ПОРІВНЯННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІВЧАТ – МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ У ВІЙСЬКОВИХ АКАДЕМІЯХ

Автор(и)

  • В. Слюсарчук Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів
  • В. Марчук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  • Д. Марчук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-18.44-50

Ключові слова:

фізична підготовленість, порівняння, дівчата, майбутні офіцери, військова академія.

Анотація

Вивчали значення показників загальної фізичної підготовленості дівчат – майбутніх офіцерів різних воєнізованих формувань України під час першого року навчання у відповідній військовій академії. Мета дослідження полягала у встановленні наявності або відсутності статистично значної розбіжності у значеннях показників загальної фізичної підготовленості дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників та майбутніх офіцерів Збройних сил України під час першого року навчання у відповідній військовій академії. Матеріал і методи. У дослідженні взяло участь 108 дівчат 17–18 років. На початку і наприкінці навчального року визначали результати у тестах, що дозволяли оцінити стан розвитку рухових якостей та були показниками загальної фізичної підготовленості дівчат. Такими якостями були: сила м’язів-згиначів кисті, статична силова витривалість, швидкісні якості, вибухова сила м’язів нижніх кінцівок, рухливість у поперековому відділі хребта, координація в циклічних локомоціях, аеробна витривалість. Використані тести відповідали наявним метрологічним вимогам і рекомендувалися практикою фізичного виховання. Результати. Результати тестування свідчили про існування спільних ознак та особливостей у змінах показників загальної фізичної підготовленості дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників і Збройних сил України протягом першого року навчання у військових академіях. Висновки. Одержані дані необхідно враховувати при формуванні та реалізації змісту фізичного виховання дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників і Збройних сил України. На підставі одержаних даних доцільно оптимізувати нормативи оцінки фізичної підготовленості дівчат та конкретизувати ту частину змісту фізичного виховання, що пов’язана з майбутньою професійною діяльністю.

Біографія автора

В. Слюсарчук, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, докторант кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання

Посилання

Анохін Є. Д. Фізична підготовка в арміях провідних країн НАТО: навч.-метод. посібник. Львів: ЛВІ, 2005. 115 с.

Anokhin, Yе. D. (2005), Fizychna pidhotovka v armiyakh providnykh krayin NATO [Physical training in the armies of leading NATO countries]. LVI, Lviv, 115 р. [in Ukraine].

Арєф’єв В. Г., Єдинак Г. А. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) : навч. посібник. Кам’янець-Подільський : Абетка- Нова, 2002. 384 с.

Arifev, V. G. & Iedynak, G. A. (2002), Fizychna kulʹtura v shkoli (molodomu spetsialistu) [Physical education at school (for young specialist)]. Kamianets-Podilskyi, Alphabet-Nova, 384 p. [in Ukraine].

Боярчук О. М. Фізична підготовка жіночого контингенту Збройних сил України в системі професійної діяльності : автореф. дис… канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02 Львівський держ. ун-т фіз. культури. Львів, 2010. 20 с.

Boyarchuk, O. M. (2010), “Fizychna pidhotovka zhinochoho kontynhentu Zbroynykh syl Ukrayiny v systemi profesiynoyi diyalʹnosti” [Physical training of the female contingent of the Armed Forces of Ukraine in the system of professional activity]: abstract of the dissertation of the candidate of physical education and sports: 24.00.02 Lviv State University of Physical Culture. Lviv, 2010. 20 p. [in Ukraine].

Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 154 с.

Galamanzhuk, L. L., Iedynak, G. A. (2019), Osnovy naukovykh doslidzhenʹ [Fundamentals of scientific research]. Ruta Printing House LLC, Kamianets-Podilskyi, 150 p. [in Ukraine].

Добровольський В. Б. Удосконалення фізичної підготовки курсантів-жінок вищих військових навчальних закладів : дис… канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02 Військовий інститут Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Київ, 2018. 230 с.

Dobrovolsky V. B. (2018), “Udoskonalennya fizychnoyi pidhotovky kursantiv-zhinok vyshchykh viysʹkovykh navchalʹnykh zakladiv” [Improving the physical training of female cadets of higher military educational institutions]: diss. for the sciences degree of candidate in physical education and sports: 24.00.02 Military Institute of Kyiv National Taras Shevchenko University. Kyiv, 2018, 230 p. [in Ukraine].

Єдинак Г. А., Приступа Є. Н. До питання про вдосконалення системи оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2012. № 4 (20). С. 276–280.

Iedynak, G. A., Prystupa, E. N. (2012), “Do pytannya pro vdoskonalennya systemy otsinyuvannya fizychnoyi pidhotovlenosti viysʹkovosluzhbovtsiv Zbroynykh Syl Ukrayiny” [On the issue of improving the system of assessment of physical fitness of servicemen of the Armed Forces of Ukraine]. Physical education, sports and health culture in modern society, № 4 (20). рp. 276-280. [in Ukraine].

