DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-16.27-31

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ПОЛІПШЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ

О. Клюс, М. Кужель, О. Скавронський, М. Гуска

Анотація


Фізична підготовленість відіграє важливе значення в процесі забезпечення, збереження і покращення стану здоров’я та високій працездатності студентів, тому це питання й сьогодні є актуальним. Пропоноване дослідження ґрунтується на є даних експерименту, проведеного із студентами першого курсу чоловічої статті. Мета дослідження. Вивчити ставлення студентів до розвитку своїх фізичних якостей та встановити рівень їхньої обізнаності. Методи дослідження. Під час експерименту застосовано комплекс методів: аналіз, анкетне опитування, педагогічне спостереження, математичної статистики. До дослідження залучені 72 студенти закладу вищої освіти під час першого року їх навчання. Результати. Проведеним анкетуванням встановили, що студенти першого року навчання в закладі вищої освіти позитивно ставляться до необхідності підвищувати свою фізичну підготовленість і вважають її важливою 97 %. Виявили, що 83 % студентів оцінюють свій стан фізичного розвитку як середній, 6 % – як низький і 11 % – як високий. Щодо змісту фізичного виховання, то найбільш цікавими фізичними вправами, які виконують студенти в структурі фізичного виховання, є «спортивні ігри» – 50 %, «легкоатлетичні вправи» – 41,6 %, «рухливі ігри» – 31 %, «ритмічна гімнастика» – 11 %, «атлетична гімнастика» – 3 %. Встановили, що 92% студентів вважають, що під час практичних занять вони отримують достатньо уваги до розвитку фізичних якостей, проте не виявляють бажання брати участь у змаганнях, основна причина цього полягає у відсутності часу – 15 % та відсутності цікавості – 13 %. Виявили, що респонденти недостатньо орієнтуються в теоретико-методичних питаннях з фізичного виховання, що необхідні під час здійснення фізичної активності, а також відзначили, що викладачі надають достатньо інформації щодо техніки виконання рухових дій, але недостатньо інформують про розвиток у них фізичних якостей та їхні фізичні можливості. Одержану інформацію необхідно враховувати при формуванні мотивації студентів чоловічої статі до цілеспрямованого розвитку їхніх фізичних якостей.


Ключові слова


здоров’я; фізична активність; студенти; фізичні якості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Банах В. Персоніфікований підхід до фізичного виховання студентської молоді. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. № 15. С. 11–37.

Banach V.(2019), Personifikovanyj pidchid do fizychnogo vychovanja stydentskoj molodi [Personalized approach to physical education of student youth]. Bulletin of Kamyanets-Podilskyi Ivan Ogiyenko National University. Physical Education, Sports and Human Health: Aksioma, Kamyanets-Podilskiy. No 15. pp. 11–37. [in Ukraine].

Бойчук Ю., Єдинак Г., Галаманжук Л., Клюс О., Скавронський О. Дослідження інтересу студенток до розвитку фізичних якостей педагогічними засобами. Вісник Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Фізичне виховання, спорт і здоровя людини. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. Вип. 13. С. 29–34.

Boychuk Y. Yedinak G. Galamandzuk L. Klyus O. Skavronskiy O. (2019), Doslidzennya interesu studentok do rozvytky fizychnyh yakostey pedagogichnymy zasobamy [Research of students’ interest in the development of physical qualities by pedagogical means]. Bulletin of Kamyanets-Podilskyi Ivan Ogiyenko National University. Physical Education, Sports and Human Health: Aksioma, Kamyanets-Podilskiy. No 13. pp. 29–34. [in Ukraine].

DOI: 10.32626/2227-6246.2019-13.29-33 ISSN 2309-8082

Гринько В. М. Ставлення студентів до фізичного виховання і здорового способу життя та їх самооцінка рівня фізичної підготовленості. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2015. № 1. С. 55–59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2015_1_12.

GrinkoV. M. (2015), Stavlennya studentiv do fizuchnogo vychovannja i zdorovogo sposobu zuttja ta ich samootsinka rivnja fizuchnoi pidgotovlenosti [Attitude of students to physical education and healthy lifestyle and their self-esteem of the level of physical fitness]. Slobozanskiy naukovo-sportuvnuy visnyk. pp.55–59. [in Ukraine].

