ОХОРОНА ПРАЦІ ЯК НЕВІД’ЄМНА УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАГІСТРІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Автор(и)

  • М. Зубаль Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський
  • І. Райтаровська Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський
  • А. Заікін Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-18.25-30

Ключові слова:

майбутні магістри, професійна діяльність, охорона праці, фізична культура, спорт, навчально-методичне забезпечення.

Анотація

У статті розглядаються питання охорони праці як навчальної дисципліни для майбутніх магістрів, процес підготовки яких відбувається за освітньо-професійними програмами для спеціальності «фізична культура» та «фізична культура і спорт». Мета дослідження – визначити ефективні організацію та зміст компонентів, що утворюють комплекс науково-методичного забезпечення навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів, які навчаються за планом для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Для досягнення поставленої мети використано аналіз, дедукцію, систематизацію, узагальнення інформації документальних і літературних джерел, а також метод експертного оцінювання та математичної статистики. Одержані результати засвідчили важливість і необхідність викладання означеної навчальної дисципліни, а також модернізації її організації, змісту та реалізації останнього у практичній діяльності. Водночас, виокремлено компоненти навчально-методичного забезпечення дисципліни «Охорона праці в галузі», – мету, завдання, компетенції магістрів. Одержані результати сприятимуть формуванню ефективних організації та змісту означеної навчальної дисципліни, передусім в аспекті наданню їм практичного спрямування. Результати проведеного дослідження сприяють формуванню практичних рекомендацій із забезпечення учителям фізичного виховання, тренерам та їх учням належних умов охорони праці як необхідної умови ефективної професійної діяльності перших та превенції негативних наслідків занять фізичними вправами.

Біографії авторів

М. Зубаль, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри спорту і спортивних ігор

І. Райтаровська, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

старший викладач кафедри спорту і спортивних ігор

А. Заікін, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений тренер України з пауерліфтингу

Посилання

Агій Я. Ю., Лях І. М. Охорона праці у галузі : навч. посіб. Ужгород : ПП «АУТДОР-ШАРК», 2015. 200 с.

Agiy, Ya.Yu. Lyah, I. M. (2015), Ohorona pratsi u galuzi [Occupational safety in the industry]. AUTDOR-SHARK, Uzhgorod. 200 р. [in Ukraine].

Белкина А. В. Физическая культура и спорт: этические и юридические аспекты. Спорт, экономика, право, управление. 2003. № 1. С. 12–14.

Belkina, A. V. (2003), «Fizicheskaya kul›tura i sport: eticheskiye i yuridicheskiye aspekty» [Physical culture and sports: zticheskie and legal aspect]. Sport: economics, law, management. 1. рр. 12–14. [in Ukraine].

Бордюгова А. Ю. Правові аспекти спортивної діяльності як професії. Теорія та методика фізичного виховання. 2004. № 3. С. 2–3.

Bordyugova, A. Y. (2004), «Pravovi aspekty sportyvnoyi diyalʹnosti yak profesiyi» [Legal aspects of sports as a profession]. Theory and methods of physical education. 3. рр. 2-3. [in Ukraine].

Жирецький В. Ц., Джигирей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці : навчальний посібник. вид. 4-те, доповнене. Львів : Афіша, 2000. 350 с.

Zhiretsky, V. T., Dzhigirey V. S., Melnikov O. V. (2000), Osnovy okhorony pratsi [Fundamentals of labor protection]. Afisha, Lviv, 350 p. [in Ukraine].

Закон України «Про вищу освіту». Голос України, 2002. 5 березня. С. 10–15.

Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» (2002) [Law of Ukraine «On Higher Education»]. Voice of Ukraine. March 5, рр. 10-15. [in Ukraine].

Закон України «Про позашкільну освіту». Освіта України. Нормативноправові документи. Київ : Міленіум, 2001. С. 229–250.

Zakon Ukrayiny «Pro pozashkilʹnu osvitu» (2002) [Law of Ukraine «On extracurricular education]. Millennium, Kyiv. рр. 229–250. [in Ukraine].

Законодавство України «Про соціальний захист населення». Київ : Парламентське видавництво, 2000. 223 с.

Zakonodavstvo Ukrayiny «Pro sotsialʹnyy zakhyst naselennya» (2000) [Legislation of Ukraine «On social protection»]. Parliamentary Publishing House, Kyiv. 223 р. [in Ukraine].

Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів / М. І. Панов та ін. Національна юридична академія Укр. ім. Я. Мудрого. Xарків : Гриф, 2003. 335 с.

Panov, M. I. (2003), Zbirnyk osnovnykh normatyvnykh aktiv pro vyshchu osvitu, naukovu activity, pidhotovku ta atestatsiyu naukovykh kadriv [Collection of basic regulations on higher education, scientific d-st, training and certification of scientific personnel]. Grif, Kharkiv. 335 p. [in Ukraine].

Катренко Л. А., Пістун І. П. Охорона праці в галузі освіти : навчальний посібник. Суми : Університетська книга, 2001. 339 с.

