ІННОВАЦІЙНІСТЬ, ІНТЕГРАТИВНІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ У КОЛЕДЖАХ

Автор(и)

  • М. Демянчук Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.30-34

Ключові слова:

медичні коледжі, майбутні молодші спеціалісти сестринської справи, інноватизація освіти, міждисциплінарна інтеграція, педагогічні технології.

Анотація

У статті на основі порівняльного аналізу вітчизняних та закордонних наукових літературних джерел узагальнено, що проблема технологічності професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи тісно пов’язана з проблемою інноватизації освітнього процесу в медичних коледжах шляхом використання сучасних педагогічних технологій. Для проведення дослідження використовувалися методи: порівняльного аналізу вітчизняних та закордонних наукових літературних джерел з метою визначення сучасних напрямів удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі; опитування викладачів медичних закладів вищої освіти з метою визначення їхньої готовності до використання інноваційних педагогічних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців сестринської справи; узагальнення власної практичної діяльності викладача терапевтичних дисциплін з використанням педагогічних інноваційних технологій, що дало змогу обґрунтувати доцільність застосування міждисциплінарної інтеграції в умовах симуляційного навчання студентів медичних коледжів; розробка методичного забезпечення для використання міждисциплінарної інтеграції у навчанні майбутніх медичних сестер. На основі одержаних емпіричних даних встановлено недостатній рівень готовності викладачів медичних закладів освіти до використання інноваційних педагогічних технологій. Наведено приклад ситуаційного завдання для роботи студентів з використанням манекена (технологія симуляційного навчання). Студенти мали змогу відтворити процес внутрішньовенного краплинного введення ліків. Представлено результати обговорення студентами професійних дій на основі використання знань з багатьох вивчених дисциплін. В поясненні сутності маніпулятивний дій,  студенти викоистовували знання з медичної хімії, анатомії людини, основ біологічної фізики та медичної апаратури, анестезіології та реаніматології, медицини надзвичайних ситуацій, фармакології та медичної рецептури, що свідчить про дієвість застосування міждисциплінарної інтеграції в процесі вивчення майбутніми медичними сестрами можливих ускладнень при ін’єкціях.

Біографія автора

М. Демянчук, Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради

кандидат педагогічних наук, викладач терапевтичних дисциплін

Посилання

Артьоменко В. В. Симуляційне навчання в медицині: міжнародний та вітчизняний досвід. Одеський медичний журнал. 2015. № 6 (152). С. 67–74.

Варава О. Б. Використання інноваційних педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх бакалаврів сестринської справи. Інноваційна педагогіка. 2018. Вип. 8. С. 115–118.

Давиденко О. В., Соколова Н. С. Міжпредметні зв’язки та інтеграція у професійно-практичній підготовці медичних сестер. Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (Житомир, 10–11 листоп. 2011 р.). Житомир, 2011. С. 86.

Касевич Н. М. Основи медсестринства в модулях : навч. посіб. ; вид. третє, виправл. Київ : ВСВ «Медицина», 2018. 480 с.

Лукащук І. М. Організаційно-педагогічні умови забезпечення фахової компетентності майбутніх медичних сестер на основі міжпредметних зв’язків в процесі навчання хіміко-біологічних дисциплін. Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. 2015. Вип. 1(12). С. 19–22.

Маркович О. В. Використання педагогічних технологій у процесі підготовки коледжами медичних сестер. Збірник наукових праць Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України. 2007. № 1. С. 64–70.

Олеськова Г. Г. Застосування сучасних технологій фахової підготовки сестринського персоналу в Україні. Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: тези доповідей V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, / 30–31 берез. 2017 р.). Хмельницький: ХНУ, 2017. С. 111–112.

Романишина Л. М., Мельничук І. М. Підготовка майбутніх фахівців медицини до маркетингової діяльності як педагогічна проблема. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання). Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua. 2018. №2.

Солодовник О. В. Модернізація фахової підготовки молодших спеціалістів у медичному коледжі. Проблеми освіти. 2015. Спецвипуск. С. 86–90.

Herreid C. Start with a Story: The Case Study Method of Teaching College Science.Arlington, Va: NSTA Press, 2007. 466 с.

Melnychuk I.,Fedchyshyn N., Pylypyshyn O., Vykhrushch A. Philosophicaland Cultural Aspectsof Medical Profession: Philosophical and Conceptual Peculiarities. Cultura. International Journal of Philosophy of Cultureand Axiology. 2019. №16 (1). P. 165–174.

Melnychuk I. M., Pikon K. S. Forms and methods of nurses professional training in the higher educational institutions of USA. Millennium science. Proceedings of XV International scientific conference. Morrisville, Lulu Press., 2018. P. 146–148.

Nishisaki A., Keren R., Nadkarni V. Does simulation improve patient safety? Self-efficacy, competence, operational performance, and patient safety. Anesthesiology Clinical. 2007. Vol 25. P. 225–236.

Rodgers D. L., Securro S. Jr., Pauley R. D. Simulation in Healthcare. Journal of the Society for Simulation in Healthcare. 2009. Vol. 4. P. 200–206.

Russell K. Nurse practice acts guide and govern nursing practice. Journal of Nursing Regulation. 2012. Vol. 3(3). PP. 36–42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-21

Як цитувати

Демянчук, М. (2019). ІННОВАЦІЙНІСТЬ, ІНТЕГРАТИВНІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ У КОЛЕДЖАХ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (15), 30–34. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.30-34