ПОБУДОВА ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ГИРЬОВИКІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • К. Пронтенко Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, м. Житомир
  • С. Романчук Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
  • В. Андрейчук Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
  • О. Лесько Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
  • О. Ролюк Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
  • В. Климович Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
  • П. Поцілуйко Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
  • Г. Шутка Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів
  • С. Решетило Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, м. Львів

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-18.38-43

Ключові слова:

гирьовий спорт, техніка, фізичні якості, спортсмен.

Анотація

У статті представлено наукові дані щодо побудови тренувального процесу гирьовиків на етапі попередньої базової підготовки у підготовчому періоді спеціально-підготовчого етапу. Аналіз літератури свідчить, що одним із якісних шляхів удосконалення тренувального процесу юних спортсменів є правильно розроблена програма підготовки спортсменів на даному етапі підготовки. Проведено анкетування тренерів з гирьового спорту з питань побудови тренувального процесу спортсменів. Встановлено особливості побудови тренувального процесу спортсменів-гирьовиків на етапі попередньої базової підготовки. На сьогодні не існує оптимальної методики розвитку фізичних якостей юних гирьовиків. Мета дослідження – розробити особливості побудови тренувального процесу юних гирьовиків у на етапі попередньої базової підготовки підготовчого періоду спеціально-підготовчого етапу. Методи: теоретичний аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури, документальний метод (вивчення планів та щоденників тренувань тощо); соціологічні методи, анкетування. Результати роботи. Беручи до уваги досвід провідних фахівців у галузі спорту та для вирішення зазначеної проблеми ми провели анкетування тренерів для побудови найбільш раціонального тренувального процесу спортсменів у підготовчому періоді на етапі попередньої базової підготовки. На основі аналізу наукової та методичної літератури, спираючись на досвід провідних тренерів з гирьового спорту ми розробили програму підготовки спортсменів у підготовчому періоді на етапі попередньої базової підготовки. Для гирьовиків етап попередньої базової підготовки охоплює вік 13–16 років. Висновки. Аналіз наукової та методичної літератури показав, що на сьогодні недостатньо досліджено проблему нових більш ефективних засобів та методів розвитку фізичних якостей та спеціальних рухових здібностей дітей які займаються гирьовим спортом на етапі попередньої базової підготовки. За даними анкетування тренерів встановлено, що навчально-тренувальний процес не завжди підкріплюється сучасною методикою щодо особливостей спортивної підготовки гирьовиків у підготовчому періоді на етапі попередньої базової підготовки. Визначили оптимальні засоби та методи побудови тренувального процесу. Розробили модель тренувальних занять із гирьового спорту для спортсменів які знаходяться на етапі попередньої базової підготовки підготовчого періоду спеціально- підготовчого етапу.

Біографії авторів

К. Пронтенко, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, м. Житомир

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту

С. Романчук, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту

В. Андрейчук, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту

О. Лесько, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки та спорту

О. Ролюк, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, начальник інституту морально-психологічного забезпечення

В. Климович, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту

П. Поцілуйко, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту

Г. Шутка, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної фізичної підготовки

С. Решетило, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, м. Львів

старший викладач кафедри біохімії та гігієни, Львівський державний університет фізичної культури

Посилання

Андрейчук В. Я. Методичні основи гирьового спорту: навч. посібник. Львів: Тріада плюс, 2007. 500 с.

Andreychuk, V. Ya. (2007), Metodychni osnovy hyrovoho sportu [Methodical bases of kettlebell sports]. Triada plius, Lviv, 500 p. [in Ukraine].

Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський : Рута, 2019. 150 с.

Galamandjuk, L. L., Iedynak, G. A. (2019), Osnovy naukovykh doslidzhenʹ [Fundamentals of scientific research]. Ruta Printing House LLC, Kamianets-Podilskyi, 150 p. [in Ukraine].

Грибан Г.П. Гирьовий спорт у вищих навчальних закладах: навч.- метод. посібник. / Г. П. Грибан, К. В. Пронтенко, В. В. Пронтенко [та ін.]: Вид-во «Рута», 2014. 400 с.

Hryban, H. P. (2014), Hyrovyi sport u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Weightlifting in higher education]. Vyd-vo «Ruta», Zhytomyr, 400 p. [in Ukraine].

Гирьовий спорт: навч. прогр. для дит.-юнац. шк., спеціаліз. дит.- юнац. шк. олімп. резерву. М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Федер. Гирьового спорту України / підгот. Ю. В. Щербина. Київ, 2010. 52 с.

Hyrovyi sport (2010), Navch. prohr. dlia dyt.-yunats. shk., spetsializ. dyt.- yunats. shk. olimp. rezervu, [Weightlifting]. Kyiv, 52 p. [in Ukraine].