Г. П. Грибан, В. П. Краснов, Ф. Г. Опанасюк. Комплексні дослідження модернізації системи фізичного виховання студентів у вищих освітніх закладах України. Наук. часопис. Сер. 15. Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 2019. № 5. С. 31–34. http:// ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9656

Gruban G.P. Krasnov V.P. Opanasyuk V.G. (2019) Kompleksni doslidzhennya modernizaciyi sistemi fizichnogo vihovannya studentiv u vishih osvitnih zakladah Ukrayini [Comprehensive research on modernization of the system of physical education of students in higher educational establishments of Ukraine] Nauk. chasopis. Ser. 15. Naukovo-pedagogichni problemi fizichnoyi kulturi (fizichna kultura i sport). Nac. ped. un-t im. M. P. Dragomanova, Kyiv. No 5. pp. 31–34. [in Ukraine].

Гостіщев В. М. Рівень фізичної підготовленості як чинник мотивації студентів до фізичної активності в умовах навчального процесу та у вільний час. Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.- теорет. журнал. Харків: ХДАФК, 2010, № 1. С. 15–18.

Gostischev V.M. (2010), Riven fizychnoi pidgotovlenosti jak chynnyk motyvatsii studentiv do fizychnoi aktyvnosti v umovach navchalnogo protsesu ta u vilnyy chas [The level of physical fitness as a factor of students’ motivation for physical activity in the educational process and in their free time]. Slobozanskiy naukovo-sportivnuj visnuk. CHDAFK, Kharkiv.No 1. pp. 15–18. [in Ukraine].

Дух Т., Лесько О., Рачук Н., Ріпак М. Фізична підготовленість як один із критеріїв ефективності фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів. Спортивна наука України. 2015. Т. 2. С. 34–39. URL: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3050

Dukh T., Lesjko O., Rachuk N., Ripak M. (2015), Fizychna pidghotovlenistj jak odyn iz kryterijiv efektyvnosti fizychnogho vykhovannja studentiv vyshhykh navchaljnykh zakladiv. za red. Jevghena Prystupy [Physical preparedness as one of the criteria of the efficiency of physical education of students of higher educational institutions]. Sportyvna nauka Ukrajiny, Vol. 2, pp. 34–39. [in Ukraine].

Єдинак Г. А, Мицкан Б. М., Завацька Л. Стан та деякі теоретичні аспекти посилення мотивації студентів до систематичної рухової активності оздоровчого спрямування. Вісник Прикарпатського у-ту. Фізична культура. 2012. Вип. 16. С. 44–50.

Iedynak G. A., Mytckan B. M., Zavatska L. (2012), Stan ta dejaki teoretyčni aspekty posylennja motyvacii studentiv do systematyčnoi ruchovoi aktyvnosti ozdorovčoho sprjamuvannja [The state and some theoretical aspects of enhancement of students’ motivation to systematic motor activity of the well-being direction], Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Fizyčna kultura, No 16, pp. 44–50. [in Ukraine].

Єдинак Г. А. Деякі теоретико-методичні аспекти посилення мотивації студентів до систематичної фізичної активності оздоровчої спрямованості. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне, виховання та спорт. 2014. № 118 (3). С. 109–113.

Iedynak G. A. (2014), Deyaki teoretyko-metodychni aspekty posylennya motvaciyi studentiv do systematychnoyi fizychnoyi aktyvnosti ozdorovchoyi spryamovanosti [Some theoretical and methodical aspects of increasing the motivation of students to systematic physical activity of health-oriented direction], Visnyk Černihivskoho nacionalnoho pedahohičnoho universytetu. Ser.: Pedahohični nauky. Fizyčne vychovannja ta sport. Vol. 118 (3), pp. 109–114. [in Ukraine].

Єдинак Г. А., Мисів В. М., Юрчишин Ю. В. Фізична культура у загальноосвітньому навчальному закладі: навч. посіб. Кам’янець- Подільський: ТОВ «Друкарня Рута». 2014. 228 с.

Iedynak G. A., Musiv V.M., Yurchishin Y.V., (2014), Fizychna kultura u zagalnoosvitnomu navchalnomu zakladi [Physical education in secondary school]. Ruta Printing House. Kamjanets-Podilskij. 228 p. [in Ukraine].

