ЗМІНИ ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗА ПІДСУМКАМИ ЗАСТОСУВАННЯ ВАРІАТИВНОГО МОДУЛЯ «СПОРТИВНА БОРОТЬБА»

Автор(и)

  • Ю. Ткач Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, м. Львів

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-18.51-58

Ключові слова:

ефективність, підготовленість, зміст, навантаження, результати, тести.

Анотація

 

 Навчальні програми з «Фізичної культури» для 10–11 класів за останні десятиліття розроблені відповідно до діючих вимог та побудовані за модульною системою. Разом із тим залишаються нагальні питання розширення переліку та науково-методичного обґрунтування варіативних модулів з інших видів спорту для дотримання принципів сучасного фізичного виховання учнівської молоді. Одним із таких видів спорту із системним впливом на організм підлітків є спортивна боротьба. Мета дослідження: з’ясувати ефективність застосування варіативного модулі «Спортивна боротьба» у фізичному вихованні старшокласників за показниками загальних компетенцій (підготовленості). Матеріал і методи дослідження. Використано теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової та методичної літератури та джерел мережі інтернет, аналіз документальних матеріалів, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Загальна підготовленість визначалася за 8 тестами. Упродовж 2017–2019 навчальних років в навчально-виховний процес учнів старшої школи був введений варіативний модуль «Спортивна боротьба». Він реалізовувався в одному півріччі навчального року. Загалом у 2017– 2019 навчальних роках було залучено 53 учнів 10 класів (31 юнаків та 22 дівчат). У 2017–2019 навчальному році було залучено 74 учнів 11 класів (41 юнаків та 33 дівчат). Результати. Зафіксовано достовірне (р≤0,01) покращення результатів за більшістю тестів та контрольних вправ, що були застосовані в педагогічному дослідженні. За відсотковими значеннями можна спостерігати значну варіативність рівнів змін загальних компетенцій у представників різних підгруп, у хлопців від 3,31 % до 51,18 % та у дівчат від 3,47 % до 45,00 % від вихідного рівня відповідно. Засоби боротьби, використані при формуванні варіативного модуля дали вищий позитивний ефект в роботі з дівчатами у тих тестах (фізичних якостях), які менш притаманні їм. Застосування варіативного модуля «Спортивна боротьба» дало можливість активізувати резерви адаптації організму дівчат до фізичних навантажень в умовах занять урочними формами фізичної культури і спорту зі «складних» для них фізичних якостей, що входять до структури загальної підготовленості (компетенцій).

Біографія автора

Ю. Ткач, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, м. Львів

здобувачка кафедри педагогіки та психології

Посилання

Анохин Н.В., Караваев Д.В. Спортивная борьба как средство воспитания физической культуы и здоровья подрастающего поколения. Физическая культура и спорт в современном обществе: матер. Всеросс. науч. конф. Хабаровськ, 2005. С. 6–11.

Балушка Л. Вплив засобів спортивної боротьби на показники фізичної підготовленості ліцеїстів. Спортивна наука України. 2014. C.17–21.

Balushka, L. (2014), “Vpliv zasobiv sportivnoi borotbi na pokazniki fizichnoi pidhotovlenosti litseyistiv” [Influence of means of sports struggle on indicators of physical fitness of lyceum students]. Sports science of Ukraine, рр.17–21. [in Ukraine].

Вільна боротьба: чоловіки, жінки. Навч. програма для дитячо- юнацьких спорт. шкіл, спец. дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спорт. майстерності та спеціалізованих навч. закладів спорт. профілю. Київ: АСБУ, 2012. 95 с

Volnaya borba: muzhchiny, zhenshchiny [Freestyle wrestling: men, women] (2012). Uchebnaya programma dlya detsko-yunosheskikh sportivnykh shkol, spetsializirovannykh detsko-yunosheskikh shkol olimpiyskogo rezerva, shkol vysshego sportivnogo masterstva i spetsializirovannykh uchebnykh zavedeniy sportivnogo profilya. ASBU, Kyiv, 95 р.міст; навантаження; результати; тести.

Дубовис М. С., Цвек С. Ф. Планування навчальної роботи з фізичної культури в 5–11 класах : метод. рек. Київ : Педагогічна преса, 2000. 164 с.

Dubovis, M. S., Tsvek, S. F. (2000), Planuvannya navchalnoi roboti z fizichnoi kulturi v 5- 11 klasakh [Planning of educational work on physical culture in 5-11 classes]. Pedahohichna presa, Kyiv, 164 р. [in Ukraine].

