ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ХЛОПЦІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • В. Банах Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, м. Кременець

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-19.5-9

Ключові слова:

фізична підготовленість, хлопці, заклад вищої освіти, рухові якості, динаміка показників

Анотація

 

 Вивчали зміну значень показників фізичної підготовленості хлопців при використанні чинного змісту фізичного виховання під час першого року навчання в закладі вищої освіти. Мета дослідження полягала у визначенні ефективності фізичного виховання у закладі вищої освіти в аспекті поліпшення фізичної підготовленості хлопців. Матеріал і методи. У дослідженні взяло участь 100 хлопців, вік яких із початком дослідження знаходився у межах 17–18 років. У цих хлопців протягом першого року навчання в ЗВО вивчали показники основних кондиційних якостей та деяких виявів координації. Для цього були використані загальноприйняті у практиці фізичного виховання та рекомендовані багатьма дослідниками тести, що, крім цього, також відповідали чинним метрологічним вимогам. Результати. Використовуючи наявні нормативи оцінки встановили, що на початку навчання фізична підготовленість хлопців 17–18 років відповідає низькому рівню. Протягом навчального року розвиток усіх досліджуваних рухових якостей залишається на досягнутому раніше рівні, а саме низькому. Висновок. Одержані дані свідчать про необхідність модернізації нормативів оцінки фізичної підготовленості хлопців та недостатню ефективність фізичного виховання, що реалізується у закладі вищої освіти в аспекті вирішення завдання з поліпшення фізичної підготовленості хлопців, які належать до основної медичної групи та систематично не займаються обраним видом спорту.

Посилання

Банах В. Персоніфікований підхід до фізичного виховання студентської молоді. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2019. Випуск 15. С. 11 37.

Banach, V. (2019), “Personifikovanyj pidchid do fizychnogo vychovanja stydentskoj molodi” [Personalized approach to physical education of student youth]. Bulletin of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University. Physical Education, Sports and Human Health, Issue 15, pp. 11-37. [in Ukraine].

Бойчук Ю., Єдинак Г., Галаманжук Л., Клюс О., Скавронський О. Дослідження інтересу студенток до розвитку фізичних якостей педагогічними засобами і методами. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2019. Випуск 13. С. 29 33. doi: 10.32626/2227-6246.2019-13.29-33

Boychuk, Y. Iedynak, G., Galamandzuk, L., Klyus, O., Skavronskiy, O. (2019), “Doslidzennya interesu studentok do rozvytky fizychnyh yakostey pedagogichnymy zasobamy” [Research of students’ interest in the development of physical qualities by pedagogical means]. Bulletin of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University. Physical Education, Sports and Human Health, Issue 13, pp. 29 34. [in Ukraine].

Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський : Рута, 2019. 150 с.

Galamanzhuk, L. L., Iedynak, G. A. (2019), Osnovy naukovykh doslidzhenʹ [Fundamentals of scientific research]. Ruta Printing House LLC, Kamianets-Podilskyi, 150 p. [in Ukraine].

Дух Т., Лесько О., Рачук Н., Ріпак М. Фізична підготовленість як один із критеріїв ефективності фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів. Спортивна наука України. 2015. Т. 2. С. 34-39. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repository. ldufk.edu.ua/handle/34606048/3050

Dukh, T., Lesko, O., Rachuk, N., Ripak, M. (2015), Fizychna pidghotovlenistj jak odyn iz kryterijiv efektyvnosti fizychnogho vykhovannja studentiv vyshhykh navchaljnykh zakladiv. za red. Jevghena Prystupy” [Physical fitness as one of the criteria for the effectiveness of physical education of students of higher educational institutions]. Sports science of Ukraine, Vol. 2, рр. 34–39. http:// repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3050 [in Ukraine].

Єдинак Г. А. Деякі теоретико-методичні аспекти посилення мотивації студентів до систематичної фізичної активності оздоровчої спрямованості. Вісник Чернігівського нац. пед. у-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2014. Випуск 118. Т. 3. С. 109-114.

