ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ПРАВОЗНАВСТВА ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • Р. Келемен Карпатський коледж Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.56-60

Ключові слова:

професійна компетентність, фахова підготовка, майбутні молодші спеціалісти з правознавства, дослідно-експериментальна робота, констатувальний, формувальний, підсумковий етапи експерименту.

Анотація

Найважливішим етапом наукового аналізу підготовки майбутніх молодших спеціалістів з правознавства з метою формування у них професійної компетентності засобами інтерактивних технологій є педагогічний експеримент, як один із найефективніших способів об’єктивної перевірки достовірності гіпотези дослідження. У статті розглянуто перебіг та результати експериментальної роботи спрямованої на формування професійної компетентності майбутніх молодших спеціалістів з правознавства у фаховій підготовці засобами інтерактивних технологій. Розглянуто етапи проведення педагогічногоексперименту (констатувальний, формувальний, підсумковий). Дослідно-експериментальна робота щодо перевірки дієвості педагогічних умов та структурно-функціональної моделі підготовки майбутніх молодших спеціалістів з правознавства засобами інтерактивних технологій проводилася в період з 2016–2019 н.рр. у чотирьох закладах юридичної освіти України. Педагогічний моніторинг результатів підготовки майбутніх молодших спеціалістів з правознавства засобами інтерактивних технологій здійснювався з використанням комплексу діагностичних методик, які дали змогу вивчити хід і результати поетапного розвитку всіх компонентів професійної компетентності та спостерігати динаміку її формування у студентів. Цілісність і дієвість критеріально-діагностичного апарату, який застосовувався для оцінки рівня формування професійної компетентності, забезпечена поетапністю формування її компонентів за їхніми показниками та найкращим чином акумулює в собі окремі діагностики, зокрема й авторські, уможливлює повне відображення процесу підготовки майбутніх молодших спеціалістів з правознавства засобами інтерактивних технологій з метою формування у них професійної компетентності. Рівень сформованості професійної компетентності майбутніх молодших спеціалістів з правознавства визначався за мотиваційно-аксіологічним, когнітивно-змістовним, діяльнісно-практичним, оціночно-рефлексивним критеріями.

Біографія автора

Р. Келемен, Карпатський коледж Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

викладач Карпатського коледжу Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

Посилання

Бабушкин Г. Д. Психодиагностика личности при занятиях физической культурой и спортом: учеб. пособ. Омск: Изд-во СибГУФК, 2012. 328 с.

Бадмаева Н. Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей: монография. Улан-Удэ, 2004. 280 с.

Зосименко О. В. Особливості проведення дослідно-експериментальної роботи з організації проектної діяльності майбутніх педагогів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 5 (49). С. 219–233.

Ильин Е. П. Психология воли. СПб.: Питер, 2009. 368 с.

Образцов П. И. Методы и методология психолого-педагогического исследования. СПб.: Питер, 2004. 268 с.

Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Уч. пособие. Самара: Изд. дом. «Бахрах-М», 2001. 672 с.

Реан А. А., Бордовская Н. В., Розум С. И. Психология и педагогіка. СПб.: Питер, 2002. 432 с.

Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Методологія науково-педагогічних досліджень: підруч. Рівне: Волинські обереги, 2013. 360 с.

Тимощук І. Г. Формування морально-етичної відповідальності особистості майбутнього практичного психолога: дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Центр. ін-т післядип. пед. осв. АПН України. К., 2003. 185 c.

Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. М.: Изд-во Ин-та психотерапии. 2002. 540 с.

Tapp J. L., Levine F. J. Law, justice and the individual in society: psychological and legal issues. New York: Holt, Rinehart, 1977. 446 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-10

Як цитувати

Келемен, Р. (2019). ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ПРАВОЗНАВСТВА ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (15), 56–60. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.56-60