Пронтенко К. В., Андрейчук В. Я., Пронтенко В. В., Романів І. В. Підготовка спортсменів у поштовху гир за довгим циклом: навч.- метод. посібник. Львів: Ліга-Прес, 2016. 228 с.

Prontenko, K. V., Andreychuk, V. Ya., Prontenko, V. V., Romaniv, I. V. (2016), Pidhotovka sportsmeniv u poshtovkhu hyr za dovhym tsyklom [Training athletes to push the weights over a long cycle]. Liha-Pres, Lviv, 228 p. [in Ukraine].

ПронтенкоК., АндрейчукВ., ПронтенкоВ., Бойко Д. Ефективність підготовки спортсменів у поштовху гир за довгим циклом. Молода спортивна наука України.2014. Вип. 18, т. 1. С. 225–231.

Prontenko, K., Andreychuk, V., Prontenko, V., Boiko, D. (2014), “Efektyvnist pidhotovky sportsmeniv u poshtovkhu hyr za dovhym tsyklom“ [The effectiveness of training athletes in the push of weights over a long cycle]. Young sports science of Ukraine, Issue18, Vol. 1, pp. 225–231. [in Ukraine].

Пронтенко К. В., Романчук С. В., Андрейчук В. Я., Романів І. В., Лесько О. М., ПанькевичЯ. А. Особливості тренувального процесу спортсменів-гирьовиків різної кваліфікації у поштовху гир за довгим циклом. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15 : Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2018. Вип. 11 (105) 18. С. 121–125.

Prontenko K. V., Romanchuk S. V., Andreychuk V. Ya., Romaniv I. V., Lesko O. M., Pankevych Ya. A. (2018), “Osoblyvosti trenuvalnoho protsesu sportsmeniv-hyrovykiv riznoi kvalifikatsii u poshtovkhu hyr za dovhym tsyklom” [Features of the training process of weightlifters of different qualifications in weightlifting over a long cycle]. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports), Issue11(105) 18, рр.121–125. [in Ukraine].

Пронтенко К., Романчук С., Андрейчук В., Лесько О., Романів І., Лещінський О., Барашевський С., Музика Н. Структура фізичної підготовленості спортсменів-гирьовиків на етапах багаторічної підготовки. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка. 2020. Вип. 16. С. 74–78. doi: 10.32626/2309-8082.2020-16.74-78.

Prontenko K., Romanchuk S., Andreychuk V., Lesko O., Romaniv I., Leshchinskyi O., Barashevskyi S., Muzyka N. (2020), “Struktura fizychnoi pidhotovlenosti sportsmeniv-hyrovykiv na etapakh bahatorichnoi pidhotovky” [The structure of physical fitness of weightlifters at the stages of long training]. Bulletin of Kamyanets-Podilsky National in the name of Ivan Ogienko. Physical education, sports and human health, Issue 16, рр. 74-78. doi: 10.32626/2309-8082.2020-16.74-78 [in Ukraine].

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения :учебник. Киев: Олимпийская литература, 2004. 808 с.

Platonov, V. N. (2004), Systema podhotovky sportsmenov v olympyiskom sporte. Obshchaia teoryia y ee praktycheskye prylozhenyia [The system of training athletes in Olympic sports. General theory and its practical applications]. Olympyiskaia lyteratura, Kyiv, 808 p. [in Ukraine].

Романчук В. М., Пронтенко К. В., Пронтенко В. В., Бойко Д. В. Розвиток фізичних якостей у студентів засобами гирьового спорту : навч.-метод. посібник. Житомир : ЖВІ НАУ, 2012. 224 с.

Romanchuk, V. M., Prontenko, K. V., Prontenko, V. V., Boiko, D. V. (2012), Rozvytok fizychnykh yakostei u studentiv zasobamy hyrovoho sportu [Development of physical qualities in students by means of weight training]. ZhVI NAU, Zhytomyr 224 p. [in Ukraine].

Романчук С. В. та ін. Фізичне вихованняу військових підрозділах: навч. посібник. Львів, 2014. 540 с.

Romanchuk S. V. ta in. (2014), Fizychne vykhovannia u viiskovykh pidrozdilakh. [Physical education in military units]. Lviv, 540 p. [in Ukraine].

Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. М. : Известия, 2001. 334 с.

Matveev, L. P. (2001), Obshchaia teoryia sporta y ee prykladnye aspekty [General sport theory and its applied aspects]. Yzvestyia, Moskva, 334 p. [in Russia].

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті : навч. посібник. Кам’янець- Подільський: ПП Видавництво «Оіюм», 2012. 280 с.

Shiyan, B. M., Iedynak, G. A., Petryshyn, Yu. V. (2012), Naukovi doslidzhennya u fizychnomu vykhovanni ta sporti [Scientific research in physical education and sports]. PE Oyum Publishing House, Kamianets-Podilsky,280 p. [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-16