Iedynak, G. A. (2014), “Deyaki teoretyko-metodychni aspekty posylennya motyvatsiyi studentiv do systematychnoyi fizychnoyi aktyvnosti ozdorovchoyi spryamovanosti” [Some theoretical and methodological aspects of strengthening students’ motivation for systematic physical activity of health-improving orientation]. Bulletin of the Chernihiv National University ped. in the name of Taras Shevchenko. Series: Pedagogical sciences, Issue 118, Vol. 3, pp. 109-114. [in Ukraine].

Єдинак Г. А., Плахтій П. Д., Яценюк Ю. П. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту). Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. 241 с.

Iedynak, G. A., Plakhtiy, P. D., Yatsenyuk, Y. P. (2014), Fizychna kulʹtura v shkoli (molodomu spetsialistu) [Physical culture at school (to the young specialist)]. Abetka, Kamianets-Podilskyi, 241 p. [in Ukraine].

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» : постанова Верховної Ради України від 17 листопада 2009, № 2562 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dsmsu.gov.ua/ index/ua/material/4255

Zakon Ukrayiny «Pro fizychnu kulʹturu i sport» : postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 17 lystopada 2009, № 2562 [Law of Ukraine “On Physical Culture and Sports”: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine of November 17, 2009, № 2562]. – http://dsmsu.gov.ua/ index/ua/material/4255 [in Ukraine].

Зміни до Закону України «Про фізичну культуру і спорт»: зі змінами від 19 травня 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yurfact.com.ua/zminy_do_zakonodavstva/_zminy_ vid_19/05/2015_do_zu_pro_fizychnu_kulturu_i_sport.html

Zminy do Zakonu Ukrayiny «Pro fizychnu kulʹturu i sport»: zi zminamy vid 19 travnya 2015 [Amendments to the Law of Ukraine «On Physical Culture and Sports»: as amended on May 19, 2015]. – http://yurfact. com.ua/zminy_ do_zakonodavstva/_zminy_vid_19/05/2015_do_zu_ pro_fizychnu_kulturu_i_sport.html [in Ukraine].

Костюкевич В. М. Спортивна метрологія : навч. посібник. Вінниця : «Вінниця», 2001. 183 с.

Kostyukevich, V. M. (2001), Sportyvna metrolohiya [Sports metrology]. Vinnytsia, Vinnytsia, 183 p. [in Ukraine].

Круцевич Т. Ю., Воробйова М. І., Безверхня Г. В. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді : навч. посібник. Київ : Олімп. л-ра, 2011. 224 с.

Krutsevich, T. Yu., Vorobyova, M. I., Bezverkhnya, G. V. (2011), Kontrolʹ u fizychnomu vykhovanni ditey, pidlitkiv ta molodi [Control in physical education of children, adolescents and youth]. Olympus. l-ra, Kyiv, 224 p. [in Ukraine].

Лукавенко А. В., Єдинак Г. А. Диференційований підхід до покращення психофізичного стану першокурсників вищих навчальних закладів як проблема галузі фізичного виховання. Педагогіка, психологія та медико-біол. пробл. фіз. вих. і спорту. 2012. № 4. С. 27–33.

Lukavenko, A. V., Iedynak, G. A., (2012), “Dyferentsiyovanyy pidkhid do pokrashchennya psykhofizychnoho stanu pershokursnykiv vyshchykh navchalʹnykh zakladiv yak problema haluzi fizychnoho vykhovannya” [Differentiated approach to improving the psychophysical condition of freshmen in higher education as a problem in the field of physical education]. Pedagogy, psychology and medical biology. probl. phys. out and sports, № 4, pp. 27–33. [in Ukraine].

Носко М. О., Гаркуша С. В., Бріжата І. А. Метрологічний контроль у фізичному вихованні і спорті : навч. посібник. Київ : «МП Леся», 2012. 264 с.

Nosko, M. O., Garkusha, S. V., Brizhata, I. A. (2012), Metrolohichnyy kontrolʹ u fizychnomu vykhovanni i sporti [Metrological control in physical education and sports]. MP Lesya, Kyiv, 264 p. [in Ukraine].

Одайник В., Авінов В. Етапи розвитку фізичних якостей студентів закладів вищої освіти засобами баскетболу. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2019. Вип. 15. С. 81–84.

