ОНЛАЙН ОСВІТА ДЛЯ АСИСТЕНТІВ ВЧИТЕЛЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Б. Турко Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-18.59-65

Ключові слова:

онлайн освіта, дистанційне навчання, онлайн- курси, асистент вчителя, інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами.

Анотація

 

 Освіта, що розвивається в Україні, потребує якісної підготовки фахівців для дітей з обмеженими можливостями. Альтернативою навчанню в класі стає онлайн-освіта, тому вчителі, включаючи асистентів вчителя, можуть проходити курси, не виходячи з дому. З огляду на нові виклики перед освітою, важливо розглянути Інтернет- освіту в процесі підготовки асистента вчфителя до роботи з дітьми з особливими потребами. Методологія дослідження. Мета статті полягає у визначенні значимості освіти онлайн у процесі підготовки педагогічних кадрів, її позитивні та негативні сторони порівнюючи з досвідом її запровадження та реалізації у Канаді. Для реалізації мети використовувались наступні теоретичні та когнітивні методи - аналіз та узагальнення наукової літератури, анкетування, порівняння, синтез, систематизація та узагальнення вивченої інформації. Результати. Стаття розглядає Інтернет-освіту як один із важливих видів підготовки помічника вчителя до роботи в інклюзивному освітньому середовищі. Висвітлюються такі терміни, як дистанційне навчання, онлайн-навчання, а також інклюзивна освіта, діти з особливими потребами, помічник вчителя. Розглянуто Інтернет- платформи для навчання студентів в Україні та Канаді. Наведено приклади онлайн-курсів дистанційного навчання помічників вчителя, які пропонують онлайн-платформи з сертифікатом про їх закінчення. Проведено анкетування студентів на основі якого наведено негативні та позитивні сторони онлайн-освіти для студентів. Висновок. Освіта онлайн - це досить нове явище в системі освіти нашої країни та більш поширене явище за кордоном, зокрема в Канаді. Процес інтеграції онлайн-курсів у навчальний процес має на меті забезпечити конкурентоспроможність вітчизняної освіти на міжнародній арені. Ця форма навчання збільшить кількість студентів, які заочно навчаються, майбутніх асистентів навчання, які зможуть працювати з дітьми з особливими потребами. Згідно з нашим дослідженням, у Канаді та Україні існує велика кількість онлайн-платформ, які мають на меті забезпечити навчання асистентів вчителя

Біографія автора

Б. Турко, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

аспірант

Посилання

1. Биков В. Ю. “Дистанційне навчання” Енциклопедія освіти України. Київ: Юрінком Інтер, 2008. С. 191-193.

Bykov, V. Yu. (2008), Dystantsiine navchannia u “Entsyklopediia osvity Ukrainy” [Distance learning in “Encyclopaedia of Education of Ukraine”]. Yurinkom Inter, Kyiv. рр. 191-193. [in Ukraine].

2. Гончаренко В.В. Проблеми дистанційного навчання в Україні. Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя (Е-Learning and University Education-2017): матеріали XLII Міжнародної науково-методичної конференції (м. Полтава, 9-10 лютого 2017 року). Полтава : ПУЕТ, 2017. С. 49-50.

Honcharenko, V.V. (2017), “Problemy dystantsiinoho navchannia v Ukraini”. [Problems of distance learning in Ukraine]. Distance education: ensuring accessibility and continuing education throughout life (E-Learning and University Education-2017): materials of the XLII International Scientific and Methodological Conference (Poltava, February 9-10, 2017). PUET, Poltava, pp. 49-50. [in Ukraine].

3. Дітковська Л. А. Масові відкриті онлайн-курси Prometheus: реалії та перспективи. Мережеве суспільство: ринок праці, суспільні відносини, роль профспілок: збірник матеріалів круглого столу (Київ, 22 березня 2018 р.). Київ: АПСВТ, 2018. C.16-17.

Ditkovska, L. A. (2018), “ Masovi vidkryti onlain-kursy Prometheus: realii ta perspektyvy” [Mass open online courses Prometheus: realities and prospects]. The network society: labor market, social relations, the role of trade unions: Collection of round table material (Kyiv, March 22, 2018). APSVT, Kyiv, pp.16-17. [in Ukraine].