Katrenko, L. A., Pistun I. P. (2001), Okhorona pratsi v haluzi osvity [Labor protection in the field of education]. University Book, Sumy. 339 p. [in Ukraine].

Катренко Л. А., Пістун І. П. Охорона праці в галузі освіти : навчальний посібник. Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. 304 с.

Katrenko, L. A., Pistun I. P. (2001), Okhorona pratsi v haluzi osvity [Labor protection in the field of education]. University Book, Sumy. 339 p. [in Ukraine].

Качан Л. Кодекс законів про працю України - трудова конституція. Соціальний захист. 2002. № 1. С. 16–19.

Kachan, L. (2002), “Kodeks zakoniv pro pratsyu Ukrayiny - trudova konstytutsiya” [Code of Labor Laws of Ukraine. Labor Constitution]. Social Protection. 1. рр. 16–19. [in Ukraine].

Керб Л. П. Основи охорони праці : навчальний посібник. Київ, 2006. 216 с.

Kerb, L. P. (2006), Osnovy okhorony pratsi [Fundamentals of labor protection]. Kyiv. 216 р. [in Ukraine].

Книга вчителя фізичної культури : довідково-методичне видання. Упоряд. С. І. Операйло, В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова. Вид. 2-ге, доповн. Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. 560 с.

Operailo, S. I., Yermolova, V. M., Ivanova, L. I. (2006), Knyha vchytelya fizychnoyi kulʹtury [The book of the teacher of physical culture] TORSION PLUS, Kharkiv. 560 р. [in Ukraine].

Конституція України [офіц. текст]. Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина : навчальний посібник. Авт.-уклад. М. І. Хавронюк. 2-ге вид., переробл. і допов. Київ : А.С.К., 2003. 384 с.

Havronyuk, M. I. (2003), Konstytutsiya Ukrayiny: Komentar zakonodavstva Ukrayiny pro prava ta svobody lyudyny i hromadyanyna [Constitution of Ukraine: Commentary on the legislation of Ukraine on human and civil rights and freedoms]. АСК, Kyiv. 384 р. [in Ukraine].

Корж В. П., Дубчак М. В. Нормативно-правове та організаційно- управлінське забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в Україні. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. 2006. № 10. С. 4–12.

Korzh, V. P., Dubchak, M. V. (2006), «Normatyvno-pravove ta orhanizatsiyno-upravlinsʹke zabezpechennya rozvytku fizychnoyi kulʹtury i sportu v Ukrayini» [Normative-legal and organizational-administrative support for the development of physical culture and sports in Ukraine]. Actual problems of physical culture and sports, 10, Scientific World, Kyiv. рр. 4–12. [in Ukraine].

Краснобокий Б. М., Левківський К. М. Словник-довідник науковця-початківця. Київ : НМЦВО, 2001. 72 с.

Krasnobokiy, B. M. Levkivsky, K. M., (2001), Slovnyk-dovidnyk naukovtsya-pochatkivtsya [Dictionary-reference book of a novice scientist]. NМCVО. Kyiv. 72 р. [in Ukraine].

Куроченко І. Фізична культура і спорт : інформаційно-методичний довідник. Київ, 2004. 1184 с.

Kurochenko, I. (2004), Fizychna kulʹtura i sport [Physical culture and sports]. Kyiv. 184 p. [in Ukraine].

Основи Конституційного права України : підручник. Авт. кол.: М. І. Козюбра, А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков та ін. Київ : Хріком Інтер, 2001. 288 с.

Kozyubra, M. I., Kolodiy, A. M., Kopeychikov, V. V. (2001), Osnovy Konstytutsiynoho prava Ukrayiny [Fundamentals of Constitutional Law of Ukraine]. Hrinkom Inter, Kyiv. 288 p. [in Ukraine].

Пістун А. І., Пістун І. П., Тубальцева Н. П. Охорона праці в галузі освіти (фізична культура і спорт) : навчальний посібник. Суми : Університетська книга, 2010. 443 с.

Pistun, A. I., Pistun I. P., Tubaltseva N. P. (2010), Ohorona pratsi v galuzi osviti (fizichna kultura i sport) [Labor protection in the field of education (physical culture and sports)]. Universitetska kniga, Sumi. 443 р. [in Ukraine].

Пістун І. П., Кіт Ю. В., Катренко Л. А. Охорона праці в галузі освіти : навчальний посібник. 3-є вид. перероб. і допов. Суми : Університетська книга, 2015. 395 с.

Pistun, I. P., Kit Yu. V., Katrenko L. A. (2015), Ohorona pratsi v galuzi osviti [Labor protection in the field of education (physical culture and sports)]. Universitetska kniga. Sumi. 395 р. [in Ukraine].

Права та гарантії студента: зб. нормативно-правових документів. Федерація професійних спілок України; Асоціація правозахисних організаторів студентів України. Г. Ф. Труханов (уклад.). Київ: Четверта хвиля, 2005. 380сс.

