DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

МОДЕЛЮВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ КВАЛІФІКОВАНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТОК У МІЖІГРОВИХ МІКРОЦИКЛАХ ПРИ ДВОХ- ЦИКЛОВІЙ СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ПРОТЯГОМ РОКУ

Н.Ю. Щепотіна, Л.М. Шевчик

Анотація


Враховуючи ефективність використання методів моделювання при підготовці спортсменів командних ігрових видів спорту, перспективним є моделювання тренувального процесу кваліфікованих волейболісток у міжігрових мікроциклах, які є основою підтримання спортивної форми гравців у змагальному періоді. Мета дослідження – обґрунтувати побудову міжігрових мікроциклів у структурі змагальних періодів при двохцикловій системі підготовки кваліфікованих волейболісток протягом року на основі методів моделювання. Динаміка навантажень у міжігрових мікроциклах залежить від календаря змагань, планування змагальних і відновлювальних мікроциклів. Зміст міжігрових мікроциклів подібний до підвідних, тому тренувальні навантаження спрямовані на інтегральну та спеціальну фізичну підготовку спортсменок у змагальних періодах. У цілому міжігрові мікроцикли характеризуються переважним використанням у тренувальному процесі кваліфікованих волейболісток підвідних і змагальних засобів змішаної спрямованості.


Ключові слова


модель; змагальний період; міжігровий мікроцикл; кваліфіковані волейболістки; засоби підготовки; тренувальні навантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Вознюк Т., Драчук А. Контроль змагальної діяльності в баскетболі за часовими інтервалами. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. 2016. №. 1. С. 267-271.

Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. М.: Физкультура и спорт, 1980. 192 с.

Костюкевич В. М. Моделирование в системе подготовки спортсменов высокой квалификации. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. 2014. Вип. 18 (Том 2). С. 92-102.

Костюкевич В. М. Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту). Навчальний посібник. Вінниця: Планер, 2014. 616 с.

Костюкевич В. Побудова тренувального процесу футболістів високої кваліфікації у змагальному періоді річного тренувального циклу. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2008. Т. 3. С. 236-239.

Костюкевич В.М. Теоретичні та методичні основи моделювання тренувального процесу спортсменів ігрових видів спорту: автореф. дис. ... докт. наук з фіз. вих. та спорту: спец. 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт». Київ, 2012. 41 с.

Мітова О. Проблеми контролю в сучасних командних спортивних іграх. Спортивний вісник Придніпров’я. 2015. №. 3. С. 89-95.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник [для тренеров] в 2 кн. К.: Олимп. лит., 2015. Кн. 1. 2015. 680 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник [для тренеров] в 2 кн. К.: Олимп. лит., 2015. Кн. 2. 2015. 752 с.

Шамардін В.М. Технологія управління системою багаторічної підготовки футбольних команд вищої кваліфікації: автореф. дис. ... докт. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт». Львів, 2013. 39 с.

Шинкарук О.А. Теорія і методика підготовки спортсменів: управління, контроль, відбір, моделювання та прогнозування в олімпійському спорті: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. Київ: НВП Поліграфсервіс, 2013. 136 с.

Щепотіна Н. Обґрунтування ефективності впровадження модельних тренувальних завдань для фізичної підготовки кваліфікованих волейболісток. Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування. 2017. № 1. С. 89-92.

Щепотіна Н. Ю. Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих волейболісток на основі модельних тренувальних завдань: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: спец. 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт». К., 2017. 20 с.

Щепотіна Н. Ю. Побудова мікроциклів підготовки кваліфікованих волейболісток на основі модельних тренувальних завдань. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». 2016. Вип. 3К 1 (70) 16. С.239-243.

Щепотіна Н., Пігуляк Т. Дослідження ефективності застосування модельних тренувальних завдань для техніко-тактичної та ігрової підготовки в тренувальному процесі кваліфікованих волейболісток. Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування. 2017. № 2. С. 75-80.

Doroshenko E.Iu. Modelling of technical tactical actions as the management factor competitive process and preparation of basketball players of high qualification. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2013. 17(10). Р. 29-34.

Imas Y., Borysova O., Shlonska O., Kogut I., Marynych V., Kostyukevich V. Technical and tactical training of qualified volleyball players by improving attacking actions of players in different roles. Journal of Physical Education and Sport. 2017. Vol. 17. PP. 441-446.

Kostiukevich V.M., Stasiuk V.A., Shchepotina N.Yu., Dyachenko A.A.

Programming of skilled football players training process in the second cycle of specially created training during the year. Physical education of students. 2017. 21(6). Р. 262-269. doi: 10.15561/20755279.2017.0602.

Malikova A.N., Doroshenko E. Yu., Symonik A. V., Tsarenko E. V., Veritov A. I. The ways of improvement special physical training of high-qualified women volleyball players in competitive period of annual macrocycle. Physical Education Of Students. 2018. Vol. 22, No 1. P. 38-44. doi:10.15561/20755279.2018.0106.


Пристатейна бібліографія ГОСТ