Кириченко Т. Г. Здоров’я в системі ціннісних пріоритетів студентів педагогічного закладу вищої освіти. Вісник Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янець- Подільський: Аксіома, 2019. Вип. 12. С. 22–27.

Kyrichenko T.(2019), Zdorovja v systemi tsinnistnuch priorytetiv studentiv pedagogichnogo zakladu vyshchoi osvity [Health in the system of value priorities of students of a pedagogical institution of higher education]. Aksioma. Kamjanets-Podilskij. No 12. pp. 22–27. [in Ukraine].

Коваль О.Г., Гуска М.В. Проблеми оптимізації процесу формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей студентів гуманітарних факультетів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини: Випуск 15, 2019. doi: 10.32626/2309-8082.2019- 15.61–65.

Koval O.G., Guska M.V.,(2019), Problemy` opty`mizaciyi procesu formuvannya fizkul`turno-ozdorovchy`x kompetentnostej studentiv gumanitarny`x fakul`tetiv [Problems of optimization of the process of formation of physical and health competences of students of humanities faculties]. Bulletin of Kamyanets-Podilskyi Ivan Ogiyenko National University. Physical Education, Sports and Human Health: Issue 15, pр. 61–65. [in Ukraine].

Москаленко Н., Корж Н. Технологія формування ціннісного ставлення у студентів до самостійних занять фізичною культурою. Спортивний вісник Придніпров’я. 2016. № 1. С. 201– 206.

Moskalenko N. Korz N.(2016) Technologiya formuvannja tsinnisnogo stavlennya u studentiv do samostiynuch zannyat fizuchnoyu kulturoyu. [Technology of formation of value attitude at students to independent employment by physical culture]. Sportyvnuj visnyk Pridniprovja No 1. pp. 201–206. [in Ukraine].

Одайник В., Авінов В. Етапи розвитку фізичних якостей студентів закладів вищої освіти засобами баскетболу. Вісник Камянець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Фізичне виховання, спорт і здоровя людини. Кам’янець- Подільський: Аксіома, 2019. Вип. 15. С. 81–84

Odajnik V., Avinov V.,(2019), Etapy rozvidky fizychnych jakostej studentiv zakladiv vyshchoi osvitu zasobamy basketbol. [Stages of development of physical qualities of students of higher education institutions by means of basketbal]. Aksioma. Bulletin of Kamyanets- Podilskyi Ivan Ogiyenko National University. Physical Education, Sports and Human Health. Aksioma. Kamjanets-Podilskiy No 15. pp. 81-84. [in Ukraine].

Оленів Д. Г., Канішевський С. М. Аналіз рівня фізичної підготовленості студентів закладів вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. праць. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 3К (110). С. 410–413.

Olenev D., Kanishevskiy S., (2019), Analiz rivnja fizychnoi pidgotovlenosti studentiv zakladiv vyshcchoi osvity [Analysis of the level of physical fitness of students of higher education institutions]. NP im. M. P. Dragomanova Kyiv. pp. 410-413. [in Ukraine].

Присяжнюк С. І. Дослідження проблеми відношення студентів до занять з фізичного виховання. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2017. № 147 (2). С. 108–113.

Prisaznyuk S. (2017), Doslidzennja problem vidnoshennja studentiv do zanjat z fizuchnogo vuchovannja [Research of the problem of attitude of students to physical education classes] Visnik Chernigivskogo natsionalnogo pedagogichnogo universutetu. Fizuchne vuchovannja i sport. No. 147(2), pp. 108–113. [in Ukraine].

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті: навч. посіб. Кам’янець- Подільський: ПП Видавництво «Оіюм», 2012. 280 с.

Shiyan B. M., Iedynak G. A., Petryshyn Yu. V. (2012), Naukovi doslidzhennya u fizychnomu vykhovanni ta sporti [Scientific research in physical education and sports], PE Oyum Publishing House, Kamianets-Podilsky. 280 p. [in Ukraine].

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1695-19

https://www.president.gov.ua/documents/422016-19772

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/34953


Пристатейна бібліографія ГОСТ