Кізло Л. М., Боринський І. А., Романчук С. В. Особливості фізичної підготовки військовослужбовців-жінок : навч.-метод. посібник. Київ : УФП ЗСУ, 2008. 136 с.

Kizlo, L. M., Borynskiy, I. A., Romanchuk, S. V. (2008), Osoblyvosti fizychnoi pidhotovky viyskovosluzhbovtsiv-zhinok [Features of physical training of women servicemen]. UFP ZSU, Kyiv, 136 p. [in Ukraine].

Костюкевич В. М. Спортивна метрологія : навч. посібник. Вінниця : «Вінниця», 2001. 183 с.

Kostiukevich, V. M. (2001), Sportyvna metrolohiia [Sports metrology]. Vinnytsia, “Vinnytsia”, 183 р. [in Ukraine].

Круцевич Т. Ю., М. І. Воробйов, Г. В. Безверхня. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді : навч. посібник. Київ : Олімп. л-ра, 2011. 224 с.

Krutsevich, T. Yu., Vorobiov, M. I., Bezverkhnia, G. V. (2011), Kontrolʹ u fizychnomu vykhovanni ditey, pidlitkiv i molodi [Control in the physical education of children, adolescents and young people]. Kyiv, Olymp. Literature, 224 p. [in Ukraine].

Настанова з фізичної підготовки в Прикордонних військах України. Київ, 1999. 214 с.

Nastanova z fizychnoyi pidhotovky v Prykordonnykh viysʹkakh Ukrayiny [Guidelines for physical training in the Border Troops of Ukraine] (1999). Kyiv. 214 р. [in Ukraine].

Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України (НФП- 2009). Київ : Міністерство оборони України, 2009. 234 с.

Nastanova z fizychnoyi pidhotovky u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny (NFP- 2009) [Guidelines for physical training in the Armed Forces of Ukraine (NFP-2009)] (2009). Ministry of Defense of Ukraine, Kyiv, 234 p. [in Ukraine].

Носко М. О., С. В. Гаркуша, І. А. Бріжата. Метрологічний контроль у фізичному вихованні і спорті: навч. посібник. Київ: «МП Леся», 2012. 264 с.

Nosko, M. O., Garkusha, S. V., Brizhata, I. A. (2012). Metrolohichnyi kontrol u fizychnomu vykhovanni i sporti [Metrological Control in Physical Education and Sport]. Kyiv, Ukraine: MP Lesya.

Одеров А. М., Логінов Д. О. Методики перевірки та оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців як складова їх професійної підготовки. Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2013. Випуск 112(2). С. 203–207.

Oderov, A. M., Loginov, D. O. (2013), “Metodyky perevirky ta otsinyuvannya fizychnoyi pidhotovlenosti viysʹkovosluzhbovtsiv yak skladova yikh profesiynoyi pidhotovky” [Methods of checking and assessing the physical fitness of servicemen as a component of their professional training]. Bulletin of Chernihiv. nat. ped. un-tu. Series: Pedagogical sciences. Physical education and sports, Issue 112 (2), рp. 203–207. [in Ukraine].

Отравенко О. В. Рухова культура як компонент якісної професійної підготовки здобувача вищої освіти. Вісник Кам’янець-Подільського нац. у-ту імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2019. Випуск 12. С. 50–54.

Otravenko, O. V. (2019), “Rukhova kulʹtura yak komponent yakisnoyi profesiynoyi pidhotovky zdobuvacha vyshchoyi osvity” [Motor culture as a component of high-quality professional training of higher education seekers]. Bulletin of Kamianets-Podilskyi National University in the name of Ivan Ogienko. Physical education, sports and human health. Issue 12. pp. 50-54. [in Ukraine].

Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей : монография. Germany : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 289 с.

Romanenko, V. A. (2013), Dyahnostyka dvyhatelnykh sposobnostey [Diagnosis of motor abilities]. LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2013. 289 р. [in Russia].

Романчук С. В. Фізична підготовка курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних сил України : монографія. Львів : АСВ, 2012. 367 с.

Romanchuk, S. V. (2012), Fizychna pidhotovka kursantiv viysʹkovykh navchalʹnykh zakladiv Sukhoputnykh viysʹk Zbroynykh syl Ukrayiny [Physical training of cadets of military educational establishments of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine]. ACS, Lviv, 367 p. [in Ukraine].

Романчук С. В., Боярчук О. М. Фізична підготовка жіночого контингенту Збройних Сил України : навч.-метод. посіб. Житомир : ЖВІ НАУ, 2008. 160 с.

Romanchuk, S. V., Boyarchuk, O. M. (2008), Fizychna pidhotovka zhinochoho kontynhentu Zbroynykh Syl Ukrayiny [Physical training of the female contingent of the Armed Forces of Ukraine. ZhVI NAU, Zhytomyr, 160 p. [in Ukraine].

Селіванова О. В. Експериментальне обґрунтування організаційно- педагогічних умов формування професійної готовності курсантів- дівчат. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2006. № 6. С. 94-98.

