DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-14.27-30

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СФОРМОВАНОСТІ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

А. Боднар, Д. Солопчук, І. Стасюк

Анотація


У статті проаналізовано динаміку сформованості когнітивного компоненту готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти на констатувальному етапі та після завершення формувального етапу педагогічного експерименту. Мета дослідження. Проаналізувати динаміку сформованості когнітивного компоненту готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти на констатувальному етапі та після завершення формувального етапу педагогічного експерименту. Методологія дослідження. У дослідженні приймали участь 181 майбутніх учителів фізичної культури (88 студентів у складі експериментальних груп і 93 студенти контрольних груп). До експериментальних груп входили студенти факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (40 осіб), та студенти Чернівецького національного університету (48 осіб), а до контрольних груп – студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (23 особи) та Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (70 осіб). Для перевірки вірогідності відмінностей між рівнями готовності студентів експериментальних і контрольних груп нами використовувався критерій Пірсона (Х2) який застосовують у непараметричних (якісних) вимірюваннях. Для перевірки вірогідності відмінностей між рівнями готовності студентів експериментальних і контрольних груп нами використовувався критерій Пірсона (Х2) який застосовують у непараметричних (якісних) вимірюваннях. Результати роботи та ключові висновки. Аналіз результатів педагогічного експерименту засвідчив наявність позитивних змін рівня сформованості когнітивного компоненту готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів, що входили до експериментальної групи порівняно з контрольною. Так, за когнітивним компонентом в експериментальній групі 94,3 % студентів досягли середнього і високого рівня готовності проти 62,5 % до початку експерименту; у контрольній групі відповідно 72 % проти 60,2 %. Виходячи із вищезазначеного, можна констатувати, що впровадження розробленої і теоретично обґрунтованої нами технології формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів у навчально-виховний процес студентів експериментальної групи забезпечило досягнення вагомих результатів у формуванні когнітивного компоненту.


Ключові слова


когнітивний; майбутні учителі фізичної культури; підготовка; олімпійська освіта.

Повний текст:

PDF

Посилання


Боднар А. О. Структура готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Педагогіка і психологія: зб. наук. пр. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. Вип. 767. С. 25–30.

Боднар А.О. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів: автореф. дис…канд..пед. наук: 13.00.04. Хмельницький нац. ун-т. Хмельницький, 2016. 23 с.

Єрмолова В. М. Олімпійська освіта в школі. Київ, 2009. – 85 с.

Єрмолова В. М. Олімпійська освіта: теорія і практика: навч. посіб. Київ, 2011. 335 с.

Олімпійська освіта: метод. рекоменд. [за ред. М. М. Булаової]. Київ : Знання, 2002. 38 с.

Поликарпова Г. М. Олимпийское образование и воспитание, как предмет педагогического исследования: дис. … доктора пед наук : 13.00.01. Москва, 2003. 414 с.

Рагозина Г. А. Сравнительный анализ современных программ олимпийского образования. VII Международный научный конгрес «Современный олимпийский спорт и спорт для всех». Т. 1. Москва: РГУФК, 2003. 368 с.

Сергеев В. Н. Олимпийское образование: конкретные цели и задачи. Междунар. Форум «Молодежь – Наука – Олимпизм». Москва: Сов. Спорт, 1988. С. 217–218.

Солопчук М. С., Боднар А.О. Олімпійська освіта: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. 176 с.

Столяров В. И. Концепция олимпийского образования (многолетний опыт разработки и внедрения в практику). Наука в олимпийском спорте. 2007. № 2. С. 30–35.


Пристатейна бібліографія ГОСТ