 с

Taimazov, A.B. (2017), “Indavadualizatsiia tekhniko-takticheskoi podhotovki sportsmenov vysokoho klassa v sovremennoi volnoi borbe” [Individualization of technical and tactical training of high – class athletes in modern freestyle wrestling] (PhD Thesis), St. – Peterburg : Lesgaft National State University. [in Russ.]

Таймазов В. А., Бакулев С. Е. Развитие системного подхода к изучению деятельности человека. Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2007. № 1(23). С.68–73.

Taimazov, V. A., Bakulev, S. E. (2007), “Razvitie sistemnoho podhoda k izucheniu deiatelnosti cheloveka” [Development of a systematic approach to the study of human activity]. Uchenye zapiski universiteta P. F. Lesgafta,1 (23), pp. 68–73. [in Russ.]

Филимонов В. И. Бокс – педагогические основы обучения и совершенствования. Москва: Инсан.2001. 400с.

Filimonov, V. I. (2001), Boks – pedagogicheskie osnovy obuchenia i sovershenstvovania [Box-pedagogical foundations of learning and improvement]. Insan, Moskva. 400 p. [in Russ.]

Хусяйнов З. М. Филимонов В. И., Подрезов Н.А. Биодинамика ударных движений в боксе. Москва: РИО ГЦОЛИФК, 1990. 24 с.

Khusiaynov, Z. M., Filimonov, V. I., Podrezov, N. A. (1990), Biodinamika udarnykh dvizhenii v bokse [Bio dynamics of percussion movements in boxing]. RIO GTSOLFK, Moskva. 24 p. [in Russ.]

Шевчук Е. Н., Хабинец Т. А., Лобок А. С. Анализ соревновательной деятельности боксеров первого среднего веса разной квалификации. Вісник Чернігівського нац..пед.унів.Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2015. № 129. Т.IV. С.193-197. URL http: NBUV.gov.ua/node/2116 (дата звернення 25.01.19)

Shevchuk, E.N., Khabinets, T.A., Lobok, A.S. (2015), “Analiz sorevnovatelnoi deiatelnosti bokserov pervoho sredneho vesa raznoi kvalifikatsii” [Analysis of the competitive activity of boxers of the first average weight of different qualifications]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho ped. Un –ta. Pedagogichni nauku. Fizuchne vykhovannia ta sport, 129, vol. 4,pp. 193 -197. Retrieved from: http: NBUV.gov.ua/node/2116 (accessed 25.01.19.) [in Russ.]

Юхно Ю.А. Наугольная Е.В. Биомеханические характеристики атакующих действий боксеров высокой квалификации. Физи– ческое воспитание студентов : сборник научных трудов. Харьков : ХГАДИ, 2006. С. 125 – 132. URL : http://sportlib.info/Books/XXPI/ 2006N6/p125-131.htm ( дата звернення 10.01. 17.)

Yukhno, Y. A., Naugolnaya, E. V. (2006), “Biomekhanicheskie kharakteristiki atakuiushikh deistvii bokserov vysokoi kvalifikatsii” [Biomechanical characteristics of the attacking actions of highly qualified boxers]. Fizicheskoe vospitanie studentov, pp. 125–132.) Retrieved from: http://sportlib.info/Books/XXPI/2006N6/p125–131. htm (accessed 10.01.17.) [in Russ.]

Obminski, Z., Turowski, D. (2014), Physiological and perceptual responses to three consecutive official mathes in female boxer. A case study. Biomedical Human Kinetics. .№ 6. P.116–120.

DOI: 10.2478/bhk-2014-0019.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-18

Як цитувати

Воронцов, А. . (2021). СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ ДІВЧАТ У БОКСІ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (19), 10–17. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-19.10-17