ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

  • В. Банах Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.11-15

Ключові слова:

фізичне виховання, персоніфікація, студенти.

Анотація

Вивчено стан розв’язання проблеми реалізації персоніфікованого підходу до студентської молоді під час фізичного виховання у закладі вищої освіти гуманітарного профілю. Мета дослідження полягала у визначенні за даними літературних джерел стану розробленості проблеми, що пов’язана з використанням персоніфікованого підходу у фізичному вихованні студентів. Матеріал і методи. Для проведення дослідження було використано комплекс загальнонаукових методів, а саме аналіз, систематизацію та узагальнення інформації літературних джерел. Результати. На сучасному етапі недостатньо узгодженими змістовно залишаються: термінопоняття «персоналізація » та «персоніфікація» при їх використанні стосовно організації освітнього процесу у закладі вищої освіти; зміст цих понять та понять «диференціація й індивідуалізація» стосовно їх сутнісної подібності або відмінності. Водночас встановлено, що дотепер відсутні дослідження з обґрунтування персоніфікованого підходу до організації, формування і реалізації змісту фізичного виховання студентської молоді для підвищення його дієвості у вирішенні завдань, визначених суспільством та кожним студентом персонально для себе. Висновки. Персоніфікацію в освітньому процесі студентської молоді з фізичного виховання потрібно розглядати як сформовані образи щодо себе, які стереотипно визначають ставлення до себе, підкреслюючи, що значущим є відповідність реаліям соціуму і сприйняття іншими людьми, які її оточують. Необхідно визначити ознаки, що можуть використовуватись як основа для реалізації персоніфікованого підходу при формуванні змісту фізичної активності студентів. 

Біографія автора

В. Банах, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання

Посилання

Акинщикова Р. И. Соматическая и психофизическая организация человека. Л. : ЛГУ, 1977. 160 с.

Беспалько В. П. Персонализированное образование [теория]. Школьные технологии: научно-практический журнал школьного технолога (завуча). 2007. № 4. С. 40–55.

Бех І. Д. Виховання особистості. Київ: Либідь, 2008. 848 с.

Братанич О. Г. Персоналізація освітнього процесу у вищій школі як психолого-педагогічна проблема. 2009. – Режим доступу: https://library.udpu.edu.ua/library_files/ zbirnuk_nayk_ praz/2009/1/2009_5.pdf

Волков Л. В. Биологические и педагогические основы современных технологий спортивной подготовки детей и молодёжи: метод. реком. Варшава : Академия физической культуры, 2001. 44 с.

Глазирін І. Д. Основи диференційованого фізичного виховання. Черкаси : Відлуння, 2003. 352 с.

Гоншовський В. М. Технологія індивідуалізації фізичної підготовки майбутніх рятувальників у вищому військовому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 ДВНЗ «Прикарпатський нацю у-тет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2011. 20 с.

Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 154 с.

Грачев В. В. Теоретические основы персонализации образовательного процесса в высшей школе : автореф. дис.. д-ра пед. наук: 13.00.01 МГПУ. М., 2007. 36 с.

Дейніченко Т. І. Індивідуалізація та диференціація навчання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://nauka.zinet.info/3/deinitshenko.php

Єдинак Г. А. Генетичні маркери і сучасні тенденції фізичного виховання. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2001. № 4. С. 91–94.

Єдинак Г. А., Зубаль М. В., Мисів В. М. Соматотипи і розвиток фізичних якостей дітей : монографія. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2011. 280 с.

Ермаков В. А. Теория и технология дифференцированного физического воспитания детей и учащейся молодежи : автореф. дис… д-ра пед. наук : 13.00.04 ТГПУ. Тюмень, 1996. 41 с.

Есаулова М. Б. Персонификация высшего профессионально-педагогического образования на пути к самоуправляемому обучению : монография. СПб. : СПГУТД, 2010. 160 с.

Зайцева В. В. Методология индивидуального подхода в оздоровительной физической культуре на основе современных информационных технологий : автореф. дис… д-ра пед. наук; д-ра биол. наук : 13.00.04; 03.00.13 ВНИИФК. М., 1995. 41 с.

