ОСОБЛИВОСТІ ОПОРНО-РЕСОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТОПИ ДІТЕЙ 6–8 РОКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СОМАТОТИПУ

Автор(и)

  • В. Кашуба Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ
  • Д. Афанасьєв Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, м. Дніпро
  • Н. Домашенко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-18.31-37

Ключові слова:

фізичне виховання, соматотип, опорно-ресорні властивості стопи, діти молодшого шкільного віку, депривація, слух.

Анотація

Узагальнюючи погляди деяких фахівців можна констатувати той факт, що конституціональний тип є формою прояву природного біологічного розмаїття, яке є дискретним, що визначає природний склад типології варіантів соматотипу. Соматотип відображає основні особливості динаміки онтогенезу, метаболізму, реактивності організму. Зазначені властивості формують індивідуальні особливості структури, а отже, і функції організму, визначають його реакцію на постійно мінливі фактори довкілля. Хоча про значення соматотипу дітей вже було відомо, однак сьогодні відсутні дослідження присвячені вивченню опорно- ресорних властивостей стопи дітей 6–8 років залежно від соматотипу, що і зумовило вибір напрямку цієї роботи. Мета дослідження – систематизувати результати емпіричних досліджень з питань особливостей опорно-ресорних властивостей стопи дітей 6–8 років залежно від соматотипу. Методи дослідження: теоретичний аналіз, синтез й узагальнення даних наукових і методичних джерел та інформації з інтернет-ресурсів, інструментальні методи, методи математичної статистики. Результати роботи. Встановлено, що у дітей 6 – 8 років обох статей не залежно від наявності деривації слуху не зафіксовано статистично значущих (p>0,05) відмінностей у довжині стопи залежно від конституціонального типу. Статистична обробка матеріалу показала, що в групі практично здорових хлопчиків 6–8 років за соматотипами існують статистично значущі (p<0,05) відмінності між висотою верхнього краю човноподібної кістки над опорою (Н=7,86). Висновки. Доведено, що зазначена величина статистично значуще (p<0,05) відрізняється у хлопчиків астеноїдного й м’язового соматотипу. Визначено, що незважаючи на не доведені статистично значущі (p>0,05) розходження, плюсневий кут альфа й п’ятковий кут бета обстежених практично здорових дітей за соматотипом більші в порівнянні з дітьми з депривацією слуху. Перспективи подальших досліджень будуть пов’язані з науковою розробкою й апробацією технології профілактики порушень біомеханічних властивостей стопи дітей молодшого шкільного віку з депривацією слуху в процесі адаптивного фізичного виховання.

Біографії авторів

В. Кашуба, Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри біомеханіки та спортивної метрології

Д. Афанасьєв, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, м. Дніпро

аспірант Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту

Н. Домашенко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

старший викладач кафедри фізичного виховання

Посилання

Афанасьєва О. С. Фізична реабілітація слабкочуючих дітей середнього шкільного віку з порушенням постави : автореф. дис.… канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. Київ, 2014. 20 с.

Afanasieva, O. S. (2014), “Fizychna reabilitatsiia slabkochuiuchykh ditei serednoho shkilnoho viku z porushenniam postavy” [Physical rehabilitation of hearing-impaired middle school children with posture disorders]: abstract of the dissertation for the sciences degree of сand. sciences in phys. education and sports: 24.00.03 National University of Physical Education and Sport of Ukraine. Kyiv. 20 p. [in Ukraine].

Бурдаєв К. В. Біологічні передумови до розробки технології формування статодинамічної постави дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі адаптивного фізичного виховання. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2018. Серія 15. Вип. 11(105). С. 21–26.

Burdaiev, K. V. (2018), “Biolohichni peredumovy do rozrobky tekhnolohii formuvannia statodynamichnoi postavy ditei molodshoho shkilnoho viku z vadamy slukhu v protsesi adaptyvnoho fizychnoho vykhovannia” [Biological preconditions for the development of technology for the formation of statodynamic posture of children of primary school age with hearing impairments in the process of adaptive physical education]. Scientific journal of NPU named after M. P. Drahomanova, Series 15, Issue 11(105), pp. 21–26. [in Ukraine].

