ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД У ФІЗИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФУТБОЛІСТІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • В. Василюк Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне
  • О. Ярмощук Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-18.11-16

Ключові слова:

футбол, тренувальний процес, фізична підготовка, соматотип, етап початкової спеціалізації.

Анотація

Консерватизм державної системи, необґрунтований режим тренувальної та змагальної діяльності, недосконалі критерії оцінки ефективності праці спортивної організації й тренерського складу й низка інших причин не дозволяють раціонально побудувати систему багаторічної підготовки спортивного резерву для професійного футболу. Аналіз сучасного стану з питань фізичної підготовки футболістів показав, що підготовка абсолютно певним чином залежить від змісту, об’єму і інтенсивності тренувального навантаження. Отже, тренувальний процес повинен будуватися з розрахунком на передбачувану тенденцію в динаміці рівня фізичної підготовленості гравців. Мета дослідження полягала у обґрунтуванні диференційованих навантажень з урахуванням соматотипу та ігрової спеціалізації гравців для удосконалення фізичної підготовленості юних футболістів 12–14 років. В експерименті прийняли участь 22 футболістів віком 12–14 років, які займаються за програмою другого етапу спеціалізованої підготовки в Дитячо-юнацької спортивної школи «Верес» м. Рівне. У роботі розкрито актуальні проблеми тренувального процесу футболістів на етапі початкової спеціалізації. Досліджено проблему класифікованого підходу до фізичної підготовки футболістів на початковому етапі. Висвітлено поняття об’єму і інтенсивності тренувального навантаження. Визначено особливості етапу початкової спеціалізації юних футболістів, фізичні якості та показники їх розвитку. Розкрито структуру та зміст тренувального процесу юних футболістів у групах спеціалізованої базової підготовки з врахуванням їхнього соматотипу. Здійснено порівняльний аналіз фізичної підготовленості підлітків, методики оптимізації тренувальних навантажень футболістів на етапі початкової спеціалізації. Представлено обґрунтування структури багаторічного процесу підготовки футболістів на початковому етапі.

Біографії авторів

В. Василюк, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання

О. Ярмощук, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання

Посилання

Васильчук А. Г. Технологія навчання футболу школярів у системі фізичного виховання загальноосвітніх шкіл: дис.... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 Львівський державний університет фізичної культури. Львів, 2007. 19 с.

Vasylchuk, A. H. (2007), “Tekhnolohiia navchannia futbolu shkoliariv u systemi fizychnoho vykhovannia zahalnoosvitnikh shkil” [Technology of teaching football to schoolchildren in the system of physical education of secondary schools]: abstract of the dissertation for the sciences degree of сand. sciences in phys. education and sports: 24.00.02 Lviv State University of Physical Culture. Lviv. 19 р. [in Ukraine].

Василюк В. М. Основи футболу : Навчально-методичний посібник. Рівне : О. Зень, 2020. 268 с.

Vasyljuk, V.M. (2020), Osnovy futbolu [Тhe basis of football]. O. Zenj, Rivne. 268 р. [in Ukraine].

Губа В. П., Тюленков С. Ю. Индивидуальность в развитии и формировании двигательных действий у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Научные труды ВНИИФК. Москва : ВНИИФК, 1997. С. 99–101.

Guba, V. P., Tyulenkov, S. Yu. (1997), “Individualnost v razvitii i formirovanii dvigatelnykh deystviy u detey doshkolnogo i mladshego shkolnogo vozrasta”[Individuality in the development and formation of motor actions in children of preschool and primary school age]. Scientific works of VNIIFK, Мoskva. pp.99–101. [in Russia]

Дарская С. С. Техника определения типов конституции у детей и подростков. Оценка типов конституции у детей и подростков. М., 1975. С. 45–54.

Darskaia, S. S. (1975), Tekhnyka opredelenyia typov konstytutsyy u detei y podrostkov. Otsenka typov konstytutsyy u detei y podrostkov [Technique for determining the types of constitution in children and adolescents. Assessment of types of constitution in children and adolescents]. Мoskva. pp. 45–54. [in Russia]

Дулібський А. В. Визначення модельних характеристик техніко- тактичної діяльності юних футболістів: Молода спортивна наука України. 2000. Вип. 4. С. 216–219.

Dulibskyi, A. V. (2000), “Vyznachennia modelnykh kharakterystyk tekhniko-taktychnoi diialnosti yunykh futbolistiv” [Determination of model characteristics of technical and tactical activities of young football players]. Young sports science of Ukraine, issue 4. pp. 216–219. [in Ukraine].