4. Добірка безкоштовних онлайн-сервісів для навчання українською. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mizky.com/ article/222/online-education-ua

Dobirka bezkoshtovnykh onlain-servisiv dlia navchannia ukrainskoiu. [A selection of free online services for learning Ukrainian]. URL: https://mizky.com/article/222/online-education-ua

5. Заболоцький А. Ю. Дистанційне навчання у вищій школі для людей з особливими потребами. Молодий вчений. 2016. № 12. С. 429-432.

Zabolotsky, A. Yu. (2016), “Dystantsiine navchannia u vyshchii shkoli dlia liudei z osoblyvymy potrebamy” [Distance learning in higher school for people with special needs]. Young scientists, N 12, pp. 429- 432. [in Ukraine].

6. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні року: Постанова від 20 грудня 2000. Міністерство освіти і науки України. Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html

Kontseptsiia rozvytku dystantsiinoi osvity v Ukraini [The concept of distance education development in Ukraine]. URL: http://www.osvita. org.ua/distance/pravo/00.html

7. Колупаєва А. А. Асистент вчителя у закладі загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання. Харків: Видавництво «Ранок», 2019. 216 с.

Kolupaieva, A. A. (2019), Asystent vchytelia u zakladi zahalnoi serednoi osvity z inkliuzyvnoiu formoiu navchannia [Assistant teacher in an institution of general secondary education with an inclusive form of education]. Ranok Publishing House, Kharkiv. 216 р. [in Ukraine].

8. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі. Режим доступу: http://wiki.kubg.edu.ua/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B D%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%B0%D1%80%D 0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%

Monitorynh vprovadzhennia IKT v osvitnii ustanovi [Monitoring the implementation of ICT in educational institutions]. URL: http://wiki. kubg.edu.ua/%D0%A0% D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5% D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0% BD%D0%B0_%D0%92%

9. Опанасюк Ю. Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти. Вища освіта України. 2016. № 1. С. 49-53.

Opanasiuk, Yu. (2016), “Dystantsiine navchannia yak naslidok evoliutsii tradytsiinoi systemy osvity” [Distance learning as a consequence of the evolution of the traditional education system]. Higher education in Ukraine. N 1. рр. 49-53. [in Ukraine].

10. Освіта ХХІ століття: онлайн чи офлайн ? Режим доступу: http:// www.osvitaua.com/2020/03/88507/

Osvita ХХІ stolittia: onlain chy oflain? [21st Century Education: Online or Offline?]. URL: http://www.osvitaua.com/2020/03/88507/

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872 «Про порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872-2011- %D0%BF

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 15 serpnia 2011 roku № 872 “Pro poriadok orhanizatsii inkliuzyvnoho navchannia u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh” [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 15, 2011 № 872 “On the procedure for organizing inclusive education in secondary schools’]. URL: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF

12. Постанова Кабінету Міністрів України № 545 від 12 липня 2017 р. «Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid № 545 12 lypnia 2017 roku “Pro zatverdzhennia polozhennia pro inkliuzyvno-resursnyi tsentr”. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 545 of July 12, 2017 “On approval of the regulations on inclusive resource center”]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF

13. Робота вчителя початкових класів із дітьми з особливими освітніми потребами. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://courses. ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Inc+1/about

Robota vchytelia pochatkovykh klasiv iz ditmy z osoblyvymy osvitnimy potrebamy [The work of primary school teachers with children with special educational needs]. URL: https://courses.ed-era.com/courses/ course-v1:EdEra-SmartOsvita+Inc+1/about

14. Участь батьків у організації інклюзивного навчання. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://courses.ed-era.com/courses/ course-v1:EdEra-SmartOsvita+Par+1/about

Uchast batkiv u orhanizatsii inkliuzyvnoho navchannia. [Participation of parents in the organization of inclusive education]. URL: https:// courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Par+1/ about

15. Abubakar, A.M., & Adeshola, I. (2019). Digital Exam and Assessments: A Riposte to Industry 4.0 In A. Elci, L.L. Beith, & A. Elci (Eds.). Handbook of Research on Faculty Development for Digital Teaching and Learning. Hershey PA: IGI Global. pp. 245-263. doi.org/10.4018/978-1-5225- 8476-6

16. Allen, I. E., Seaman, J., & Garrett, R. (2007). Blending in: The extent and promise of blended education in the United States. 35 p.