Киселёв В. М. Организация персонифицированного профессиональногообразования средствами информационных технологий : дис.… канд. пед. наук : 13.00.01 ЯГПУ. Якутск, 2004. 144 с.

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. Київ: Т-во «Знання» України, 2008. 421 с.

Лукавенко А. В. Диференційований підхід до корекції психофізичного стану студентів у процесі фізичного виховання: автореф. дис… канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 ЛДУФК. Львів, 2013. 20 с.

Малімон О. О. Диференційований підхід у процесі фізичного виховання студентів: монографія. Луцьк : Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2009. 160 с.

Мірошніченко В. М. Застосування фізичних тренувань різного спрямування для вдосконалення фізичного здоров’я дівчат з урахуванням соматотипу : автореф. дис… канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 ЛДУФК. Львів, 2008. 16 с.

Наказ МОН України «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах», від 11.01.2006 року, N 4. [Електронний ресурс]. – режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-06

Нестеренко В. В. До проблеми персоналізації освітнього процесу у вищій школі. – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN19/ 12nvvubs.pdf

Никитюк Б. А. Интеграция знаний в науках о человеке (интегративная анатомическая антропология) : монография. М. : СпортАкадемПресс, 2000. 440 с.

Оржеховська В. М., Пилипенко О. І. Превентивна педагогіка: навч. посібник. Черкаси: Відлуння, 2007. 284 с.

Персоніфікована медицина, або індивідуальний підхід до лікування хворого: Інтерв’ю з В. І. Медведем, член-кор. НАМН України, д-р мед. наук, професором. Актуальна проблема. (2018), Випуск № 16, серпень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ozdorovie.com.ua/personifikovana-meditsina-aboindividualniy-pidhid-do-likuvannya-hvorogo-interv-yu/#acceptLicense

Петровский А. В., Петровский В. А. Индивид и его потребность быть личностью. Вопросы философии. 1982. № 3. С. 12.

Попова О. В. Адаптивные образовательные технологии в модификации социально-профессионального статуса личности. Межвузовский сб. науч. тр. «Информационные технологии в обеспечении качества персонифицированных услуг в социально ориентированных отраслях экономики. Новосибирск: Редакционно-издательский центр НГУ, 2005. Часть 1. С. 8–30.

Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека : монография / [под ред. И. В. Равич-Щербо]. М. : Педагогика, 1988. 336 с.

Тунгусов Ю. Ф. Персонификация образовательного процесса как средство регионализации подготовки кадров в педагогическом колледже : дис.… канд.пед.наук : 13.00.01 ТГПУ. Тобольск, 1998. 189 с.

Фильченков Д. А. Методика реализации индивидуального подхода в физическом воспитании старшеклассников : автореф. дис… канд пед. наук : 13.00.04 ВНИИФК. М. : 1994. 21 с.

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у фізичному виховання та спорті: навч. посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2012. 280 с.

Bouchard, C. Malina, R. M., Peruse, L. (1997). Genetics of fitness and physical performance. Champaign, IL: Human Kinetics.

Coulter, T. J., Mallett, C. J., Singer, J. A. & Gucciardi, D . F. (2016). Personality in sport and exercise psychology: integrating a whole person perspective. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 14(1), 23–41. doi.org/10.1080/1612197X.2015.1016085

Genetic and molecular aspects of sport performance (2011). Еdited by Bouchard, C. and Hoffman, E. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Iedynak, G., Galamandjuk, L., Kyselytsia, O., Nakonechnyi, I., Hakman, A., Chopik, O. (2017). Special aspects of changes in physical readiness indicators of young men with different somatotypes between 15 and 17 years of age. Journal of Physical Education and Sport, 17(4). 2690-2696. doi:10.7752/jpes.2017.04311

Murray, T. D., Eldridge, J., Kohl, H. W. (2017). Foundations of Kinesiology: A Modern Integrated Approach. Champaing, IL: Human Kinetics.

Wikipedia, the free encyclopedia. Wikimedia Foundation, Inc., a U.S. registered tax-deductible nonprofit charity. – en.wikipedia.org/ wiki/Personalized_learning

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-12

Як цитувати

Банах, В. (2019). ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (15), 11–15. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.11-15