Odajnik, V., Avinov, V. (2019), “Etapy rozvidky fizychnych jakostej studentiv zakladiv vyshchoi osvitu zasobamy basketbol” [Stages of development of physical qualities of students of higher education institutions by means of basketbal]. Bulletin of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University. Physical Education, Sports and Human Health, Vol. 15, pp. 81-84. [in Ukraine].

Панчук Н., Слюсарчук В. Вплив статі на формування ціннісного компоненту професійної підготовки у закладі вищої освіти. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2019. Випуск 15. С. 85-91. doi: 10.32626/2309-8082.2019-15.85-91

Panchuk, N., Slyusarchuk, V. (2019), “Vplyv stati na formuvannya tsinnisnoho komponentu profesiynoyi pidhotovky u zakladi vyshchoyi osvity” [The influence of gender on the formation of the value component of vocational training in higher education]. Bulletin of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University. Physical Education, Sports and Human Health, Issue 15, pp. 85–91. doi: 10.32626 / 2309-8082.2019-15.85-91

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України» : зі змінами внесеними згідно з Постановою КМ (№ 461 від 06.06.2018). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2015-%D0%BF (звернення: 30.5.2020)

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 9 hrudnya 2015 roku № 1045 «Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya shchorichnoho otsinyuvannya fizychnoyi pidhotovlenosti naselennya Ukrayiny» : zi zminamy vnesenymy z·hidno z Postanovoyu KM (№ 461 vid 06.06.2018) [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 9, 2015 № 1045 “On approval of the Procedure for conducting the annual assessment of physical fitness of the population of Ukraine”: as amended in accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers (№ 461 of 06.06.2018)]. – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2015-%D0%BF (звернення: 30.05.2020)

Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів. Київ : Олімп. л-ра, 2001. 439 с.

Sergienko, L. P. (2001), Testuvannya rukhovykh zdibnostey shkolyariv [Testing of motor abilities of schoolchildren]. Olympus. l-ra, Kyiv, 439 p.

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті: навч. посіб. Кам’янець- Подільський : ПП Видавництво «Оіюм»», 2012. 280 с.

Shiyan, B. M., Iedynak, G. A., Petryshyn, Yu. V. (2012), Naukovi doslidzhennya u fizychnomu vykhovanni ta sporti [Scientific research in physical education and sports]. PE Oyum Publishing House, Kamianets-Podilsky, 280 p. [in Ukraine].

Creswell, J. W. (2013). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. London: Sage publications.

Di Tore, P. A., Schiavo, R., D’isanto, T. (2016). Physical education, motor control and motor learning: theoretical paradigms and teaching practices from kindergarten to high school. Journal of Physical Education and Sport, 16(4), 1293-1297. doi: 10.7752/ jpes.2016.04205

Fitness testing, http://www.teachpe.com/fitness/testing.php

Katzmarzyk, P. T., Silva, M. J. C. (2013). Growth and maturation in human biology and sports. Coimbra: University press.

Sands, R. R. (2012). The anthropology of sports and human movement: a biocultural perspective. Еd. by R. R. Sands, L. R. Sands. London: Lexington Books.

Schmidt, R. A., & Lee, T. (2013). Motor learning and performance: from principles to application. Champaing, IL: Human Kinetics.

Sternad, D. (2009). Progress in motor control: a multidisciplinary perspective. Pennsylvania: Pennsylvania State University.

Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2011). Research methods in physical activity. 6th ed. Champaign, IL: Human Kinetics.

Turvey, M. T., Fonseca, S. (2009). Nature of motor control: perspectives and issues. Advances in Experimental Med. and Biology, 629, 93-123.

World Medicine Association declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. –https://www.wma. net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects (звернення: 30.05.2020)

Беговой тест Купера – нормативы, содержание, советы. – Режим доступу: https://keeprun.ru/programs/begovoj-test-kupera-normativy-soderzhanie-sovety.html (звернення: 02.06.2020)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-18

Як цитувати

Банах, В. . (2021). ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ХЛОПЦІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (19), 5–9. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-19.5-9