ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО УЧНІВ З РОЗЛАДАМИ СПЕКТРУ АУТИЗМУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Л. Галаманжук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський
  • О. Чопік Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-18.17-24

Ключові слова:

індивідуальний підхід, учні з розладами спектру аутизму, вчителі, інклюзивний заклад.

Анотація

 Стаття присвячена актуальній проблемі навчання дітей з розладами спектру аутизму в умовах інклюзивного навчання. Метою дослідження є аналіз особливостей психофізичного розвитку дітей з розладами спектру аутизму та їхнього впливу на навчання в інклюзивному класі, вивчення ставлення педагогів закладів загальної середньої освіти до інклюзивного навчання учнів з розладами спектру аутизму та їхньої готовності до роботи з цією категорією учнів та розробка корекційних прийомів реалізації індивідуального підходу до учнів з розладами спектру аутизму в умовах інклюзивного закладу. Матеріал і методи. У процесі дослідження використовувались такі методи: теоретичний аналіз науково-методичної літератури з проблеми впливу особливостей психофізичного розвитку дітей з розладами спектру аутизму на процес навчання; анкетування педагогів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням; кількісний та якісний аналіз отриманих даних. У дослідженні брали участь 44 вчителфя закладу загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням. Досліджувалось ставлення вчителів до інклюзивного навчання; з’ясовувалась, чи вони мають досвід роботи з дітьми з розладами спектру аутизму; вивчалась їхня думка щодо інклюзивної освіти учнів з розладами спектру аутизму; визначали, які умови необхідно створити у закладі загальної середньої освіти для успішного навчання школярів з розладами спектру аутизму, яких компетентностей потребують педагоги для роботи з цією категорією дітей, які форми методичної роботи є доцільними для формування готовності педагогів до роботи з дітьми з розладами спектру аутизму. Результати. Теоретичний аналіз літератури та анкетування педагогів свідчать про неготовність педагогів закладів загальної середньої освіти до навчання учнів з розладами спектру аутизму, що й обумовило розробку корекційних прийомів реалізації індивідуального підходу до цих школярів. Висновки. Успішність включення дитини з розладами спектру аутизму у колектив класу, засвоєння навчальної програми у значній мірі залежить від готовності вчителів предметів до роботи з цією категорією учнів, зокрема, від їхнього вміння реалізовувати індивідуальний підхід до дітей з розладами спектру аутизму.

Біографії авторів

Л. Галаманжук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти

О. Чопік, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

Посилання

Волошин О. Психолого-педагогічний супровід дітей із розладами спектра аутизму в умовах інклюзії: рівний доступ до освіти. Дефектолог. 2013. № 12. С. 11–14.

Voloshin, O. (2013), “Psikhologo-pedagogіchnij suprovіd dіtej іz rozladami spektra autizmu v umovakh іnklyuzії: rіvnij dostup do osvіti” [Psychological and pedagogical support of children with autism spectrum disorders in the context of inclusion: equal access to education]. Defektolog, 12, pp. 11–14. [in Ukraine].

Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 154 с.

Galamanzhuk, L. L., Iedynak, G. A. (2019), Osnovy naukovykh doslidzhenʹ [Fundamentals of scientific research]. Ruta Printing House LLC, Kamianets-Podilskyi, 150 p. [in Ukraine].

Гилберт К., Питерс Т. Аутизм. Медицинское и педагогическое воздействие. Книга для педагогов-дефектологов. М. : Владос, 2005. 144 с.

Gilbert, K., Piters, T. (2005), Autizm. Medicinskoe i pedagogicheskoe vozdejstvie. Kniga dlya pedagogov-defektologov [Autizm. Medical and pedagogical impact. A book for teachers-defectologists]. Vlados, M. 144 p. [in Russian]

Клюс О., Галаманжук Л., Єдинак Г. Корекція психофізичного стану дітей молодшого шкільного віку як педагогічна проблема. Вісник Прикарпатського національного університету. Фізична культура : зб. наук. праць. Івано-Франківськ, 2011. Вип. 15. С. 87–94.

Klyus, O., Galamanzhuk, L., Iedinak, G. (2011), “Korekcіya psikhofіzichnogo stanu dіtej molodshogo shkіl’nogo vіku yak pedagogіchna problema” [Correction of psychophysical condition of children of primary school age as a pedagogical problem]. Bulletin of the Precarpathian National University. Physical culture, 15, pp.87–94. [in Ukraine].

Миронова С.П. Педагогіка інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. 164 с.

Mironova, S.P. (2016), Pedagogіka іnklyuzivnoї osvіti : navchal’no-metodichnij posіbnik [Pedagogy of inclusive education: a textbook].: Kamenets-Podolsky, National University named after Ivan Ogienko Kamenets-Podolsky. 164 p. [in Ukraine].

