DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-16.37-41

ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ АМАТОРІВ-ВОЛЕЙБОЛІСТІВ 18–21 РОКІВ В УЧБОВО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

В. Ляшенко, О. Гацко, Н. Гнутова, Н. Петрова

Анотація


Визначено вплив систематичних занять на розвиток фізичних властивостей, що сприяє вдалому оволодінню прийомами техніки гри і тактичними взаємодіями. Мета дослідження полягала у експериментальній перевірці ефективності застосування підібраних засобів, спрямованих на розвиток фізичних якостей та технічної підготовленості аматорів-волейболістів 18–21 років. Для досягнення поставленої мети використовувалися наступні методи дослідження: аналіз і узагальнення літературних джерел, анкетування, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Результати. Після використання підібраної програми з застосуванням засобів спрямованих на підвищення технічної майстерності ми з’ясували, що у вправі «Нападаючий удар з власного підкидання м’яча (із зони 4 в зону 5)» показник в контрольній групі склав 6,54 балів, що на 0,50 балів краще, ніж на початку експерименту, в експериментальній групі показник покращився на 1,79 бали і став дорівнювати 8,33 балів, що на 2,80 бала більше показника контрольної групи (р <0,05). Щодо «Нападаючого удару із зони 4 в зону 1» маємо показник в контрольній групі – 5,95 балів, що на 0,50 балів краще, ніж на початку експерименту, в експериментальній групі показник покращився на 2,43 бала і дорівнює 8,15 балів, що на 2,20 балів більше показника контрольної групи (р <0,05). Висновки. За результатами досліджень, волейбол є одним з найпопулярніших видів спорту серед студентів і становить – 36%, так само 36% – футбол, 12% – настільний теніс та 16 % – інші види спорту. Визначено вплив підібраних нами засобів на фізичну та технічну підготовленість аматорів-волейболістів 18–21 року, відмінності у показниках фізичної та технічної підготовки контрольної та експериментальної групи достовірні (р <0,05).


Ключові слова


волейбол; підготовленість; нападаючий удар; човниковий біг; стрибки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аверин И. В. Специальная подготовка волейболиста. Спорт в шк. 2000. № 11–12. С. 9–16.

Averyn, Y. V. (2000), “Spetsyalnaia podhotovka voleibolysta“[Volleyball Special Training]. Sport v shk. No. 11–12. pp. 9–16. [in Russia].

Арзютов Г. Точність побудови руху в спортивних іграх, відмінності та зміни в структурі підготовленості спортсменів різної кваліфіка­ції, статі, віку. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у су­часному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Україн­ки. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки. No 3 (19). 2002. С. 312–316.

Arziutov, H. (2012), “Tochnist pobudovy rukhu v sportyvnykh ihrakh, vidminnosti ta zminy v strukturi pidhotovlenosti sportsmeniv riznoi kvalifikatsii, stati, viku“. [Accuracy encourage athletes in sports games, performance and training in the structure of preparedness of sportsmen, qualifications, statistics, statistics]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi : zb. nauk. pr. Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. Lutsk: VNU im. Lesi Ukrainky. No 3 (19). рр. 312–316. [in Ukraine].

Буданова, Е. А. Козырева, Е. В. Оценка эффективности технико- тактических действий квалифицированных волейболистов. Теория и методика физической культуры и спорта: Наследие основоположников и перспективы развития: Материалы Международной научной конференции, посвященной 85 – летию со дня рождения Л. П. Матвеева, РГУФКСиТ, 26 – 28 мая 2010 / под общей редакцией А. Н. Блеера, В. П. Полянской. М.: Светотон. 2011. С. 97–99.

Budanova, E. A. Kozireva, E. V. (2011), “Otsenka эffektyvnosty tekhnyko-taktycheskykh deistvyi kvalyfytsyrovannikh voleibolystov“. [Evaluation of the effectiveness of the technical and tactical actions of qualified volleyball players].Teoryia y metodyka fyzycheskoi kulturi y sporta: Nasledye osnovopolozhnykov y perspektyvi razvytyia: Materyali Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsyy, posviashchennoi 85 – letyiu so dnia rozhdenyia L. P. Matveeva, RHUFKSyT, 26–28 maia 2010 / pod obshchei redaktsyei A. N. Bleera, V. P. Polianskoi. M.: Svetoton. 1. pp. 97–99. [in Russia].

Вольчинський А. Особливості тренування студентів-волейболістів із різною фізичною підготовкою. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Укра­їнки. 2015. Вип. 17. С. 38-42.

Volchynskyi, A. (2015), “Osoblyvosti trenuvannia studentiv-voleibolistiv iz riznoiu fizychnoiu pidhotovkoiu“. [Specialties of coaching student-volleyball club]. Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Vyp. 17. pp. 38–42. [in Ukraine].

Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання. Т. 1. К. : Олімп. л-ра, 2012. 392 с.

Krutsevych, T. Yu. (2012), “Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia“ [Theory and methodology of physical education]. T. 1. K. : Olimp. l-ra, 392 р. [in Ukraine].

Проценко Г. Визначення особистісно-орієнтованого стилю спіл­кування тренера в процесі тренувальної та змагальної діяльності юних волейболісток. Молода спортивна наука України, 2008. Т. І. С. 270.

Protsenko, H. (2008), “Vyznachennia osobystisno-oriientovanoho styliu spilkuvannia trenera v protsesi trenuvalnoi ta zmahalnoi diialnosti yunykh voleibolistok“ [Visualization of a special and coordinated style of coaching a coach in the process of training and training of young volleyball players]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy. T. I. p. 270. [in Ukraine].

Сокольвак О. Структура та зміст тренувальної роботи учнів-волей­болістів 10–11 класів протягом підготовчого періоду річного циклу підготовки в спортивній секції. Фізичне виховання, спорт і культу­ра здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк, 2012. № 4(20). С. 486–491.

Sokolvak, O. (2012) “Struktura ta zmist trenuvalnoi roboty uchniv-voleibolistiv 10–11 klasiv protiahom pidhotovchoho periodu richnoho tsyklu pidhotovky v sportyvnii sektsii“ [Structure and content of the training work of volleyball students of 10– 11 grades during the preparatory period of the annual cycle of preparation in the sports section]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi: zb. nauk. pr. Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. Lutsk. No 4(20). pp. 486–491. [in Ukraine].

Савицкая, Г. В. Ключникова, Н. Н. Техническая подготовка для до­стижения желаемого результата в волейболе. Совершенствова­ние учебного и тренировочного процессов в системе образова­ния: сборник научных трудов. Ульяновск: УлГТУ. 2009. С. 168–169.

Savytskaia, H. V. Kliuchnykova, N. N. (2009), “Tekhnycheskaia podhotovka dlia dostyzhenyia zhelaemoho rezultata v voleibole“ [Technical training to achieve the desired result in volleyball]. Sovershenstvovanye uchebnoho y trenyrovochnoho protsessov v systeme obrazovanyia: sbornyk nauchnыkh trudov. Ulianovsk: UlHTU. рр. 168–169. [in Russia].

Хавруняк І. В. Особливості навчально-тренувального процесу під­готовки волейболістів у вищих навчальних закладах. Молодий вчений. 2015. № 2(6). С. 515–518.

Khavruniak, I. V. (2015), “Osoblyvosti navchalno-trenuvalnoho protsesu pidhotovky voleibolistiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh“[ Peculiarities of the training process of training volleyball players in higher educational establishments]. Molodyi vchenyi. No 2(6). рр. 515–518. [in Ukraine].

Швай О. Ефективність фізичної підготовки кваліфікованих волей­болістів різних ігрових амплуа. Фізичне виховання, спорт і культу­ра здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. № 2 (18). С. 332–335.

Shvai, O. (2012), “Efektyvnist fizychnoi pidhotovky kvalifikovanykh voleibolistiv riznykh ihrovykh amplua“ [The efficiency of physical training of qualified volleyball players of different playing fields]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi : zb. nauk. pr. Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. Lutsk : VNU im. Lesi Ukrainky. No 2 (18). pp. 332–335. [in Ukraine].

Стрельникова Є. Я., Ляхова Т. П. Особливості підготовки грав­ців І темпу на сучасному етапі розвитку волейболу. Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях: сборник статей X международной научной конференции. Белгород-ХарьковКрасноярск, ХГАФК, 2014. Т. 2. С.175–178.

Strelnykova, Ye. Ya., Liakhova T. P. (2014), “Osoblyvosti pidhotovky hravtsiv I tempu na suchasnomu etapi rozvytku voleibolu“[ Features of preparation of players and tempo at the present stage of development of volleyball]. Problemі y perspektyvі razvytyia sportyvnіkh yhr y edynoborstv v vиsshykh uchebnиkh zavedenyiakh: sbornyk statei X mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsyy. Belhorod- KharkovKrasnoiarsk, KhHAFK. T. 2. pp.175–178. [in Ukraine].

Ievgeniia Strelnykova, Alina Mel’nik, Tamara Liakhova. Analysis of gaming actions of the central blocking in competitive activity of women’s volleyball amateur teams. Slobozhanskyi herald of science and sport. № 2(64), 2018. Р. 57–60.

Ievgeniia Strelnykova, Alina Mel’nik, Tamara Liakhov, (2018), “Analysis of gaming actions of the central blocking in competitive activity of women’s volleyball amateur teams“ Slobozhanskyi herald of science and sport. No 2(64). pp. 57–60.


Пристатейна бібліографія ГОСТ