DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.%p

КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ТА СЛУХАЧІВ У ПРОЦЕСІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

В. Дияк

Анотація


У статті конкретизовано змістовні складники концепції соціально-економічної підготовки курсантів та слухачів у процесі безперервної освіти в Національній академії Державної прикордонної служби України (НАДПСУ). Встановлено, що потреба у визначенні методологічних засад соціально-економічної підготовки курсантів та слухачів у процесі безперервної освіти в НАДПСУ детермінує необхідність всебічного розгляду та обґрунтування змісту  вторської педагогічної концепції як форми репрезентації результатів науково-педагогічного дослідження і методичного апарату вирішення окресленої проблеми. Підсумовано, що аналіз і оцінку будь-якої педагогічної концепції необхідно здійснювати з трьох основних позицій. По-перше, з точки зору узгодження її змісту з історіографією досліджуваної проблеми, відповідно до логіки становлення педагогічної науки в цілому і досліджуваного напряму, зокрема. По-друге, з позиції наукової новизни і теоретичної значущості репрезентованого в концепції матеріалу. І, по-третє, з точки зору практичної значущості для масового використання, тобто адаптованості змісту концепції до умов сучасної вищої військової освіти, можливості отримання з її допомогою необхідних результатів. Висвітлено результати теоретичного аналізу репрезентованих у науковій літературі педагогічних концепцій, що засвідчило різноплановість наукових позицій щодо їх композиційної побудови. Відображено авторське трактування концепції соціально-економічної підготовки курсантів і слухачів у процесі безперервної освіти в НАДПСУ. Це  омплекс ключових положень, які всебічно розкривають сутність, зміст і особливості досліджуваного явища та його існування в реальних умовах освітнього процесу вищої школи. Під комплексом ключових положень розуміємо  кладну, цілеспрямовану, динамічну систему фундаментальних знань про досліджуваний процес. Сформульовано припущення, що композиційно авторська педагогічна концепція соціально-економічної підготовки курсантів і слухачів у процесі безперервної освіти в НАДПСУ як система наукових знань і форма публічної репрезентації результатів дослідження містить такі структурні частини: загальні положення; понятійно-категоріальний апарат; теоретико-методологічні основи; ядро концепції; змістовно-смислове наповнення; педагогічні умови ефективного функціонування і розвитку досліджуваного процесу; верифікація.


Ключові слова


курсанти; слухачі; соціально-економічна підготовка; соціально-економічна компетентність; концепція; безперервна освіта.

Повний текст:

PDF

Посилання


Блощинський І. Г. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки фахівців Державної прикордонної служби України з використанням технологій дистанційного навчання : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 016. 562 с.

Галімов А. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до виховної роботи з особовим складом : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Хмельницький, 2005. 456 с.

Мельничук І. М. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій : моногр. Тернопіль: Економічна думка, 2010. 326 с.

Торічний О. В. Теорія і практика формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання : моногр. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2012. 536 с.

Чернілевський Д. В. Методологія наукової діяльності : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Вінниця : АМСКП, 2010. 484 с.

Яковлев Е.В., Яковлева Н. О. Педагогическая концепция: методологические аспекты построения. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. 239 с.

Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.: Смысл, 2001. 366 с.

Ястремська С. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський нац. пед. ун-те. імені В. Гнатюка, 2018, 616 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