Балушка Л. М., Ткач Ю. А., Хіменес Х. Р., Окопний А. М., Пітин М. П. Ефективність використання засобів боротьби у фізичному вихованні учнів віком 15-16 років. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2020. Вип. 3 (123) 20. С.9–16.

Balushka, L. M., Tkach, Yu. A., Khimenes, Kh. R., Okopniy, A. M., Pitin, M. P. (2020), “Efektivnist vikoristannya zasobiv borotbi u fizichnomu vikhovanni uchniv vikom 15-16 rokiv” [The effectiveness of the use of means of struggle in the physical education of students aged 15- 16 years]. Scientific journal of the National Pedagogical University named after MP Drahomanov. Series № 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports). Issue 3(123). рр. 9–16. [in Ukraine].

Ільницька Г. С., Ільницька Л. В., Ільницький С. В. Фізична культура. 10 клас. Рівень стандарту. Харків : Основа, 2018. 112 с.

Ilnitska, H. S., Ilnitska, L. V., Ilnitskiy, S. V. (2018), Fizichna kultura. 10 klas. Riven standartu [Physical Education. Grade 10. Standard level]. Osnova, Kharkiv, 112 р. [in Ukraine].

Круцевич Т. Ю., Воробйов М. І., Безверхня Г. В. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді : навч. посіб. Київ : Олімп. л-ра, 2011. 224 с.

Krutsevich, T. Yu., Vorobyov, M. I., Bezverkhnya, H. V. (2011), Kontrol u fizichnomu vikhovanni ditey, pidlitkiv i molodi [Control in physical education of children, adolescents and youth]: navch. posib. Olimp. l-ra, Kyiv. 224 р. [in Ukraine].

Пістун А. І. Спортивна боротьба: навч. посіб. Львів : Тріада плюс, 2008. 864 с.

Pistun, A. I. (2008), Sportivna borotba [Wrestling]. Triada plyus, Lviv. 864 р. [in Ukraine].

Стефанишин М. В. Диференціація оцінювання фізичної підготовленості школярів 10–11 класів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02.Львів. держ. ун-т фіз. культури. Львів, 2017. 20 с.

Stefanishin, M. V. (2017), “Diferentsiatsiya otsinyuvannya fizichnoi pidhotovlenosti shkolyariv 10–11 klasiv” [Differentiation of assessment of physical fitness of schoolchildren of 10-11 grades]: abstract of the dissertation of the candidate of physical education and sports: 24.00.02 Lviv State University of Physical Culture. Lviv, 2010. 20 p. [in Ukraine].

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10 – 11 класи. Рівень стандарту. 2010. 45 с.

Navchalna prohrama z fizichnoi kulturi dlya zahalnoosvitnikh navchalnikh zakladiv 10 – 11 klasi. Riven standartu [Curriculum in physical culture for secondary schools 10-11 classes. Standard level]. (2010), 45 р. [in Ukraine].

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10 – 11 класи. Рівень стандарту. 2017. – 164 с.

Navchalna prohrama z fizichnoi kulturi dlya zahalnoosvitnikh navchalnikh zakladiv 10 – 11 klasi. Riven standartu [Curriculum in physical culture for secondary schools 10 - 11 classes. . Standard level]. (2017), 164 р. [in Ukraine].

Stroot, S. A. (2014), Case Studies in Physical Education: Real World Preparation for Teaching. Routledge, 156 p.

Reiman, M. P., Manske, R. C. (2009), Functional testing in human performance. Champaign IL : Human Kinetics.

Mosston, M. (1996), Teaching phisical education. Merrill Books.

Stepanchenko, N. I., Briskin, Y. A. (2019), Dispositional factors of personality professional development of the future teachers of physical education and sport. Physical education of students, N 4, рр. 202–208.

Dragnev, Y. V. (2012), Modern Reality of Professional Development of a Future Teacher of Physical Culture: Informative-Educational Environment. European Researcher. Vol. 21, Т 5–2, рр. 657–658.

Danylevych, M., Romanchuk, O., Hribovska, I., Ivanochko, V. (2017), Pedagogical conditions of innovative educational technologies introduction into the professional training of future specialists in the field of physical education and sport. Journal of Physical Education and Sport, 17(3), 171, рр. 1113–1119. DOI: 10.7752/jpes.2017.03171.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-16