Selivanova, O. V. (2006), “Eksperymentalʹne obgruntuvannya orhanizatsiyno-pedahohichnykh umov formuvannya profesiynoyi hotovnosti kursantiv-divchat” [Experimental substantiation of organizational and pedagogical conditions of formation of professional readiness of cadets-girls]. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports, № 6. pp. 94-98. [in Ukraine].

Сергієнко В. М. Система контролю рухових здібностей студентської молоді: теорія і методологія фізичного виховання : монографія. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. 392 с.

Sergienko, V. M. (2015), Systema kontroliu rukhovykh zdibnostei studentskoi molodi: teoriia i metodolohiia fizychnoho vykhovannia [The system of control of motor abilities of student youth: theory and methodology of physical education]. SDPU named A. S. Makarenko. Sumy, 392 р. [in Ukraine].

Слюсарчук В., Панчук С. Загальна фізична підготовленість дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників на початку навчання в спеціалізованому закладі вищої освіти. Вісник Кам’янець- Подільського нац. у-ту імені Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2019. Випуск 14. С. 21-24. doi: 10.32626/2227-6246.2019-14.46-50

Slyusarchuk, V., Panchuk, S. (2019), “Zahalʹna fizychna pidhotovlenistʹ divchat – maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv na pochatku navchannya v spetsializovanomu zakladi vyshchoyi osvity” [General physical fitness girls - future border guards at the beginning of training in a specialized institution of higher education]. Bulletin of Kamyanets-Podilsky National in the name of Ivan Ogienko. Series: Physical education, sports and human health. Issue 14. pp. 21-24.

Слюсарчук В. В. Спеціальна фізична підготовленість дівчат – майбутніх офіцерів під час навчання у різних вищих військових навчальних закладах. Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. Х Всеукраїнської наук.-пр. конф. «Педагогіка здоров’я». Харків, 23–24 квітня 2020 р. Харків, 2020. С. 165-169.

Slyusarchuk, V. V. (2020), “Spetsialʹna fizychna pidhotovlenistʹ divchat – maybutnikh ofitseriv pid chas navchannya u riznykh vyshchykh viysʹkovykh navchalʹnykh zakladakh” [Special physical fitness of girls - future officers during training in various higher military educational institutions]. Health pedagogy: texts of X Avenue of the All-Ukrainian Scientific conf. Health Education. Kharkiv, April 23- 24, 2020. Kharkiv, pp. 165-169. [in Ukraine].

Теорія і методика фізичного виховання. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання: підручник [в 2-х т. / за ред. Т. Ю. Круцевич]. Київ: Олімп. л-ра, 2008. Т. 2. 367 с.

Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya. Zahalʹni osnovy teoriyi ta metodyky fizychnoho vykhovannya [Theory and methods of physical education. General foundations of the theory and methods of physical education] / ed. T. Yu. Krutsevych (2008), Olimp. literatura, Kyiv, Vol. 2. 367 р. [in Ukraine].

Теорія та організація фізичної підготовки військ: підручник. За ред. Є. Д. Анохіна. Львів: ЛВІ, 2002. 316 с.

Teoriya ta orhanizatsiya fizychnoyi pidhotovky viysʹk [Theory and organization of physical training of troops] / ed. Yе. D. Anokhin (2002), LVI, Lviv, 316 р. [in Ukraine].

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у фізичному виховання та спорті : навч. посібник. Кам’янець- Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2012. 280 с.

Shiyan, B. M., Iedynak, G. A., Petryshyn, Yu. V. (2012), Naukovi doslidzhennya u fizychnomu vykhovanni ta sporti [Scientific research in physical education and sports]. PE Oyum Publishing House, Kamianets-Podilsky, 280 p. [in Ukraine].

Dick, F. W. (2007). Sports training principles. 5th ed. London: A & C Black.

Duncan, A. G. (2016). The military education of junior officers in the Edwardian Army. Birmingham: History Department College of Arts and Law University.

Melnykov, A., Iedynak, G., Galamandjuk, L., Blavt, O., Duditska, O., Koryagin, V., Balatska, L., Mazur, V. (2018). Factors that influence change in cadets’ physical preparation during the first half of study at the military academy. Journal of Physical Education and Sport, 18(2), 781-786. doi:10.7752/ jpes.2018.02115

Rowland, T. (2005). Children’s exercise physiology. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics.

Sliusarchuk, V., Iedynak, G. (2015). Physical education of future woman-officers of the state border service for formation of readiness to physical self-development at academy education as a pedagogical problem. J of Education, Health and Sport, 5(7), 690-698. doi: http:// dx.doi.org/10.5281/zenodo.2539671

Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2011). Research methods in physical activity. 6th ed. Champaign, IL: Human Kinetics.

Vincent, W. J. (2005). Statistic in kinesiology, 3rd ed. Champaign IL: Human Kinetics, Inc.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-10