Никольская О., Фомина Т., Цыпотан С. Ребенок с аутизмом в обычной школе. М. : Чистые пруды, 2006. 32 с.

Nikolskaya, O., Fomina, T., Tsypotan S. (2006), Rebenok s autizmom v obychnoj shkole [A child with autism in a regular school]. Clean ponds, M. 32 p. [in Russian].

Островська К. О. Аутизм : проблеми психологічної допомоги. Навч. посібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 110 с.

Ostrovskaya, K. O. (2006), Autizm: problemi psikhologіchnoї dopomogi [Autism: problems of psychological care]. Ivan Franko Lviv National University Publishing Center, Lviv. 110 p. [in Ukraine].

Питерс Т. Аутизм : От теоретического понимания к педагогическому воздействию. М., 2003. 240 с.

Peters, T. (2003), Autizm: Ot teoreticheskogo ponimaniya k pedagogicheskomu vozdejstviyu [Autism: From theoretical understanding to pedagogical impact]. M. 240 p. [in Russian].

Порошенко М. А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів : навчально-методичний посібник. Київ : 2018. 252 с.

Poroshenko, M. A. (2018), Organіzacіjno-metodichnі zasadi dіyal’nostі іnklyuzivno-resursnikh centrіv [Organizational and methodological principles of inclusive resource centers]. Kyiv. 252 p. [in Ukraine].

Рибченко Л. К. Інклюзивне навчання дітей з аутизмом в загальноосвітній системі навчання. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. Вип. V. В 2-х т., том 1. Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2015. С. 261–270.

Ribchenko, L. K. (2015), “Іnklyuzivne navchannya dіtej z autizmom v zagal’noosvіtnіj sistemі navchannya” [Inclusive education of children with autism in the general education system]. Current issues of correctional education (pedagogical sciences). Issue V. In 2 volumes, volume 1, pp. 261–270. [in Ukraine].

Романчук О. Розлади спектру аутизму. В запитаннях та відповідях. Львів : Свічадо, 2016. 168 с.

Romanchuk, O. (2016), Rozladi spektru autizmu. V zapitannyakh ta vіdpovіdyakh [Disorders of the autism spectrum. In the questions and answers]. Svichado, Lviv. 168 p. [in Ukraine].

Синьов В. М., Шульженко Д. І. Інклюзивні проблеми дітей з аутистичним спектром порушень в загальноосвітній школі. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2016. № 32. Ч–2. Сер. 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. С. 125–130.

Sinyov, V. M., Shulzhenko, D. I. (2016), “Іnklyuzivnі problemi dіtej z autistichnim spektrom porushen’ v zagal’noosvіtnіj shkolі” [Inclusive problems of children with autistic spectrum disorders in secondary school]. Scientific journal of NPU named after M. P. Dragomanova. Vol. 2. Issue 19. Correctional pedagogy and special psychology, pp. 125–130. [in Ukraine].

Скрипник Т.В. Моделювання шкільної ситуації як засіб підготовки до навчання дітей з аутизмом : науково-методичний посібник. Київ : Педагогічна думка. 2008. 104 с.

Skripnik, T. V. (2008), Modelyuvannya shkіl’noї situacії yak zasіb pіdgotovki do navchannya dіtej z autizmom [Modeling the school situation as a means of preparing children with autism]. Pedagogical thought, Kyiv. 104 p. [in Ukraine].

Скрипник Т. В. Освіта дітей з аутизмом: від міфу до реальності: навчально-наочний посібник. Київ : «Гнозіс», 2014. 26 с.

Skripnik, T. V. (2014), Osvіta dіtej z autizmom: vіd mіfu do real’nostі [Education of children with autism: from myth to reality]. Gnosis, Kyiv. 26 p. [in Ukraine].

Скрипник Т. В. Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі : навчально-наочний посібник. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. 56 с.

Skripnik, T. V. (2015), Tekhnologії psikhologo-pedagogіchnogo suprovodu dіtej z autizmom v osvіtn’omu prostorі [Technologies of psychological and pedagogical support of children with autism in the educational space]. Pleiades Publishing House LLC, Kyiv. 56 p. [in Ukraine].

Сухіна І., Риндер І., Скрипник Т. Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом : посібник / за ред. Сухіної І. В. Київ-Чернівці : «Букрек», 2017. 192 с.

Sukhina, I., Rinder, I., Skrypnyk, T. (2017), Psikhologіchna model’ rann’ogo vtruchannya dlya dіtej z autizmom [Psychological model of early intervention for children with autism]. Bookrek, Kyiv-Chernivtsi. 192 p. [in Ukraine].

Тарасун В. В. Аутологія : теорія і практика. Підручник. Київ : «Вадекс», 2018. 590 с.

Tarasun, V. V. (2018), Autolohiya : teoriya i praktyka [Autology: theory and practice]. Vadeks, Kyiv. 590 p. [in Ukraine].