Trukhanov, G. F. (2005), Prava ta harantiyi studenta [Student rights and guarantees. Federation of Trade Unions of Ukraine; Association of human rights organizers of students of Ukraine]. The fourth wave, Kyiv. 380 p. [in Ukraine].

Правознавство : навч. посіб. За ред. В. В. Копейчикова. 3-є вид. перер. Та допов. Київ : Юрінком Інтер, 2001. 640 с.

Kopeychikov, V. V. (2001), Pravoznavstvo [Jurisprudence]. Jurinkom Inter, Kyiv, 640 p. [in Ukraine].

Про вищу освіту: Закон України. 2002. 26 лютого. № 17. С. 2–-7.

Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» (2002) [Law of Ukraine «On Higher Education»]. № 17, February 26, рр. 2-7. [in Ukraine].

Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ: Наказ Міністерства освіти і науки України №161 від 29.03.2001. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. 2001. № 12. С. 9-32.

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny (2001) “Pro zatverdzhennya rozmiriv posadovykh okladiv (stavok zarobitnoyi platy) pratsivnykiv navchalʹnykh zakladiv, ustanov osvity ta naukovykh ustanov” [On approval of salaries (salary rates) for employees of educational institutions, educational institutions and research institutions]. Information collection of the Ministry of Education and Science of Ukraine, № 12, рр. 9-32. [in Ukraine].

Програма розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002- 2008 роки. Освіта України. 2002. № 28. С. 8-10.

Prohrama rozvytku pozashkilʹnykh navchalʹnykh zakladiv na 2002-2008 roky (2002) [Program of development of out-of-school educational institutions for 2002-2008]. Еducation of Ukraine, 28. рр. 8–10. [in Ukraine].

Скрипник А. П., Олійник М. О. Правові основи організації та управління фізичною культурою, спортом і туризмом в Україні. Xарків : Основа, 1996. 130 с.

Skrypnyk, A. P., Oliynyk, M. O. (1996), Pravovi osnovy orhanizatsiyi ta upravlinnya fizychnoyu kulʹturoyu, sportom i turyzmom v Ukrayini [Legal basis of organization and management of physical culture, sports and tourism in Ukraine]. Вasis, Kharkiv. 130 р. [in Ukraine].

Смирнитська М. Б., Тріщ Р. М., Артюх С. М. Охорона праці в галузі освіти : навчальний посібник. Харків : Світ Книг, 2015. 387 с.

Smirnitska, M. B., Trisch, R. M., Artyuh, S. M. (2015), Ohorona pratsi v galuzi osviti. [Labor protection in the field of education]. Svit Knig. Harkiv. 387 р. [in Ukraine].

Смолка А. О. Правові основи спортивного менеджменту : курс лекцій. Київ : Українське видавництво, 2006. 220 с.

Smolka, A. A. (2006), Pravovi osnovy sportyvnoho menedzhmentu [Legal foundations of sports management] Ukrainian Publishing House, Kyiv. 220 p. [in Ukraine].

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці [Електронний ресурс] : НПАОП 0.00-4.12-05. На заміну ДНАОП 0.00-4.12-99, ДНАОП 0.00-8.01-93 ; чинний від 2005-02-26. Київ : Держнаглядохоронпраці України, 2005. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0231-05. (Нормативно-правовий акт охорони праці).

Typove polozhennya pro poryadok provedennya navchannya i perevirky znanʹ z pytanʹ okhorony pratsi (2005) [Typical provision on the procedure for training and testing of knowledge on occupational safety] URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05.

Тягур Р. С. Нормативно-правові основи фізичної культури і спорту : курс лекцій. Івано-Франківськ, 2005. 72 с.

Tyagur, R. S. (2005), Normatyvno-pravovi osnovy fizychnoyi kulʹtury i sportu [Normative and legal foundations of physical culture and sports]. Ivano-Frankivsk, 72 p. [in Ukraine].

Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85 «Спортивна діяльність» https://ips.ligazakon.net/document/MUS27452 - НАКАЗ від 28 жовтня 2016 року N 4080

Pro zatverdzhennya Dovidnyka kvalifikatsiynykh kharakterystyk profesiy pratsivnykiv (2016) [Order About the statement of the Handbook of qualification characteristics of trades of workers (October 28, 2016) N 4080], Issue 85. Available at: https://ips. ligazakon.net/document/MUS27452

Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 154 с.

Galamanzhuk, L. L., Iedynak, G. A. (2019), Osnovy naukovykh doslidzhenʹ [Fundamentals of scientific research]. Ruta Printing House LLC, Kamianets-Podilskyi, 150 p. [in Ukraine].

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у фізичному виховання та спорті : навч. посібник. Кам’янець- Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2012. 280 с.

Shiyan, B. M., Iedynak, G. A., Petryshyn, Yu. V. (2012), Naukovi doslidzhennya u fizychnomu vykhovanni ta sporti [Scientific research in physical education and sports]. PE Oyum Publishing House, Kamianets-Podilsky, 280 p. [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-16