ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТСМЕНОК, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ДЗЮДО

Автор(и)

  • Л. Я-Г. Шахлина Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
  • М. А. Чистякова Каменец-Подольский национальный университет имени Івана Огиенко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-18.66-69

Ключові слова:

дзюдо, менструальний цикл, психофізіологія, здоров’я

Анотація

 

 У статті представлено резуль­тати досліджень психофізіологічного стану спортсменок. Мета – визначити психофізіо­логічні особливості спортсменок, які спеціалі­зуються в дзюдо, в різні фази менструального циклу. Методи. У дослідженні прийняли участь 13 спортсменок. Середній вік становив x = 18,2; S = 1,7 лет. Для визначення психо­фізіологічних можливостей спортсменок, що спеціалізуються в дзюдо, використана комп’ютерна система «Діагност-1», запропо­нована М. В. Макаренко і В. С. Лизогуб [6]. В ході обстеження у всіх спортсменок реєстру­вали такі параметри: латентний період про­стої зорово-моторної реакції, мс; латентний період складної зорово-моторної реакції, мс; рівень функціональної рухливості нервових процесів. Дослідження проводили в кожну фазу менструального циклу. Результати. Встановлено, що психофізіологічний стан спортсменок характеризується поліпшенням зорово-моторних реакцій у постменструаль­ну та в постовуляторну фази менструального циклу. Для передменструальної, овуляторної і менструальної фаз менструального циклу характерно зниження швидкості латентно­го періоду простої зорово-моторної реакції і складних зорово-моторних реакцій, зни­ження швидкості зміни процесів збудження і гальмування у ЦНС, про що свідчить більший час виконання завдання у тесті функціональ­ної рухливості нервових процесів. Висновки. У результаті досліджень психофізіологічного стану спортсменок, які спеціалізуються у дзю­до, виявлено відмінності швидкості зорово- моторних реакцій та рівня функціональної рухливості нервових процесів, які характери­зувалися циклічністю, що необхідно врахо­вувати при побудові тренувального процесу спортсменок цієї спеціалізації.

Біографії авторів

Л. Я-Г. Шахлина, Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

доктор медичних наук, професор, професор кафедри спортивної медицини

М. А. Чистякова, Каменец-Подольский национальный университет имени Івана Огиенко

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання

Посилання

Соха Т., Соха С. Уровень спортивных результатов как метод оценки функциональных возможностей организма женщины. Наука в олимпийском спорте. 2000. С. 76-81.

Sokha T., Sokha S. (2000), “Uroven’ sportivnykh rezul’tatov kak metod otsenki funktsional’nykh vozmozhnostey organizma zhenshchiny” [The level of sports results as a method for assessing the functional capabilities of a woman’s body]. Science in Olympic sports, pp. 76-81. [in Russia].

Шахлина Л.Я.-Г., Коган Б.Г., Терещенко Т.А., Тищенко В.П., Футорный С.М. Спортивная медицина. Киев: Наукова думка, 2016. 452 с.

Shakhlina, L.YA.-H., Kohan, B.H., Tereshchenko, T.A., Tishchenko, V.P., Futornyy, S.M. (2016), Sportyvna medytsyna [Sports medicine]. Naukova dumka, Kyiv. 452 p. [in Russia].

Шахлина Л.Я-Г., Чистякова М.А. Особенности адаптации организма спортсменок к нагрузкам в спорте. Вісник Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2018. Вип. 11. С. 377-384.

Shakhlina, L.YA.-H., Chistyakova, M.A. (2018), “Osobennosti adaptatsii organizma sportsmenok k nagruzkam v sporte” [Features of adaptation of the body of athletes to the stress in sports]. Bulletin of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University: Physical education, sports and human health, 11, рр. 377–384. [in Russia].

Ясько Л. Психофізіологічний стан і спеціальна працездатність кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються у фехтуванні на шпагах. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2003. № 1. С. 105-111

Yasko, L. (2003), “Psykhofiziolohichnyy stan i spetsialʹna pratsezdatnistʹ kvalifikovanykh sportsmenok, yaki spetsializuyutʹsya u fekhtuvanni na shpahakh“ [Psychophysiological condition and special ability to work of qualified athletes who specialize in fencing on swords]. Theory and methodology of physical education and sports, 1, pp. 105-111. [in Ukraine].

Korobeynikov, G. V., Korobeynikova, L. G., Romanyuk, L. V., Dakal N. A., Danko, G. V. (2017), Relationship of psychophysiological characteristics with different levels of motivation in judo athletes of high qualification. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 21(6), pp. 272– 278.

Makarenko, N. V., Lyzogub, V. S., Boreyko, T. I., Davydova, E. M., Kharchenko, D. N., Kravchenko, O. K., Matseiko, I. I., Vasilenko, A. N., Andrienko, E. D. (2001), Sensorimotor Functions in Human Ontogeny and Their Relationship with the Properties of the Nervous System. In Human physiology, 27, pp.693–697.

Franchini E. Takiro, M.Y. (2005), Cassio R. Morphological, physiological and technical variables in high-Level college judoists. Archives of Budo, 1, pp. 1–7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-24