ДІЄВІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ

Автор(и)

  • А. О. Боднар Кам´янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський
  • І. І. Стасюк Кам´янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-18.5-10

Ключові слова:

готовність, формування, майбутні учителі фізичної культури, педагогічна технологія, олімпійська освіта дітей

Анотація

У статті проаналізовано результати формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти дітей у початковій школі при використанні експериментальної технології. Мета дослідження – визначити ефективність розробленої технології у формуванні готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти дітей під час навчання у початковій школі. Методологія дослідження. У дослідженні приймали участь 181 майбутніх учителів фізичної культури (88 студентів у складі експериментальних груп і 93 студенти контрольних груп). Утворили експериментальну групу дівчат і хлопців, а також контрольні групи. До складу експериментальних груп увійшли студенти факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (40 осіб) та студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (48 осіб), до контрольних груп – студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (23 особи) і Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (70 осіб). У експериментальних групах використовували розроблену технологію, що була спрямована на формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів. У контрольних групах формування означеної готовності відбувалося без використання експериментального чинника. Одержані у дослідних групах результати перевіряли на достовірність розбіжності середніх значень досліджуваних показників. Для цього використали непараметричний критерій Пірсона. Результати. Аналіз даних педагогічного експерименту засвідчив наявність позитивних змін рівня сформованості усіх компонентів готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів, які входили до експериментальної групи, тоді як у контрольній вони були значно меншими кількісно та якісно. Висновки. Упровадження розробленої технології формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів у навчально- виховний процес студентів забезпечить досягнення позитивного результату у формуванні всіх компонентів готовності до здійснення ними у практичній діяльності олімпійської освіти молодших школярів.

Біографії авторів

А. О. Боднар, Кам´янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання

І. І. Стасюк, Кам´янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор, декан факультету фізичної культури

Посилання

Монахов Н. Изучение эффективности воспитания: Теория и методика. Опыт экспериментального исследования. Москва : Педагогика, 1981. 144 с.

Monahov, N. (1979), Izuchenie effektivnosti vospitaniya: Teoriya i metodika. [Studying the effectiveness of education: Theory and methodology] Opyit eksperimentalnogo issledovaniya. Pedagogika, Moskva, 144 p. [in Russian].

Большая советская энциклопедия: в 30 т. Под ред. А. М. Прохорова. М. : Советская энциклопедия, 1976. Т. 24. 608 с.

Bolshaya sovetskaya entsiklopediya [Great Soviet Encyclopedia] (1976). Sovetskaya entsiklopediya, Moskva, T. 24. 608 p. [in Russian].

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.). Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language] (2005). Uklad. VTF «Perun», Kyiv ; Irpin, 1728 p. [in Ukraine].

Каджаспирова Г., Каджаспиров А. Словарь по педагогике. М. ; Ростов н/Д : ИЦ «МарТ», 2005. 448 с.

Kadzhaspirova, G., Kadzhaspirov, A. (2005), Slovar po pedagogike [Dictionary of Pedagogy]. Moskva : IKTs «MarT»; Rostov n/D: ITs «MarT», 2005. 448 p. [in Russian].

Исаев И. Теория и практика формирования профессионально педагогической культуры преподавателя высшей школы. Москва- Белгород, 1993. 219 с.

Isaev, I. (1993), Teoriya i praktika formirovaniya professionalno pedagogicheskoy kulturyi prepodavatelya vyisshey shkolyi [Theory and practice of forming a professional pedagogical culture of a teacher of higher education]. Moskva-Belgorod, 219 p. [in Russian].

Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський : Рута, 2019. 150 с.

Galamanzhuk, L. L., Iedynak, G. A. (2019), Osnovy naukovykh doslidzhenʹ [Fundamentals of scientific research]. Ruta Printing House LLC, Kamianets-Podilskyi, 150 p. [in Ukraine].

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті : навч. посіб. Кам’янець- Подільський : ПП Видавництво «Оіюм»», 2012. 280 с.

Shiyan, B. M., Iedynak, G. A., Petryshyn, Yu. V. (2012), Naukovi doslidzhennya u fizychnomu vykhovanni ta sporti [Scientific research in physical education and sports]. PE Oyum Publishing House, Kamianets-Podilsky, 280 p. [in Ukraine].

Деньга Н. До питання «Аналіз методик діагностики рівня розвитку професійної рефлексії». – Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/ gazeta/InternetKonf_2016_183.pdf

Denga, N. Do pytannya «Analiz metodyk diahnostyky rivnya rozvytku profesiynoyi refleksiyi» [ On the question “analysis of methods for diagnosing the level of development of professional reflection”]. – http://www.zgia.zp.ua/ gazeta/InternetKonf_2016_183.pdf

Тест «оцінка комунікабельності та організаторських здібнос­тей» (з ключем). – Режим доступу: http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/ index.php?option=com content& view=article&id=736:test-otsinka-komunikabelnosti-ta-orhanizatorskykh-zdibnostei-z-kliuchem&catid= 41&Itemid=967

Test “ otsinka komunikabelʹnosti ta orhanizatorsʹkykh zdibnostey” (z klyuchem) [Test “ assessment of sociability and organizational skills” (with key)] – Режим доступу: http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/ index.php?option=com content& view=article&id=736:test-otsinka-komunikabelnosti-ta-orhanizatorskykh-zdibnostei-z-kliuchem&catid= 41&Itemid=967

Bryman, A. (2015). Social research methods. London: Oxford univer­sity press.

Creswell, J. W. (2013). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. London: Sage publications.

Vincent, W. J. (2005). Statistic in kinesiology, 3rd ed. Champaign IL: Human Kinetics, Inc.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-16