Тарасун В.В. Нейробіологія розвитку і навчання дитини. Теорія і практика аутології. Основи психосоматики / мультимедійний супровід навчальних дисциплін : Навчально-методичний посібник. Київ : Книга-плюс, 2017. 304 с.

Tarasun, V. V. (2017), Neyrobiolohiya rozvytku i navchannya dytyny. Teoriya i praktyka autolohiyi. Osnovy psykhosomatyky / mulʹtymediynyy suprovid navchalʹnykh dystsyplin [Neurobiology of child development and learning. Theory and practice of autology. Fundamentals of psychosomatics / multimedia support of academic disciplines]. Book plus, Kyiv. 304 p. [in Ukraine].

Федоренко М. В. Технології регуляції поведінки у дітей з розладами аутистичного спектру. Психологічний часопис : збірник наукових праць №1 (5). Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2017. С. 53–65.

Fedorenko, M.V. (2017), “Tekhnolohiyi rehulyatsiyi povedinky u ditey z rozladamy autystychnoho spektru” [Technologies for regulating behavior in children with autism spectrum disorders]. Psychological magazine: a collection of scientific works. № 1(5). GS Institute of Psychology Kostyuk of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, pp. 53–65. [in Ukraine].

Хотылева Т. Ю. Особенности организации образовательного процесса в начальной школе для детей с РАС Центра психолого- медико-социального сопровождения детей и подростков МГППУ. Аутизм и нарушения развития. 2014. № 1 (42). С.19–25.

Khotyleva, T. Yu. (2014), “Osobennosti organizacii obrazovatel’nogo processa v nachal’noj shkole dlya detej s RAS Centra psikhologo-mediko-social’nogo soprovozhdeniya detej i podrostkov MGPPU” [Features of the organization of the educational process in primary school for children with ASD of the Center for psychological, medical and social support of children and adolescents of the Moscow State Pedagogical University]. Autism and developmental disorders. № 1 (42), pp.19–25. [in Russian].

Чопік О. В. Особливості підготовки вчителів до роботи в умовах закладу загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць. 2020. Вип. 15. С. 211-219.

Chopik, O. V. (2020), “Osoblyvosti pidhotovky vchyteliv do roboty v umovakh zakladu zahalʹnoyi serednʹoyi osvity z inklyuzyvnym navchannyam” [Peculiarities of teachers› preparation for work in the conditions of general secondary education institution with inclusive education]. Actual issues of correctional education (pedagogical sciences): collection of scientific works. Issue 15. pp. 211–219. [in Ukraine].

Чопік О. В. Ставлення педагогів до інклюзивного навчання дітей з розладами спектру аутизму. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць. 2018. Вип. 12. С. 320–329.

Chopik, O. V. (2018), “Stavlennya pedahohiv do inklyuzyvnoho navchannya ditey z rozladamy spektru autyzmu” [The attitude of teachers to inclusive education of children with autism spectrum disorders]. Current issues of correctional education (pedagogical sciences): a collection of scientific papers. Issue 12. рр. 320–329. [in Ukraine].

Шульженко Д. І. Освітньо-психологічна інтеграція (інклюзія) дітей із аутизмом : монографія. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, вид- во Хортицької національної академії, 2017. 444 с.

Shulzhenko, D. I. (2017), Osvіtn’o-psikhologіchna іntegracіya (іnklyuzіya) dіtej іz autizmom [Educational and psychological integration (inclusion) of children with autism]. NPU named after MP Drahomanov, published by the Khortytsia National Academy, Kyiv. 444 p. [in Ukraine].

Шульженко Д. І. Основи психологічної корекції аутистичних порушень у дітей : монографія. Київ, 2009. 385 с.

Shulzhenko, D. I. (2009), Osnovy psykholohichnoyi korektsiyi autystychnykh porushenʹ u ditey [Fundamentals of psychological correction of autistic disorders in children]. Kyiv. 385 p. [in Ukraine].

Юрченко Л. О., Олтаржевська Л. В., Малюченко Т. А. Діти з розладами аутистичного спектра : план корекційно-розвиткової роботи. Тернопіль : Мандрівець, 2017. 104 с.

Yurchenko, L. O., Oltarzhevskaya, L. V, Malyuchenko, T. A. (2017), Dity z rozladamy autystychnoho spektra : plan korektsiyno-rozvytkovoyi roboty [Children with autism spectrum disorders: a plan of correctional and developmental work]. Mandrivets, Ternopil. 104 p. [in Ukraine].

Ostrovska K., Ostrovskii I., Korniat V., Paauglių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, socialiniai ir profesiniai įgūdžiai (Social and Professional Skills of Adolescents with Autism Spectrum Disorders). SPECIALUSIS UGDYMAS / SPECIAL EDUCATION. Šiauliai, 2018. № 1 (38). P. 61–82. – Режим доступу: http://socialwelfare.eu/index.php/ SE/article/view/358

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-13