17. King, E., & Boyatt, R. (2014). Exploring factors that influence adoption of e-learning within higher education: Factors that influence adoption of e-learning. British Journal of Educational Technology, 46(6), pp. 272–1280. https://doi.org/10.1111/bjet.12195

18. Mintz S. (2014). The Future of MOOCs. URL: https://www. insidehighered.com/blogs/higher-ed-beta/future-moocs.

19. The Dakar Framework for Action, Education for All: Meeting our Collective Commitments, adopted by the World Education Forum (Dakar, Senegal, 26–28 April 2000), Paris, UNESCO, pp. 73-77.

20. Vorotnykova, I. P, Zaierkova, N. V. (2018). E-learning of teachers’ assistants in postgraduate pedagogical education. Information Technologies and Learning Tools. Vol. 66 (4). pp. 231–244. doi: 10.33407/itlt.v66i4.2126=

Биков В. Ю. “Дистанційне навчання” Енциклопедія освіти України.Київ: Юрінком Інтер, 2008. С. 191-193.Bykov, V. Yu. (2008), Dystantsiine navchannia u “Entsyklopediiaosvity Ukrainy” [Distance learning in “Encyclopaedia of Education ofUkraine”]. Yurinkom Inter, Kyiv. рр. 191-193. [in Ukraine].2. Гончаренко В.В. Проблеми дистанційного навчання в Україні.Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервноїосвіти впродовж життя (Е-Learning and University Education-2017):матеріали XLII Міжнародної науково-методичної конференції (м.Полтава, 9-10 лютого 2017 року). Полтава : ПУЕТ, 2017. С. 49-50.Honcharenko, V.V. (2017), “Problemy dystantsiinoho navchanniav Ukraini”. [Problems of distance learning in Ukraine]. Distanceeducation: ensuring accessibility and continuing education throughoutlife (E-Learning and University Education-2017): materials of the XLIIInternational Scientific and Methodological Conference (Poltava,February 9-10, 2017). PUET, Poltava, pp. 49-50. [in Ukraine].3. Дітковська Л. А. Масові відкриті онлайн-курси Prometheus: реаліїта перспективи. Мережеве суспільство: ринок праці, суспільнівідносини, роль профспілок: збірник матеріалів круглого столу(Київ, 22 березня 2018 р.). Київ: АПСВТ, 2018. C.16-17.Ditkovska, L. A. (2018), “ Masovi vidkryti onlain-kursy Prometheus:realii ta perspektyvy” [Mass open online courses Prometheus:realities and prospects]. The network society: labor market, socialrelations, the role of trade unions: Collection of round table material(Kyiv, March 22, 2018). APSVT, Kyiv, pp.16-17. [in Ukraine].4. Добірка безкоштовних онлайн-сервісів для навчання українською.[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mizky.com/article/222/online-education-uaDobirka bezkoshtovnykh onlain-servisiv dlia navchannia ukrainskoiu.[A selection of free online services for learning Ukrainian]. URL:https://mizky.com/article/222/online-education-ua5. Заболоцький А. Ю. Дистанційне навчання у вищій школі длялюдей з особливими потребами. Молодий вчений. 2016. № 12. С.429-432.Zabolotsky, A. Yu. (2016), “Dystantsiine navchannia u vyshchii shkolidlia liudei z osoblyvymy potrebamy” [Distance learning in higherschool for people with special needs]. Young scientists, N 12, pp. 429-432. [in Ukraine].6. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні року: Постановавід 20 грудня 2000. Міністерство освіти і науки України. Режимдоступу: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.htmlKontseptsiia rozvytku dystantsiinoi osvity v Ukraini [The concept ofdistance education development in Ukraine]. URL: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html7. Колупаєва А. А. Асистент вчителя у закладі загальної середньоїосвіти з інклюзивною формою навчання. Харків: Видавництво«Ранок», 2019. 216 с.Kolupaieva, A. A. (2019), Asystent vchytelia u zakladi zahalnoi serednoiosvity z inkliuzyvnoiu formoiu navchannia [Assistant teacher in aninstitution of general secondary education with an inclusive form ofeducation]. Ranok Publishing House, Kharkiv. 216 р. [in Ukraine].8. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі. Режим доступу:http://wiki.kubg.edu.ua/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%Monitorynh vprovadzhennia IKT v osvitnii ustanovi [Monitoring theimplementation of ICT in educational institutions]. URL: http://wiki.kubg.edu.ua/%D0%A0% D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%9. Опанасюк Ю. Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційноїсистеми освіти. Вища освіта України. 2016. № 1. С. 49-53.Opanasiuk, Yu. (2016), “Dystantsiine navchannia yak naslidok evoliutsiitradytsiinoi systemy osvity” [Distance learning as a consequence ofthe evolution of the traditional education system]. Higher educationin Ukraine. N 1. рр. 49-53. [in Ukraine].10. Освіта ХХІ століття: онлайн чи офлайн ? Режим доступу: http://www.osvitaua.com/2020/03/88507/Osvita ХХІ stolittia: onlain chy oflain? [21st Century Education: Onlineor Offline?]. URL: http://www.osvitaua.com/2020/03/88507/11. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року№ 872 «Про порядок організації інклюзивного навчання узагальноосвітніх навчальних закладах» [Електронний ресурс].Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BFPostanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 15 serpnia 2011 roku№ 872 “Pro poriadok orhanizatsii inkliuzyvnoho navchannia uzahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh” [Resolution of the Cabinetof Ministers of Ukraine of August 15, 2011 № 872 “On the procedurefor organizing inclusive education in secondary schools’]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF12. Постанова Кабінету Міністрів України № 545 від 12 липня 2017р. «Про затвердження положення про інклюзивно-ресурснийцентр» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BFPostanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid № 545 12 lypnia 2017 roku“Pro zatverdzhennia polozhennia pro inkliuzyvno-resursnyi tsentr”.[Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 545 of July 12,2017 “On approval of the regulations on inclusive resource center”].URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF13. Робота вчителя початкових класів із дітьми з особливими освітнімипотребами. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Inc+1/aboutRobota vchytelia pochatkovykh klasiv iz ditmy z osoblyvymy osvitnimypotrebamy [The work of primary school teachers with children withspecial educational needs]. URL: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Inc+1/about14. Участь батьків у організації інклюзивного навчання. [Електроннийресурс]. Режим доступу: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Par+1/aboutUchast batkiv u orhanizatsii inkliuzyvnoho navchannia. [Participationof parents in the organization of inclusive education]. URL: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Par+1/about15. Abubakar, A.M., & Adeshola, I. (2019). Digital Exam and Assessments:A Riposte to Industry 4.0 In A. Elci, L.L. Beith, & A. Elci (Eds.). Handbookof Research on Faculty Development for Digital Teaching and Learning.Hershey PA: IGI Global. pp. 245-263. doi.org/10.4018/978-1-5225-8476-616. Allen, I. E., Seaman, J., & Garrett, R. (2007). Blending in: The extentand promise of blended education in the United States. 35 p.17. King, E., & Boyatt, R. (2014). Exploring factors that influence adoptionof e-learning within higher education: Factors that influence adoptionof e-learning. British Journal of Educational Technology, 46(6), pp.272–1280. https://doi.org/10.1111/bjet.1219518. Mintz S. (2014). The Future of MOOCs. URL: https://www.insidehighered.com/blogs/higher-ed-beta/future-moocs.19. The Dakar Framework for Action, Education for All: Meeting ourCollective Commitments, adopted by the World Education Forum(Dakar, Senegal, 26–28 April 2000), Paris, UNESCO, pp. 73-77.20. Vorotnykova, I. P, Zaierkova, N. V. (2018). E-learning of teachers’assistants in postgraduate pedagogical education. InformationTechnologies and Learning Tools. Vol. 66 (4). pp. 231–244.doi: 10.33407/itlt.v66i4.2126=

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-17