АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СФОРМОВАНОСТІ ДІЯЛЬНІСНОГО КОМПОНЕНТУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Автор(и)

  • А. Боднар Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна
  • І. Стасюк Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.16-20

Ключові слова:

діяльнісний, майбутні учителі фізичної культури, підготовка, олімпійська освіта.

Анотація

У статті проаналізовано динаміку сформованості діяльнісного компоненту готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти на констатувальному етапі та після завершення формувального етапу педагогічного експерименту. Мета дослідження. Проаналізувати динаміку сформованості діяльнісного компоненту готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти на констатувальному етапі та після завершення формувального етапу педагогічного експерименту.
Методологія дослідження. У дослідженні приймали участь 181 майбутніх учителів фізичної культури (88 студентів у складі експериментальних груп і 93 студенти контрольних груп). До експериментальних груп входили студенти факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (40 осіб), та студенти Чернівецького національного університету (48 осіб), а до контрольних груп – студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (23 особи) та Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (70 осіб). Для перевірки вірогідності відмінностей між рівнями готовності студентів експериментальних і контрольних груп нами  використовувався критерій Пірсона (Х2) який застосовують у непараметричних (якісних) вимірюваннях. Результати роботи та ключові висновки. Аналіз результатів педагогічного експерименту засвідчив наявність позитивних змін рівня сформованості діяльнісного компоненту готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів, що входили до експериментальної групи порівняно з контрольною. Так, за діяльнісним компонентом в експериментальній групі 81,8 %
студентів досягли середнього і високого рівня готовності проти 28,4 % до початку експерименту; у контрольній групі відповідно 44,1 % проти 28 %. Виходячи із вищезазначеного, можна констатувати, що впровадження розробленої і теоретично обґрунтованої нами технології формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів у навчально-виховний процес студентів експериментальної групи забезпечило досягнення вагомих результатів у формуванні діяльнісного компоненту.

Біографії авторів

А. Боднар, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання

І. Стасюк, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, декан факультету фізичної культури

Посилання

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. голов. ред. Світлана Головко. Київ : Либідь, 1997. 374 с.

Єрмолова В. М. Олімпійська освіта в школі. Київ, 2009. 85 с.

Олімпійська освіта: метод. рекоменд. [за ред. М. М. Булаової]. Київ : Знання, 2002. 38 с.

Руднева Т. И. Формирование основ педагогического профессионализма у студентов университета : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.08. Москва, 1996. 421 с.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : учеб. пособие для пед. вузов и ин-тов повышения квалификации.; Проф. пед. б-ка. Москва : Нар. образование, 1998. 255 с. : ил.

Сергеев В. Н. Олимпийское образование: конкретные цели и задачи. Междунар. Форум «Молодежь – Наука – Олимпизм». Москва: Сов. Спорт, 1988. С. 217–218.

Столяров В. И. Концепция олимпийского образования (многолетний опыт разработки и внедрения в практику). Наука в олимпийском спорте. 2007. № 2. С. 30–35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-10

Як цитувати

Боднар, А., & Стасюк, І. (2019). АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СФОРМОВАНОСТІ ДІЯЛЬНІСНОГО КОМПОНЕНТУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (15), 16–20. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.16-20