Єдинак, Г. А. Зубаль, В. М. Мисів, М. В. Соматотипи і розвиток фізичних якостей дітей : монографія. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2011. 280 с.

Iedynak, H. A., Zubal, M. V., Mysiv, V. M. (2011), Somatotypy i rozvytok fizychnykh yakostei ditei: [Somatotypes and development of physical qualities of children]. Oiium, Kamianets-Podilskyi. 280 p. [in Ukraine].

Железняк Ю. Д., Портнов Ю. М, Савин В.П., Масаков А. В. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения : учебн. для студ. высш. пед. учебн. заведений. М. : Издательский центр «Академия», 2002. 520 с.

Zhelezniak, Yu. D., Portnov, Yu. M, Savyn, V. P., Masakov A. V. (2002), Sportyvye yhry: tekhnyka, taktyka, metodyka obuchenyia [Sports games: technique, tactics, teaching methods]. Akademyia, Мoskow. 520 p. [in Russia].

Зайцева В. В., Сонькин В. Д. и др. Дифференциальная оценка развития моторики у юношей разных типов телосложения. Научные труды ВНИИФК. М. : ВНИИФК, 1996. С. 247–249.

Zaytseva, V. V., Sonkin, V. D. i dr. (1996), “Differentsialnaya otsenka razvitiya motoriki u yunoshey raznykh tipov teloslozheniya” [Differential assessment of motor development in adolescents of different body types]. Scientific works VNIIFK, Мoskow. pp. 247–249. [in Russia].

Кузьмин А. А. Влияние спортивных физических нагрузок на морфофункциональное развитие и регулярно-адаптивные возможности юных футболистов и баскетболистов : автореф. дис.. канд. биол. наук : 03.03.01 «Физиология». Майкоп, 2011. 21 с.

Kuzmin, A. A. (2011), “Vliyanie sportivnykh fizicheskikh nagruzok na morfofunktsionalnoe razvitie i regulyarno-adaptivnye vozmozhnosti yunykh futbolistov i basketbolistov” [Influence of sports physical activity on morphofunctional development and regular-adaptive abilities of young football players and basketball players] : abstract of the dissertation for the sciences degree of сand. biological sciences: 03.03.01. Maykop. 21 p. [in Russia].

Никитушкин В. Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов : монография. М. : Физическая культура, 2017. 240 с.

Nikitushkin, V. G. (2017), Mnogoletnyaya podgotovka yunykh sportsmenov [Long-term training of young athletes]. Physical education, Мoskow. 240 p. [in Russia].

Ніколаєнко В. В. Педагогічна технологія управління багаторічним процесом формування техніко-тактичної майстерності футболістів. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт): зб. наук. пр. Вип. 6 (49) 14. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. С. 98–112.

Nikolaienko, V. V. (2014) “Pedahohichna tekhnolohiia upravlinnia bahatorichnym protsesom formuvannia tekhniko-taktychnoi maisternosti futbolistiv” [Pedagogical technology of management of long-term process of formation of technical and tactical skill of football players]. Scientific and pedagogical problems of physical culture (Physical culture and sports). Scientific journal of NPU named after M. P. Dragomanova. Issue 6 (49) 14. pp. 98–112. [in Ukraine].

Ніколаєнко В. В. Системний підхід до розробки проблеми опти- мізації багаторічної підготовки футболістів. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2015. № 16. С. 170-178.

Nikolaienko, V. V. (2015), “Systemnyi pidkhid do rozrobky problemy optymizatsii bahatorichnoi pidhotovky futbolistiv” [A systematic approach to developing the problem of optimizing long-term training of football players]. Theory and methods of physical education and sports, № 16. pp. 170–178. [in Ukraine].

Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение : учеб. для студ. высш. учеб. заведений физ. воспитания и спорта. К. : Олимп. литература, 2013. 624 с

Platonov, V. N. (2013), Periodizaciia sportivnoj trenirovki [Periodization of athletic training]. Olympic Literature, Kiev. 624 p. [in Ukraine].

Шамардин В.Н. Состояние и тенденции развития современного футбола. Футбол в Україні. Витоки, традиції, перспективи: матер. наук. конф. Київ : Купідон, 2004. С. 234-240.

Shamardin, V. N. (2004), “Sostoyanie i tendentsii razvitiya sovremennogo futbola. Futbol v Ukraїnі” [State and development trends of modern football]. Football in Ukraine. Origins, traditions, perspectives. pp. 234–240. [in Ukraine].

Malina, R. M. (2014), Growth, Maturation & Physical Activity. Leeds UK : Human Kinetics.

Weineck, J. (2014), Optimales Training. Erlanger: Spitta Verlag Gmb H&Co. KG.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-18