Бичук І. О. Технологія профілактики плоскостопості дітей старшого дошкільного віку засобами фізичної культури : автореф. дис.… канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ, 2011. 20 с.

Bychuk, I. O. (2011), “Tekhnolohiia profilaktyky ploskostoposti ditei starshoho doshkilnoho viku zasobamy fizychnoi kultury” [Technology of prevention of flat feet of children of senior preschool age by means of physical culture]: abstract of the dissertation for the sciences degree of сand. sciences in phys. education and sports: 24.00.02 Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Ivano-Frankivsk. 20 p. [in Ukraine].

Валькевич А. В., Бычук А. И. Влияние программы профилактики нарушений сводов стопы на сагиттальный профиль стопы у детей младшего школьного возраста. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2012. № 6. С. 36–41.

Valkevych, A. V., Bychuk, A. Y. (2012), “Vlijanie programmy profilaktiki narushenij svodov stopy na sagittal’nyj profil’ stopy u detej mladshego shkol’nogo vozrasta” [Influence of the program of prophylaxis of violations of vaults of foot on the sagittal profile of foot for the children of midchildhood]. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports, 6, pp. 36–41. [in Russia].

Випасняк І., Самойлюк О. Біомеханічні властивості стопи юних спортсменів як передумова розробки технології фізичної реабілітації. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. Вип. 35. С. 20–28.

Vypasniak, I., Samoiliuk, O. (2019), “Bimekhanichni vlastyvosti stopy yunykh sportsmeniv yak peredumova rozrobky tekhnolohii fizychnoi reabilitatsii” [Bimechanical properties of the foot of young athletes as a prerequisite for the development of physical rehabilitation technology]. Youth Scientific Bulletin of the Lesia Ukrainka East European National University, Іssue 35, pp. 20–28. [in Ukraine].

Дьяченко А. А. Морфо-биомеханические характеристики стопы слабовидящих детей младшего школьного возраста. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. 2008. Вип. 54. С. 90–93.

Djachenko, A. A. (2008), “Morfo-biomehanicheskie harakteristiki stopy slabovidjashhih detej mladshego shkol’nogo vozrasta” [Morpho-biomechanical characteristics of the foot of visually impaired children of primary school age]. Bulletin of Taras Shevchenko Chernihiv State Pedagogical University, Issue 54, pp. 90-93. [in Russia].

Єдинак Г. А., Зубаль М. В., Мисів В. М. Соматотипи і розвиток фізичних якостей дітей : монографія. Кам’янець-Подільський : Оміом, 2011. 280 с.

Iedynak, G. A., Zubal, M. V., Mysiv, V. M., (2011), Somatotypy i rozvytok fizychnykh yakostei ditei [Somatotypes and development of physical qualities of children]. Omiom, Kam’yanets-Podilskiy. 280 p. [in Ukraine].

Зубаль М. В. Структура приросту фізичних якостей у хлопців різних соматотипів упродовж 7-8 років. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2015. Вип. 8. С. 156–162.

Zubal, M. V. (2015), “Struktura pryrostu fizychnykh yakostei u khloptsiv riznykh somatotypiv uprodovzh 7–8 rokiv” [The structure of growth of physical qualities in boys of different somatotypes during 7–8 years]. Bulletin of Kamyanets-Podilskyi Ivan Ogiyenko National University. Physical Education, Sports and Human Health, Issue 8, pp. 156–162. [in Ukraine].

Кашуба В. А., Сергиенко К. Н., Валиков Д. П. Компьютерная диагностика опорно-рессорной функции стопы человека. Физ. воспитание студентов творческих специальностей. 2002. Вип. 1. С. 11–16.

