DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-16.59-63

ЗМІНИ У ПОКАЗНИКАХ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНАКІВ 16–17 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ АКВАРЕКРЕАЦІЇ

В. Підгайна

Анотація


В статті проаналізовано вплив фізкультурно-оздоровчих занять з елементами акварекреації на показники рухових тестів, що включені до методики визначення рівня фізичної підготовленості юнаків (за методикою Т.Ю. Круцевич, 2006). Встaновлено, що iснує прямa взaємозaлежнiсть мiж рiвнем рухової aктивностi тa покaзникaми фiзичної пiдготовленностi. Мета: проаналізувати динаміку рухових тестів серед юнаків старших класів. Методологія дослідження: у дослідженні приймали участь 48 юнаків шістнадцяти та сімнадцяти років, які навчаються в закладах середньої освіти міста Києва. Результати роботи: анaлiз результaтiв рухових тестів, що входять до методики визначення рівня фізичної підготовленості (за Т. Ю. Круцевич) до початку педагогічного експерименту покaзaв, що результати знaходяться переважно на низькому рівні. Після впровадження в дозвіллєву діяльність юнаків фізкультурно-
оздоровчих занять з елементами акварекреації, спостерігалось підвищення рівня розвитку показників сили та загальної витривалості, які були визначені за допомогою вищевказаних рухових тестів. За період проведення педагогічного експерименту нам вдалося сформувати серед юнаків старших класів потребу в повсякденних фізичних навантаженнях, а також позитивно покращити їх емоційний статус.


Ключові слова


рухова активність; акварекреація; фізична підготовленість; юнаки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреєва О. В. Фізична рекреація різних груп населення. Київ: Поліграфсервіс; 2014: 280с.

Andreeva, L. V., (2014) Fіzichna rekreacіya rіznih grup naselennya.[ Physical recreation of different population groups]. Kiev: Polіgrafservіs; 280 p. [in Ukraine].

Гакман А. В. Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11–14 років в умовах дитячого табору відпочинку [дисертація]. Київ: НУФВСУ; 2012. 231c.

Gakman, A. V., (2012) Organіzacіya rekreacіjno-ozdorovchoї dіyal’nostі dіtej 11–14 rokіv v umovah dityachogo taboru vіdpochinku [disertacіya]. [Organization of recreational and health activities of children of 11–14 years in the conditions of a children’s camp of rest]. Kiev: NUUPES; 231p. [in Ukraine].

Блистів Т. В. Організаційно-методичне забезпечення оздоровчо- рекреаційної діяльності учнівської молоді у закладах позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму [дисертація]. Київ: НУФВСУ; 2019. 258 c.

Blistіv, T.V., (2019) Organіzacіjno-metodichne zabezpechennya ozdorovcho-rekreacіjnoї dіyal’nostі uchnіvs’koї molodі u zakladah pozashkіl’noї osvіti turists’ko-kraєznavchogo napryamu [disertacіya]. [Organizational and methodological support of health-recreational activity of pupils in out-of-school educational establishments of tourist and local lore]. Kiev: NUUPES; 258 p. [in Ukraine].

Ковальова Н. В. Андреєва О. В. Проблеми активізації рекреаційно- оздоровчої діяльності старшокласників у вільний час. Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова 7(15); 2011; С. 8–13.

Koval’ova, N. V., Andreeva, O. V., (2011) Problemi aktivіzacії rekreacіjno-ozdorovchoї dіyal’nostі starshoklasnikіv u vіl’nij chas. [Problems of activation of leisure and recreational activities of high school students.], Nauk. chasop. Nac. ped. un-tu іm. M.P.Dragomanova. 7(15), pp. 8–13. [in Ukraine].

Круцевич Т. Ю., Воробйов М. І., Безверхня Г. В.. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді: навч. посіб. Київ: Олімп. Література. 2011; 224 с.

Krucevich, T. Yu., Vorobjov, M. I., Bezverhnya, G. V., (2011) Kontrol’ u fіzichnomu vihovannі dіtej, pіdlіtkіv і molodі: navch. posіb. [Control in the physical education of children, adolescents and young people: Educ. tool]. Kiev: Olіmp. Lіteratura; 224 p. [in Ukraine].

Мицкан Б. М., Поташнюк І. В. Фізичний стан учнів старших класів гімназії. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. (№ 5). 2011; С.63–67.

Mickan, B. M., Potashnyuk, І. V., (2011) Fіzichnij stan uchnіv starshih klasіv gіmnazії. [Physical state of high school students]; Pedagogіka, psihologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vihovannya і sportu (№ 5); pp.63-67. [in Ukraine].

Москаленко Н. Педагогічні інновації у фізичному вихованні. Спортивний вісник Придніпров’я (№1.). 2009; С. 19–22.

Moskalenko, N., (2009) Pedagogіchnі іnnovacіi u fіzichnomu vihovannі. [Pedagogical innovations in physical education] Sportivnij vіsnik Pridnіprov’ya (№1); pp. 19–22. [in Ukraine].

Неділько В. П., Камінська Т. М., Руденко С. А., Пінчук Л. П. Стан здоров’я дітей старшого шкільного віку. Здоровье ребенка (№2). 2011; С. 21–24.

Nedіl’ko, V. P., Kamіns’ka, T. M., Rudenko, S. A., Pіnchuk L. P., Stan zdorov’ya dіtej starshogo shkіl’nogo vіku. [Health status of older school children]; Zdorov’e rebenka (№2). pp. 21–24. [in Ukraine].

Пальчук М. Сучасні підходи до вирішення проблеми наступності у фізичному вихованні школярів. Молода спортивна наука України: зб. наук. Праць (2). 2015; С. 202–205.

Pal’chuk, M., (2015) Suchasnі pіdhodi do virіshennya problemi nastupnostі u fіzichnomu vihovannі shkolyarіv. [Modern approaches to solving the problem of continuity in physical education of schoolchildren]; Moloda sportivna nauka Ukrainu: zb. nauk. prac’ (2); pp. 202–205. [in Ukraine].

Підгайна В. О., Ковальова Н. В. Вплив рухової активності на показники фізичного стану старшокласників. Зб. Наукових праць НПУ ім. Драгоманова. «Науковий часопис». Серія 15. Випуск 3К(97)18К. 2018; С. 393 – 397.

Pidgajna, V. O., Kovalova, N. V., (2018) Vpliv ruhovoyi aktivnosti na pokazniki fizichnogo stanu starshoklasnikiv. [Influence of motor activity on indicators of physical condition of high school students]; Zb. Naukovih prac NPU im. Dragomanova. «Naukovij chasopis». Seriya 15. Vipusk 3K(97)18K; pp. 393–7. [in Ukraine].

Сергiєнко Л. П. Тестyвaння рyхових здiбностей школярів. Київ. 2001; – 438 с.

Sergiєnko, L. P., (2001)Testyvannya ryhovih zdibnostej shkolyariv. [Testing of pupils’ motor abilities] Kiev; 438 p. [in Ukraine].

American College of Sports Medicine. (2000) ACSM Guidelines for exercise testing and pre-scription.–Baltimore: Lippincott Williams&Wilkins, 378р.

Redmond K. (2010) Promoting Physical Activity: A Guide for Community Action, Second Edition Centers for Disease Control and Prevention / K. Redmond. – Human Kinetics, 280 p.

Rodriguez DA, Arbillaga A, Barberan-Garcia A, et al. (2016) Effects of interval and continuous exercise training on autonomic cardiac function in COPD patients. Clin Respir J 2016; 10(1): 83–89.


Пристатейна бібліографія ГОСТ