DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.85-91

ВПЛИВ СТАТІ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Н. Панчук, В. Слюсарчук

Анотація


Вивчали дослідження проблеми ціннісної сфери особистості студента у вищому навчальному закладі, побудованому на основних концептуальних засадах науковців української психології при вивченні загальних та фахових дисциплін професійної підготовки з метою становлення у кожного студента особистісних та професійних ціннісних орієнтацій Мета дослідження полягала у визначенні особливостей формування професійних цінностей під час навчання у вищій школі. Матеріал і методи. У дослідженні взяло участь 30 хлопців та 39 дівчат, вік яких з початком дослідження знаходився у межах 18–20 років. Використано публікації наукових і науково-методичних видань, методи психолого-педагогічних досліджень та методичні матеріали і практичний досвід фахівців вікової та педагогічної психології та кафедри психології освіти факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Результати. У статті обґрунтована важливість проблеми підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців педагогічної галузі з використанням активних методів навчання, конкретних педагогічних ситуацій при вивченні фахових дисциплін, зокрема практичної підготовки спрямованої на формування особистості фахівця, який був би конкурентоспроможним на вітчизняному та європейському ринку праці. Висновки. Для покращення організації навчального процесу, набуття практичних навичок, наближених до умов освітнього процесу, формування професійно-особистісних компетенцій у  майбутнього фахівця педагогічного напряму, доцільно звернути важливу увагу на проблему практичної підготовки через впровадження в навчально-виховний процес вищого освітнього закладу активних методів навчання.


Ключові слова


цінності; ціннісні орієнтації; професійні ціннісні орієнтації; особистісні ціннісні орієнтації; професійна підготовка; навчально-професійна діяльність; життєве самовизначення; професійні компетенції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. К. : Либідь, 2003. 280 с.

Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. : Кн. 2 : Особистісно орієнтований підхід : науково-практичні засади. К.: Либідь, 2003. 344 с.

Боришевський М.Й. Духовні цінності як детермінанта розвитку й саморозвитку особистості // Педагогіка і психологія. Вісник АПН. № 2(59). 2008. С. 49–57.

Долинська Л. В., Максимчук Н. П. Психологія ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2008. 124 с.

Максимчук Н. П. Становлення ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя: монографія. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2009. 176 с.

Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності. К.: Вища школа. 2004. 335с.

Чепелєва Н. В. Спрямованість особистості на розвиток як підґрунтя самопроектування // Психологія саморозвитку особистості : зб. наук. пр. / за ред. Н. В. Чепелєвої, Я.Ф. Андреєвої. Чернівці, Київ. 2016. 284 с.

Яремчук С. В. Проблема духовності в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т.XIV. Част.1. К. 2012. С.397–404.


Пристатейна бібліографія ГОСТ