Kashuba, V. A., Sergienko, K. N., Valikov, D. P. (2002), “Komp›juternaja diagnostika oporno-ressornoj funkcii stopy cheloveka” [Computer diagnostics of the support-spring function of the human foot]. Phys. education of students of creative specialties, Issue 1, pp. 11–16. [in Russia].

Кашуба В. А., Сергиенко К. Н. Технологии биомеханического контроля состояния опорно-рессорной функции стопы человека. Материалы I Международной научно-практической конференции «Биомеханика стопы человека». Гродно, 2008. С. 32–34.

Kashuba, V. A., Sergienko, K. N. (2008), “Tehnologii biomehanicheskogo kontrolja sostojanija oporno-ressornoj funkcii stopy cheloveka” [Technologies for biomechanical monitoring of the state of the support-spring function of the human foot]. Materials of the I International Scientific and Practical Conference “Biomechanics of the Human Foot”. Grodno, pp. 32–34. [in Russia].

Савлюк С., Романова В., Власюк Г., Панчук А., Домашенко Н. Скринінг просторової організації тіла дітей 6–10 років із депривацією слуху у процесі адаптивного фізичного виховання. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2020. Вип. 17. С. 69–74. doi: 10.32626/2309-8082.2020-17.69-73.

Savliuk, S., Romanova, V., Vlasiuk, H., Panchuk, A., Domashenko, N. (2020), “Skryninh prostorovoi orhanizatsii tila ditei 6–10 rokiv iz depryvatsiieiu slukhu u protsesi adaptyvnoho fizychnoho vykhovannia” [Screening of the spatial organization of the body of children 6-10 years with hearing deprivation in the process of adaptive physical education]. Bulletin of Kamyanets-Podilskyi Ivan Ogiyenko National University. Physical Education, Sports and Human Health, Issue 17, pp. 69–74. doi: 10.32626/2309-8082.2020-17.69-73. [in Ukraine].

Сергиенко К. Н. Контроль и профилактика нарушений опорно- рессорных свойств стопы школьников в процессе физического воспитания: дис.… канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.02 Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. Київ, 2003. 205 с.

Sergienko, K. N. (2003), “Kontrol’ i profilaktika narushenij oporno-ressornyh svojstv stopy shkol’nikov v processe fizicheskogo vospitanija” [Control and prevention of violations of the support-spring properties of the foot of schoolchildren in the process of physical education]: the dissertation for the sciences degree of сand. sciences in phys. education and sports: 24.00.02 National University of Physical Education and Sport of Ukraine. Kyiv. 205 p. [in Russia].

Экслер А. Б., Чечельницкая С. М. Изменение анатомо-функциональных характеристик стопы у детей с плосковальгусными стопами под воздействием средств адаптивной физической культуры. Вестник Московского городского педагогического университета. 2014. № 3(15). С. 111-120.

Jeksler, A. B., Chechel’nickaja, S. M. (2014), “Izmenenie anatomo-funkcional’nyh harakteristik stopy u detej s ploskoval’gusnymi stopami pod vozdejstviem sredstv adaptivnoj fizicheskoj kul’tury” [Changes in the anatomical and functional characteristics of the foot in children with planovalgus feet under the influence of adaptive physical culture means]. Bulletin of the Moscow City Pedagogical University, 3(15), pp. 111–120. [in Russia].

Kashuba, V., Lopatskyi, S. (2017). The control of a state of the static and dynamical posture of a person doing physical exercises. Journal of Education, Health and Sport, 7(4), pp. 963-974. doi: 10.5281/ zenodo.2551592.

Kashuba, V., Lopatskyi, S., Vatamanyuk, S. (2017). The control of a state of the static and dynamical posture of a person doing physical exercises. Journal of Education, Health and Sport, 7(5), pp. 1075-1085. doi: 10.5281/zenodo.2551559.

Kashuba, V., Savlyuk, S. (2017). Structure and content of the technology of prevention and correction of disturbances of spatial organization of the body of children 6-10 years old with sensory systems deprivation. Journal of Education, Health and Sport, 7(8), pp. 1387-1407. doi: 10.5281/zenodo.1050987.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-18